Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKI (Luận văn thạc sĩ)

76 41 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:19

Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKINghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKI ... Nghiên cứu xây dựng hạ tầng khóa cơng khai PKI làm đề tài nghiên cứu Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trên sở yêu cầu đặt an tồn tính tin cậy giao dịch qua mạng Internet Hạ tầng khóa công khai PKI. .. cam đoan đề tài: Nghiên cứu xây dựng hạ tầng khóa cơng khai PKI cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh Các kết quả, phân tích, kết luận luận văn thạc sỹ (ngồi phần... Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống PKI thành phần liên quan 4.2 Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu chuyên sâu Modul mã hóa, giải mã chữ ký số - Nghiên cứu mơ hình CA đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKI (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai PKI (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay