Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (tt)

12 11 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:06

Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ) Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khóa XIII ban hành quy định Cơ sở liệu quốc gia (gọi tắt cấu trúc thông điệp liệu trao đổi CSDLQ doanh nghiệp với hệ thống thông tin quan n CSDLQG) đăng ký doanh nghiệp phục vụ quản lý nhà nước việc sức cần thiết cấp bách quản lý thông tin doanh nghiệp phục vụ cung cấp dịch Học viên công tác Cục Tin học hóa, B vụ hành cơng liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp cho cá nhân Truyền thông đơn vị giao thực tổ chức Các Nghị Chính phủ thời gian Nghị số 36a/NQ-CP, đề án đơn giản hóa thủ tục giấy tờ quản lý nhà nước lĩnh vực công nghệ thông việc tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Thủ tướng Chính ph việc cung cấp dịch vụ hành công, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến quản lý sở liệu quốc gia) Học cho người dân thời gian qua ngày đẩy mạnh ý nghĩa khoa học cần phải nghiên cứu đề xuất nhận sử đạo sát Chính phủ phủ tập điệp liệu doanh nghiệp phục vụ việc trao đổi trung vào việc phải đẩy mạnh chia sẻ liệu, sử dụng liệu từ quốc gia Đăng ký doanh nghiệp với hệ thống t CSDLQG Cơ sở liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp xây quan nhà nước Sau thực nghiên cứu, luậ dựng vào hoạt động từ năm 2011 mang lại nhiều lợi ích thiết lại nhiều kết thiết thực thực tiễn đề xuất thực việc triển khai thành công công 95/115 dịch vụ công trực trúc thông điệp liệu doanh nghiệp quy định cấu trúc tuyến mức độ cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, qua chứa liệu doanh nghiệp trao đổi Cơ sở d nhận thấy vai trò quan trọng CSDLQG Đăng ký doanh Đăng ký doanh nghiệp với hệ thống thông tin củ nghiệp đòi hỏi liệu phải chia sẻ cho tất quan nhà nước Ngồi số kết ý ng nhà nước sử dụng phục vụ mục đích nghiệp vụ nội phục vụ người cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp phục vụ trao dân, doanh nghiệp nhu cầu thực tiễn để tiến hành xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Về kỹ thuật công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thông ban tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Thông tin Truyền thông, hành Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 ban hành sở liệu quốc gia ban hành tương lai Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin Trong nội dung luận văn học viên nghiên quan nhà nước quy định tiêu chuẩn kết nối, tích hợp nghiên cứu ngơn ngữ đánh dấu mở rộng (XML – Exte liệu để hướng dẫn cụ thể Bộ, ngành, địa phương thực áp Language), lược đồ XML để xác định kỹ thuật để dụng tiêu chuẩn kết nối, trao đổi liệu Tiếp đó, ngày 26/12/2014, trình bày cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp nhằm quy định CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp để từ thấy đư cụ thể cho việc trao đổi liệu CSDLQG Đăng ký doanh việc triển khai nghiên cứu nghiệp với hệ thống thông tin khác Chương luận văn tập trung vào việc giới th Mục đích nghiên cứu học viên trình bày kỹ thuật ngơn ngữ đánh dấu mở rộng từ đề xuấ cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh việc trao giải pháp việc đề xuất để xây dựng cấu trúc thôn đổi liệu CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp với hệ thống doanh nghiệp thông tin đảm bảo tuân thủ quy định hành ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước Chương phần quan trọng tập đề xuất cụ thể cấu trúc thông điệp liệu doanh ng Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn học viên thuyết minh cho cấu trúc thông điệp để tập trung vào nghiên cứu ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML trúc, kiểu liệu áp dụng Các nội dung làm rõ (Extensible Markup Language) nhằm ứng dụng kỹ thuật thông điệp liệu đề xuất đảm bảo tính thống nh XML việc xây cấu trúc liệu doanh nghiệp Phạm vi nghiên quy định hành liên quan đến kỹ thuật cứu luận văn chủ yếu tập trung trình bày cấu trúc thơng điệp thông tin doanh nghiệp liệu doanh nghiệp Phần kết luận luận văn nêu kết Phương pháp nghiên cứu mà học viên áp dụng việc xây cập tồn giới hạn luận văn, từ đ dựng luận văn bao gồm hai phương pháp cụ thể gồm: nghiên cứu hướng lý nghiên cứu tương lai để có khả thuyết nghiên cứu thực nghiệm thực tế Phần nội dung luận văn chia thành phần sau: Phần danh mục tài liệu tham khảo trình bày phần mở đầu, 03 chương chính, phần kết luận, danh mục tài liệu tham liệu phục vụ xây dựng luận văn khảo, phụ lục, phần bố trí thứ tự sau: Phần phục lục minh họa thuyết minh thêm Phần mở đầu luận văn nêu lên vấn đề bất cập hạn lược đồ liệu doanh nghiệp gồm mã nguồn lược đ chế việc chia sẻ liệu doanh nghiệp, từ luận văn đưa dụ minh họa để làm người đọc hiểu rõ nội d nội dung mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Chương phương pháp nghiên cứu 1.1 Tổng quan kinh nghiệm quốc tế cần phải chuẩn hóa sử dụng thống h Nhiều kinh nghiêm cho việc hệ thống hành lang tin Cách thức tiếp cận để xây dựng chuẩn hóa pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia phục vụ kết nối dụng mơ hình liệu mà cụ thể lược đồ liệu trao trao đổi liệu (hoặc chưa có kiến trúc liệu, mơ hình tham chiếu liệu) chưa ban hành cần phải có quy định tối 1.1.1 Mơ hình liệu quốc gia Mỹ Mơ hình trao đổi thơng tin Quốc gia (NIE thiểu quy định, thống tối thiểu cấu trúc liệu phục vụ trao Information Exchange Model) sáng kiến liên n đổi để giải toán đảm bảo tính kết nối khối tảng xây dựng cho cấp quốc gia chia sẻ t liên thông, chúng giúp định nghĩa giao diện thành thích trao đổi liệu Được khởi động vào tháng H phần, giao diện đảm bảo khả tích hợp đơn NIEM ban đầu công ty liên doanh Sở giản hơn, nhanh khả tái sử dụng cao Thực tế, thân (DOJ) An ninh Nội địa (DHS) với tiếp cận cộng đồng cấu trúc liệu phục vụ trao đổi thống tổ chức ban khác Chính phủ quan tiền đề quan trọng việc kết nối liên thơng Chính phủ điện Gói chứa NIEM phiên 4.0 gồm tử khảo (Core, danh sách mã, lĩnh vực, loại adapter cho Qua nghiên cứu tài liệu số nước Mỹ, Hàn Quốc, bên ngoài, lược đồ, hồ sơ lược đồ, Nhật Bản, Singapore, Australian, Canada vài quốc gia với tiêu chuẩn) Nó chứa bảng tính (tài q trình phát triển Chính phủ điện tử việc ban hành quy mơ hình, bảng tính cho tất danh sách mã, m chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn lược đồ liệu phục vụ đổi, danh mục XML NIEM cung cấp cho h trao đổi thông tin liệu doanh nghiệp cần thiết quan nhà phát triển với sở thiết lập thành phần XM trọng Việc chuẩn hóa thơng tin trao đổi liên quan đến người dân tái sử dụng để xây dựng tài liệu trao đổi thông tin trọ doanh nghiệp quan tâm triển khai từ lâu chặt chẽ NIEM chương trình phần mềm Mặc có vài nước công bố dạng lược đồ đơn giản mạng, hệ thống máy tính NIEM thiết kế đ Mỹ, Canada, Hà Quốc có công bố thực tế liệu cho việc tạo trao đổi thông tin doanh nghiệp liệu doanh nghiệp nhiên có điểm chung rằng, lược đồ vực khác cách hoàn toàn tự động liệu xây dựng sở tiêu chuẩn liệu trao đổi bảo tính thống nhất, trì theo quy định lõi, có th thơng dụng XML cơng khai tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Các thành phần đẩy chia sẻ thông tin quan phủ lưu trữ tập trung truy cập quan nhà cơng nước khơng có giới hạn đến đối tượng sử dụng Chính lẽ dự án có nhiều ý nghĩa quan t 1.1.2 Mơ hình liệu Yesser Ả rập Saudi Đến thời điểm số lượng thông tin đ a) Giới thiệu chung đạt tới số 147 loại thông tin chia sẻ với 32 q YEFI chương trình với khn khổ thống để thực Chính phủ điện tử Trong thơng tin chia sẻ thơng tin nghiệp IRS (Internal Revenue Service) cung cấp, ngo Các khuôn khổ chung chứa ba thành phần, liệu lõi đăng ký doanh nghiệp, IRS cung cấp thơng tin (Core Data), tiêu chuẩn sách kỹ thuật, cổng thông tin điện chứng nhận thuế, thu nhập doanh nghiệp Các t tử Chính phủ cung cấp cổng thông tin điện tử IRS, Nền tảng liên thơng cho Chính phủ quy định nội dung, chia sẻ thông qua hệ thống AISS sử dụng công nghệ định nghĩa nội dung như: 1.1.4 Tổng kết kinh nghiệm quốc tế Loại liệu lược đồ liệu phục vụ trao đổi Siêu liệu liệu đặc tả Mặc cố gắng việc tìm hiểu kinh ngh làm sở cho việc thiết kế nội dung cấu trúc Các sách cơng nghệ như: định hướng cho tích hợp, nghiệp đề xuất áp dụng Việt Nam, nhiên liên quan tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn kết nối, chuẩn cho truy cập truy xuất nghiệp quốc gia nước công bố thông tin Với ba nước trình bày này, nội dung Các sách thực đạo Chính cơng bố rộng rãi nhiên giải thích thuyết minh c phủ với mục đích để chia sẻ liệu, sử dụng lại có phần Tác giả phân tích chi tiết từ kỹ thuật liệu cách tối đa nước thu kinh nghiệm phục vụ cho việc th Nền tàng đảm bảo việc trao đổi thơng tin tương tác 1.1.3 Mơ hình Chính phủ Hàn Quốc Sử dụng ngơn ngữ XML làm ngôn ngữ trao đổi nghiệp Trong kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử Chính phủ Hàn Thiết lập lược đồ XSD làm sở trao đổi tham Quốc, việc chia sẻ thơng tin hành chìa Tác giải đề xuất phần cấu trúc thông điệp 1.2 Hiện trạng việc chia sẻ liệu CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp hình thành từ 2010 triển khai 63 tỉnh thành phố, nhiên việc chia sẻ dừng lại việc xuất báo cáo dạng excel Mới có thành có phố Hồ Chí Minh truy xuất liệu vào CSDLQG qua FTP server địa phương khác vướng mắc khó khăn quy định cụ thể chưa có cấu trúc thông điệp thống hệ thống địa phương chưa có quy định pháp luật khác (khơng mang tính chất quy định kỹ thuật) THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU DOANH NG 2.1 Tổng quan ngơn ngữ mã hóa liệu XM 2.1.1 Lịch sử đời cuả XML 2.1.2 Các lợi ích ưu điểm XML 2.1.3 Đặc tính kỹ thuật liên quan đến XML 2.2 Lược đồ liệu (XML Schema) 2.2.1 Tổng quan lược đồ liệu XML 2.2.2 Đặc tính kỹ thuật cơng nghệ XSD 2.3 Đề xuất ứng dụng số công nghệ, giải ph định việc xây dựng cấu trúc thông điệp li Việc xây dựng cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp 2.3.1 Sử dụng XML ngôn ngữ mơ tả liệu ban hành sớm giảm việc triển khai riêng lẽ kết nối đơn đổi lẻ với Cơ sở liệu quốc gia Đăng ký doanh nghiệp tránh Ngày 26/12/2014 Bộ Thông tin Truyền thôn trùng lặp nội dung thiếu quán thông tin lưu trữ văn số 3788/ BTTTT-THH việc hướng dẫn H 1.3 Sự cần thiết việc triển khai nghiên cứu thông, trao đổi liệucấu trúc ngơn ngữ XM Việc triển khai nghiên cứu đề tài giúp mang lại số lợi ích thống thơng tin quan nhà nước cụ thể sau: Bên cạnh ngôn ngữ mô tả liệu sử dụ Giúp hệ thống dễ dàng chia sẻ liệu XML quy định bắt buộc sử dụng chu Căn cấu trúc thông điệp liệu, tương lại Thơng tư 22/2013/TT-BTTTT Chính việc sử d để ban hành Quy chuẩn, tiêu chuẩn để tăng cường khả XML để xây dựng cấu trúc thông điệp liệu doanh n chia sẻ liệu cho CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp chia sẻ liệu từ CSDLQG Đăng ký doanh nghiệ Kết luận chương phù hợp Trong chương 1, luận văn trình bày tình hình nước kinh nghiệm quốc tế vấn đề liên quan đến tầm quan trọng Mơ hình trao đổi liệu bên cung cấp bên khai thác dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam); thực qua hai phương thức trao đổi trực tiếp khai thác trực tuyến Mã số đơn vị hành Việt Nam đượ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 c 2.3.3 Một số quy tắc thống ngơn ngữ lượcChính phủ đồ liệu trao đổi liệu thống quan nhà nước Mã số danh mục: tôn giáo, dân tộc đượ Để tăng tính sử dụng chung, dễ dàng việc tích hợp, sử Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008 T dụng liệu, trao đổi liệucấu trúc thống áp dụng chung kê – Bộ Kế hoạch Đầu tư Đây danh mục đượ quy tắc sau Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn rãi Việt Nam hệ thống thông t 2.3.4 Các sở tảng kỹ thuật khác áp dụng việc xây dựng cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp Mã quốc gia sử dụng tài liệu ISO 3166 alpha Code để phù hợp với quốc tế tình Các quy định áp dụng vào văn quy phạm hệ thống thông tin nước pháp luật quy định cụ thể để áp dụng trọng việc xây dựng cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp bao gồm: Luật Đăng ký doanh nghiệp; Việc thiết kế cấu trúc thông điệp liệu doa quy định kiểm tra, kiểm thử áp dụng theo thức công nghệ thông tin, kỹ thuật b Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 Chính phủ phần mềm (software engineering) thơng dụng Đăng ký doanh nghiệp; Kết luận chương Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 Bộ Trong chương này, luận văn đành trình bày, Thơng tin Truyền thơng ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật xuất công nghệ, giải pháp quy định ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước; dụng cho việc thiết kế triển khai xây dựng cấu trúc Công văn số 3788/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 Bộ liệu doanh nghiệp phục vụ trao đổi hệ thống th trưởng Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn liên thông, trao quan nhà nước với Cơ sở liệu quốc gia Đăng ký đổi liệu ngôn ngữ XML hệ thống thông tin quan nhà nước Theo hướng dẫn văn này, để tổ chức kết nối hệ thống thông tin, điều kiện cần phải xây dựng ban hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (tt), Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay