Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:57

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 61: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN I.Mục tiêu: - HS hiểu bất phương trình bậc nhất, nêu quy tắc chuyển vế quy tắc nhân để biến đổi hai bất phương trình tương đương từ biết cách giải bất phương trình bật ẩn bất phương trình đưa dạng bất phương trình bậc ẩn - HS biết vận dụng kiến thức vừa học để giải tập SGK - Rèn luyện tính cẩn thận, xác đặc biệt nhân hay chia hai vế bất phương trình với số II.Chuẩn bị: - HS: nắm hai tính chất liên hệ thứ tự hai phép tính cộng, nhân - GV: chuẩn bị số nội dung film để tiết kiện thời gian III Tiến trình lên lớp: Họat động giáo viên Họat động 1: Kiểm tra Họat động học sinh Hai HS lên bảng trình cũ bày Nội dung ghi bảng a.BT 18 (SBT) b.BT 33 (SBT) -Gọi HS lên bảng trình bày 1.Định nghĩa (SGK) Họat động 2: Định Ví dụ: nghĩa bất phương trình a.2c – < bậc ẩn b.5x – 15  0; GV: chiếu film (nếu được) -HS thảo luận nhóm có nhận xét dạng trình bày nhận xét c x +  0; d.1,5x – > 0; BPT sau: Có dạng ax + b > e.0,15x – < 0; a.2c – < 0; ax + b  f.1,7x < 0; b.5x – 15  ax + b < 0; bất phương trình ax + b  a  bậc ẩn c x +  0; d.1,5x – > 0; e.0,15x – < 0; f.1,7x < GV: Mỗi bất phương trình gọi bất phương trình bậc ẩn, em thử định -HS suy nghĩa cá nhân, trao đổi nhóm trả lời nghĩa bất phương trình bậc ẩn -GV: ý điều chỉnh phát biểu HS GV: Trong ?1, bất phương trình b,d có phải bất phương trình bậc ẩn hay khơng? Tại -HS làm việc cá nhân trả lời sao? -GV: yêu cầu HS cho ví dụ bất phương trình bậc ẩn ví dụ bất phương -HS làm việc cá nhân trả lời Hai quy tắc biến đổi bất phương trình trình khơng phải bất a.Quy tắc chuyển vế phương trình bậc (SGK) ẩn Ví dụ 1: SGK Họat động 3: Hai qui tắc Ví dụ 2: biến đổi bất phương x +  18 (a) trình  x  18 – GV: Đặt vấn đề: “Khi giải  x  15 phương trình bậc Tập nghiệm bất nhất, ta dùng qui tắc phương trình (a) chuyển vế qui tắc nhân x { x  15 để biến đổi thành b.Quy tắc nhân với phương trình tương số (SGK) đương, giải Ví dụ 3: SGK bất phương trình, qui tắc biến đổi bất phương -Học sinh làm việc cá trình tương đương gì? nhân, trao đổi kết -GV: trình bày SGK nhóm c.3< 2x – (b)  3x – 2x < -5  x < -5 giới thiệu qui tắc Tập nghiệm bất chuyển vế phương trình (b) -Gv trình bày ví dụ x { x < -5 -GV: giải bất phương trình sau: a/ x +  18; b/ x –  7; c/ 3x < 2x – 5; -Học sinh làm việc cá d/ -2x  -3x – nhân, trao đổi kết Rồi biểu diễn tập nghiệm bất phương trình nhóm trên trục số -GV: trình bày SGK giới thiệu qui tắc nhân với số GV trình bày ví dụ 3,4 -GV: Hãy giải bất phương trình sau, biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trê trục -Học sinh làm việc cá số: nhân, trao đổi kết a/ x – > -5 nhóm b/ -x + < -7 c/ -0,5x > -9 d/ -2 (x + 1) < Họat động 4: Củng cố Bài tập 19,20 Họat động Hướng dẫn nhà:Xem kỹ học Đọc mục 3,4.Bài tập 23, 24 Tiết 62: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (tiếp) I Mục tiêu: - HS biết vận dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình để giải bất phương trình bậc ẩn bất phương trình đưa dạng ax + b < ; ax + b > 0; ax + b  0; ax + b  - Tiếp tục rèn luỵên cho HS kỹ giải bất phương trình II.Chuẩn bị: - HS: Nắm hai quy tắc biến đổi bất phương trình nhân chia hai vế bất phương trình cho số âm - GV: Chuẩn bị phiếu học tập III Tiến trình lên lớp: Họat động giáo viên Họat động 1: Kiểm tra cũ -GV phát phiếu học tập cho HS Thời gian làm 10 phút 1.Điền vào ô dấu > <   thích hợp a/ x – <  x + b/ -x + < -2  -2 + x c/ -2x <  x d/ 2x < -3  x - 3 e/ x - < x  x x + 2.Giải bất phương trình Họat động học sinh Nội dung ghi bảng - x > biểu diễn tập nghiệm trục số Họat động 2:Giải bất 3.Giải số bất phương phương trình bậc trình khác: ẩn a/ 2x + < Giải bất phương trình: a.2x + < b x + > -3  2x < -3 (chuyển vế) -Học sinh làm việc cá nhân x  x > -2  phương trình đưa -HS thảo luận nhóm làm dạng ax + b < 0; ax + b > việc cá nhân Tập nghiệm bất phương 0; ax+ b  0; ax + b  *Giải bất phương trình trình là: 2x + < tức tìm tất x / x > -2 -GV: cho HS giải bất phương trình: a/ 3x + < 2x – giá trị x để khẳng b/ x –  3x + định 2x + < *Muốn tìm x tìm 2x  x – 3x  + b/ x –  3x + *Do đó: GV u cầu HS trình bày Bước 1: chuyển +3 sang vế hướng giải trước giải phải Họat động 4: Củng cố Bước 2: chia vế cho số a.Bài tập 24a,c, 25d 2>0 b.Bài tập 26a -HS làm việc cá nhân “hình vẽ 26a biểu diễn tập trao đổi kết nhóm nghiệm bất phương Một trình nào? Làm HS lên bảng trình bày lời tìm thêm bất phương giải trình có tập nghiệm -HS trao đổi nhóm biểu diễn hình 26a” hướng giải, làm việc cá nhân -Hai HS lên bảng trình bày Họat động 5: Hướng dẫn lời giải -HS làm việc cá nhân nhà: Xem lại BT tập 24a, c, 25d Làm tập lại -HS trả lời: trang 47 Làm tập 28, x  12 29 Dùng tính chất chẳng hạn: x- 12  ; 2x  24; ……….………  -2x   x  - Tập nghiệm phương trình là:x / x  - 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay