CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CHO TỔ CHỨC DU LỊCH

32 3 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:08

Quản trị chiến lược, các đánh giá và lựa chọn chiến lược phù hợp cho tổ chức du lịch, quy trình xây dượng chiến lược. nguyên tắc chung khi lựa chọn chiến lược, sử dụng ma trận định lượng QSPM... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CHO TỔ CHỨC DU LỊCH 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan Mục tiêu chương: - Hiểu nguyên tắc chung lựa chọn chiến lược cho tổ chức du lịch - Xác định đặc điểm đánh giá để lựa chọn chiến lược - Hiểu nắm vững cơng cụ tài chính, phi tài để đánh giá lựa chọn chiến lược - Sử dụng ma trận định lượng QSPM để chọn lược chiến lược Nội dung chương: - Nguyên tắc chung lựa chọn chiến lược - Lựa chọn chiến lược - Các công cụ để đánh giá - Sử dụng ma trận định lượng QSPM để chọn lược chiến lược 4.1 Nguyên tắc chung lựa chọn chiến lược Đảm bảo tính hiệu lâu dài chiến lược KD Đảm bảo tính liên tục tính kế thùa chiến lược Chiến lược phải mang tính tồn diện, rõ ràng: - Mục tiêu chung bao quát mục tiêu cụ thể giai đoạn - Các giải pháp mang tính hệ thống, khai thác, tận dụng hội TT - Các mục tiêu giai đoạn phải cụ thể 4.Chiến lược phải đảm bảo tính khả thi, quán Đảm bảo thực mục tiêu ưu tiên 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 4.2 Lựa chọn chiến lược 4.2.1 Xác định lựa chọn chiến lược Bản chất lựa chọn chiến lược - Chiến lược để cạnh tranh gì? - Các SP thị trường liên quan đến định hướng chiến lược - Phương pháp để phát triển Quyết định sản phẩm thị trường - Phân loại thị trường - Đặc điểm sản phẩm - Danh mục đầu tư sản phẩm thị trường - Cân nhắc vòng đời sản phẩm 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 4.2 Lựa chọn chiến lược 4.2.1 Xác định lựa chọn chiến lược Quyết định phương pháp chiến lược - Nguồn lực chiến lược yêu cầu - Mức độ kiểm soát định chiến lược tương lai - Tốc độ thay đổi mà SBU đạt - Sự cần thiết tái cấu trúc chuỗi giá trị bên tổ chức Quyết định chiến lược cạnh tranh - Chỉ vị trí cạnh tranh tổ chức - Khác biệt văn hóa 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 4.2 Lựa chọn chiến lược 4.2.2 Các đặc điểm đánh giá Xác định đặc điểm đánh giá - Mơ hình khung RACES: Resource, Aceeptable, Consistent, Effective, Sustainability - Mơ hình SFA: Suitability, Feasibility, Acceptability (+) cộng với đặc điểm lợi cạnh tranh - Có đặc điểm: Lựa chọn chiến lược phù hợp; có khả thi; chấp nhận được; giúp tổ chức có lợi cạnh tranh Rà sốt - Cân nhắc lựa chọn không phù hợp - Tập trung vào phương án khả thi 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 4.2 Lựa chọn chiến lược 4.2.2 Các đặc điểm đánh giá Hình 4.1 Tiến trình lựa chọn chiến lược Phân tích chiến lược Đánh giá-sự phù hợp Sàng lọc Hồi đáp Công thức lựa chọn chiến lược Đánh giá-khả thi, chấp nhận Lợi Lựa chọn – thực thi chiến lược (Nguồn: Evans & ctg, 2007) 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 4.2 Lựa chọn chiến lược 4.2.2 Các đặc điểm đánh giá Đặc điểm phù hợp - Phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu - Khai thác hội thị trường bên ngoài, tránh nguy - Nhận diện kỳ vọng nhóm có liên quan Chấp nhận - Sử dụng cơng cụ phân tích tài chính, phi tài - Các bên liên quan ảnh hưởng định phải dựa vào hai biến số: Quyền sở hữu lợi ích họ - Cần có cam kết bên liên quan việc chấp nhận thực thi chiến lược chọn 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 4.2 Lựa chọn chiến lược 4.2.2 Các đặc điểm đánh giá Tính khả thi - Xem xét tài nguyên nội bộ: văn hóa, tài nguyên, kỹ - Xem xét bên ngoài: phản ứng cạnh tranh, nhà cung cấp, phủ… Lợi cạnh tranh - Cần đạt lợi cạnh tranh - Cần lựa chọn sản phẩm – dịch vụ mà thị trường chấp nhận 10/5/2016 TS Nguyễn Cơng Hoan 10 Ma trận QSPM cho nhóm W-O Các chiến lược thay Phân loại Các yếu tố quan trọng Thu hút đầu tư phát triển AS Các yếu tố bên Đặc thù địa lý tạo mạnh để phát triển du lịch sinh thái, tâm linh cửa Trình độ cán lao động ngành nhiều bất cập Hệ thống sở hạ tầng đầu tư nâng cấp, phát triển Doanh thu du lịch tăng trưởng ổn định qua năm Kinh tế Tây Ninh phát triển tương đối ổn định, mức sống người dân bước cải thiện Thị phần bé nhỏ Các sản phẩm dịch vụ đơn điệu, nghèo nàn, phát triển, chủ yếu diễn theo mùa Vốn đầu tư xã hội cho phát triển du lịch hạn chế Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Tây Ninh chưa phát triển tầm 10 Con người Tây Ninh thân thiện mến khách 11 Tài nguyên du lịch tương đối đa dạng phong phú 12 Hoạt động marketing, xúc tiến du lịch tốt Các yếu tố bên Nền kinh tế Việt Nam ổn định phát triển Thị trường quốc tế tiềm Sự cạnh tranh mạnh mẽ đối thủ Tình hình an ninh trị Việt Nam ổn định Sự bất ổn định trị, an ninh số quốc gia, khu vực Nhu cầu du lịch khách nội địa tăng Hợp tác quốc tế Việt Nam ngày mở rộng Nền kinh tế giới dần hồi phục Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Việt Nam hạn chế 10 Nằm khu vực dự án phát triển du lịch vùng ĐNB Tổng số điểm hấp dẫn 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan TAS Phát triển nguồn nhân lực AS TAS 2 12 12 12 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 9 12 16 4 164 6 12 6 16 4 164 3 2 2 18 Ma trận QSPM cho nhóm W-T Các chiến lược thay Phân loại Các yếu tố quan trọng Thâm nhập thị trường AS Các yếu tố bên Đặc thù địa lý tạo mạnh để phát triển du lịch sinh thái, tâm linh cửa Trình độ cán lao động ngành nhiều bất cập Hệ thống sở hạ tầng đầu tư nâng cấp, phát triển Doanh thu du lịch tăng trưởng ổn định qua năm Kinh tế Tây Ninh phát triển tương đối ổn định, mức sống người dân bước cải thiện Thị phần bé nhỏ Các sản phẩm dịch vụ đơn điệu, nghèo nàn, phát triển, chủ yếu diễn theo mùa Vốn đầu tư xã hội cho phát triển du lịch hạn chế Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Tây Ninh chưa phát triển tầm 10 Con người Tây Ninh thân thiện mến khách 11 Tài nguyên du lịch tương đối đa dạng phong phú 12 Hoạt động marketing, xúc tiến du lịch tốt Các yếu tố bên Nền kinh tế Việt Nam ổn định phát triển Thị trường quốc tế tiềm Sự cạnh tranh mạnh mẽ đối thủ Tình hình an ninh trị Việt Nam ổn định Sự bất ổn định trị, an ninh số quốc gia, khu vực Nhu cầu du lịch khách nội địa tăng Hợp tác quốc tế Việt Nam ngày mở rộng Nền kinh tế giới dần hồi phục Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Việt Nam hạn chế 10 Nằm khu vực dự án phát triển du lịch vùng ĐNB Tổng số điểm hấp dẫn 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan TAS Liên kết kinh doanh AS TAS 3 3 12 3 16 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 2 6 12 16 4 153 4 12 16 4 158 4 2 2 19 4.3 Quy trình xây dựng chiến lược 4.3.3 Giai đoạn sử dụng ma trận PSQM Nhận xét Ma trận PSQM - Các nhóm chiến lược nghiên cứu liên tục hay đồng thời - Không hạn chế số lượng chiến lược đánh giá hay số lượng nhóm chiến lược nghiên cứu lúc - Đòi hỏi chiến lược gia phải kết hợp yếu tố tổng hợp bên bên ngồi vào q trình định, giảm khả bo qua hay không đánh giá phù hợp yếu tố then chốt - Ma trận PSQM sử dụng cho tổ chức nhỏ lớn, lợi nhuận phi lợi nhuận, thích hợp với tổ chức - Ma trận PSQM đòi hỏi phải có phán đoán trực giác, sở kinh nghiệm Phân loại cho điểm mang tính chủ quan nên kết phụ thuộc vào chất lượng chuyên gia 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 20 Mục tiêu chương 10/5/2016 TS Nguyễn Cơng Hoan 21 •Phân tích chiến lược cấp doanh nghiệp •Ma trận BCG ( 10/5/2016 TS Nguyễn Cơng Hoan 22 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 23 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 24 Ma trận GE 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 25 Ma trận GE Ma trận MC Kinsey 10/5/2016 TS Nguyễn Cơng Hoan 26 •Ma trận SWOT 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 27 Chiến lược thâm nhập TT 10/5/2016 TS Nguyễn Công Hoan 28 10/5/2016 TS Nguyễn Cơng Hoan 29 4.3 Quy trình xây dựng chiến lược 4.3.4 ma trận SPACE Ma trận SPACE (Ma trận vị trí chiến lược đánh giá hoạt động Strategic Position & ACtion Evaluation matrix): - Ma trận SPACE cho thấy doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược : Tấn cơng, Thận trọng, Phòng thủ, hay Cạnh tranh Các trục Ma trận có ý nghĩa sau: -FS : ( Financials Strengths ) - Sức mạnh tài DN -CA : ( Competitive Advantage) - Lợi cạnh tranh DN -ES : ( Enviroment Stability ) - Sự ổn định môi trường -IS : ( Internals Strenghts ) - Sức mạnh ngành 10/5/2016 TS Nguyễn Cơng Hoan 30 4.3 Quy trình xây dựng chiến lược 4.3.4 ma trận SPACE Để thiết lập Ma trận SPACE cần thực bước đây: - Bước 1: Chọn nhóm yếu tố thể sức mạnh tài (FS), lợi cạnh tranh (CA), Sự ổn định môi trường (ES), sức mạnh ngành (IS) Dưới số tiêu sử dụng để thể Trục ma trận SPACE Bước 2: Ấn định giá trị +1 (Xấu nhất) tới +6 (Tốt nhất) cho yếu tố thuộc FS IS, ấn định giá trị -1 (Tốt nhất) tới – (Xấu nhất) cho yếu tố thuộc ES CA Bước 3: Tính điểm trung bình cho FS cách cộng giá trị ấn định cho yếu tố, chia cho số yếu tố được lựa chọn thể FS Tương tự cách tính với IS , ES CA 10/5/2016 TS Nguyễn Cơng Hoan 31 4.3 Quy trình xây dựng chiến lược 4.3.4 ma trận SPACE Để thiết lập Ma trận SPACE cần thực bước đây: Bước 4: Đánh số điểm trung bình FS, IS, ES CA lên trục thích hợp ma trận SPACE Bước 5: điểm số trục X đánh dấu điểm kết trục X , tương tự làm với trục Y sau xác định giao điểm điểm trục XY Bước 6: Vẽ Vecto có hướng từ điểm gốc ma trận SPACE qua giao điểm Vecto đưa loại chiến lược cho doanh nghiệp : công, cạnh tranh, phòng thủ hay thận trọng? 10/5/2016 TS Nguyễn Cơng Hoan 32
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CHO TỔ CHỨC DU LỊCH, CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CHO TỔ CHỨC DU LỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay