Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter

499 225 0
  • Loading ...
1/499 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:09

Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter ... learn more FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT ESSENTIAL CONCEPTS AND APPLICATIONS This page intentionally left blank FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT 8e ESSENTIAL CONCEPTS AND APPLICATIONS STEPHEN P ROBBINS San... all caps Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Robbins, Stephen P., Fundamentals of management: essential concepts and applications / Stephen P Robbins, David A DeCenzo, Mary Coulter... engaging and up-to-date introduction to management paperback on the market And how we this? By covering the essential concepts of management; providing a sound foundation for understanding the
- Xem thêm -

Xem thêm: Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter, Fundamental of management essential concepts and application 8e by robbin decenzo couter

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay