Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòng (tt)

26 35 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:22

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòngNghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòng ... 3.1.1 Giới thiệu trường Đại học Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng trường đại học đa ngành thành lập Hải Phòng năm 1968 với tên cũ Phân hiệu Trường Đại học Tại chức Hải Phòng Trường gồm sở với... E-learning trường đại học Hải Phòng 11 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ELEARNING CHO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 3.1 Nghiên cứu th c trạng nhu cầu ứng dụng E-learning trƣờng Đại học Hải Phòng. .. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ E-learning Trường Đại học Hải Phòng làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu luận văn khảo sát, phân tích khía cạnh cơng nghệ Elearning
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòng (tt), Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường đại học Hải phòng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay