Testbank of fundamental of management 7e by robin ch 13

45 31 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:10

... ratio of total debt to total assets, is a measure of how much debt a company acquires to finance its assets, making that choice the correct response Profitability, the ratio of net after-tax profits... a measure of how much debt a company has to finance its assets Activity, the ratio of sales to inventory, is a measure of how well a company uses its assets Profitability, the ratio of net after-tax... ratio of current assets to current liabilities, is a measure of an organization's ability to meet its debt payments Profitability, the ratio of net after-tax profits to total sales, is a measure of
- Xem thêm -

Xem thêm: Testbank of fundamental of management 7e by robin ch 13 , Testbank of fundamental of management 7e by robin ch 13

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay