Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

10 27 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:57

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (Tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC :  HS nhận biết bất phương trình bậc ẩn  Biết áp dụng quy tắc biến đổi bất phương trình để giải bất phương trình đơn giản  Biết sử dụng quy tắc biến đổi bất phương trình để giải thích tương đương bất phương trình II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : Giáo viên :  Bảng phụ ghi câu hỏi, tập ; hai quy tắc biến đổi bất phương trình Học sinh :  Thực hướng dẫn tiết trước  Thước thẳng, bảng nhóm III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định lớp : phút kiểm diện Kiểm tra cũ : 5phút HS1 :  Chữa tập 16 (a ; d) tr 43 SGK : Viết biểu diễn tập nghiệm trục số bất phương trình : a) x < ; d) x  ) Đáp án : a) Tập nghiệm x / x < 4 d) Tập nghiệm x / x  1 Bài : TL 7’ Hoạt động Giáo viên HĐ : Định nghĩa [ Hoạt động Học sinh Hỏi : Hãy nhắc lại định HS : PT có dạng ax + b = nghĩa phương trình bậc Với a b hai số cho ẩn ? a  Hỏi : Tương tự em HS : Phát biểu ý kiến thử định nghĩa bất phương trình bậc ẩn Kiến thức Định nghĩa : Bất phương trình dạng ax + b < (hoặc ac + b > ; ax + b  0, ax + b  0) a b hai số cho, a  0, gọi bất phương trình bậc GV yêu cầu HS nêu vài HS nêu lại định ẩn xác lại định nghĩa tr nghĩa SGK tr 43 Ví dụ : a) x  < ; 43 SGK b) 5x  15  GV nhấn mạnh : Ẩn x có HS : Nghe GV trình bày bậc bậc hệ số ẩn phải khác HS : làm miệng ?1 GV yêu cầu làm ?1 a) x  < ; (đề đưa lên bảng phụ) b) 5x  15  GV gọi HS làm miệng bất phương trình yêu cầu giải thích bậc ẩn c) 0x + > ; d) x2 > bất phương trình ẩn hệsố a = x có bậc 27’ HĐ : Hai quy tắc biến đổi phương trình tương đương : Hỏi : Để giải phương trình HS : hai quy tắc biến đổi ta thục hai quy tắc :  quy tắc chuyển vế biến đổi  Quy tắc nhân với số Hỏi : Hãy nêu lại quy HS : phát biểu lại hai quy tắc tắc GV : Để giải bất phương trình, tức tìm tập nghiệm bất phương trình ta có hai quy tắc :  Quy tắc chuyển vế HS : nghe GV trình bày  Quy tắc nhân với số Sau xét quy tắc : a) Quy tắc chuyển vế Hai quy tắc biến đổi phương trình tương đương : a) Quy tắc chuyển vế : Khi chuyển hạng tử bất phương trình từ vế sang vế ta phải đổi dấu hạng tử Ví dụ : Giải bất PT : x  < 18 Ta có : x  < 18  x < 18 + (chuyển vế)  x < 23.Tập nghiệm bất phương trình : x / x < 23 GV yêu cầu HS đọc SGK 1HS đọc to SGK từ “Từ Ví dụ : đến hết quy tắc (đóng liên hệ thứ tự đổi dấu Giải bất PT : 3x > 2x+5 hạng tử đó” khung) tr 44 SGK Ta có : 3x > 2x+5 GV yêu cầu HS nhận xét quy HS nhận xét : tắc so với quy tắc chuyển vế biến đổi tương đương Hai quy tắc tương tự phương trình GV giới thiệu ví dụ HS : nghe GV giơi thiệu SGK ghi Giải bất PT : x  < 18  3x  2x > (chuyển vế)  x > Tập nghiệm bất phương trình : x / x > 5 ( (GV giới thiệu giải thích SGK) HS làm ví dụ vào vở, GV đưa ví dụ yêu cầu HS lên bảng giải HS1 : lên bảng giải bất HS khác lên biểu diễn phương trình HS2:Biểu diễn tập nghiệm tập nghiệm trục số trục số GV cho HS làm ?2 HS : làm vào Gọi HS lên bảng trình HS : lên bảng trình bày bày HS1 : Câu a a) x+12 > 21  x > 2112 HS2 : Câu b  x > Vậy : x / x > 9 b) 2x >  3x   2x + 3x >  x > 5 Tập nghiệm : x / x >  5 Hỏi : Hãy phát biểu tính chất liên hệ giũa thứ tự phép nhân (với số dương, với số âm) HS : Phát biểu tính chất liên hệ giũa thứ tự phép nhân (với số dương, với số âm) b)Quy tắc nhân với số GV giới thiệu : Từ tính chất liên hệ thứ tự phép nhân với số dương số âm ta có quy tắc nhân với số (Gọi tắt quy tắc nhân) để biến đổi tương đương bất phương trình HS : nghe GV trình bày  Giữ ngun chiều bất phương trình số dương GV yêu cầu HS đọc quy HS : đọc to quy tắc tắc nhân tr 44 SGK nhân SGK Hỏi : Khi áp dụng quy tắc HS : Ta cần lưu ý nhân nhân để biến đổi bất hai vế bất PT với phương trình ta cần lưu ý số âm ta phải đổi điều ? chiều bất PT GV giới thiệu ví dụ : Khi nhân hai vế bất phương trình với số khác 0, ta phải :  Đổi chiều bất phương trình số âm Ví dụ : Giải bất PT : 0,5x < Ta có : 0,5x <  0,5x < 3.2 x  12 Tập nghiệm: x / x > 12 Biểu diễn tập nghiệm trục số ( -12 chia  x < 12 Tập nghiệm : x / x < 12 hai vế bất PT cho bất PT với Chẳng hạn : 2x < 24 b) 3x < 27  2x : < 24 :  3x  x < 12 GV hướng dẫn HS làm ?4 Giải thích đương: tương a) x + <  x  < b) 2x <   3x > 1 >27    x>9 Tập nghiệm: x / x >  9 HS : đọc đề HS lớp làm theo hướng dẫn GV HS lên bảng làm Hãy tìm tập nghiệm HS1 : câu a bất PT HS2 : câu b Gọi HS lên bảng làm Bài ?4 a)  x + <  x <  x  <  x < Vậy hai bất phương trình tương đương b)  2x < 4  x < 2  3x >  x < 2 Vậy hai bất phương trình tương đương HĐ : Củng cố : 3’ GV nêu câu hỏi : HS trả lời câu hỏi :  Thế bất phương trình bậc  SGK tr 43 ẩn ?  Phát biểu hai quy tắc biến đổi tương  SGK tr 44 đương bất phương trình Hướng dẫn học nhà : 2’  Nắm vững hai quy tắc biến đổi bất phương trìnhBài tập nhà số 19 ; 20 ; 21 tr 47 SGK ; Số 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 SBT  Phần lại tiết sau học tiếp IV RÚT KINH NGHIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (Tiết 2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC :  Củng cố hai quy tắc biến đổi bất phương trình  Biết giải trình bày lời giải bất phương trình bậc ẩn  Biết cách giải số bất phương trình đưa dạng bất phương trình bậc ẩn II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : Giáo viên :  Bảng phụ ghi câu hỏi, tập,  Thước thẳng, phấn màu Học sinh :  Thực hướng dẫn tiết trước  Thước thẳng, bảng nhóm III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định lớp : phút kiểm diện Kiểm tra cũ : 7phút HS1 :  Định nghĩa bất phương trình bậc ẩn Cho ví dụ ?  Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi tương đương bất phương trình  Chữa tập 19 (c, d) SGK : Giải bất phương trình : c) 3x > 4x + ; d) 8x + < 7x  Đáp án : c) Tập nghiệm :x / x > 2 d) Tập nghiệm x/x < 3 HS2 :  Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi tương đương bất phương trình  Chữa tập 20 (c, d) SGK : Giải bất phương trình : c) x > ; d) 1,5x > 9 Đáp án : c) Tập nghiệm x / x < 4 d) Tập nghiệm x / x >  6 Bài : TL 15’ Hoạt động Giáo viên HĐ : Giải bất phương trình bậc ẩn GV nêu ví dụ : Hoạt động Học sinh HS đọc to đề Kiến thức Giải bất phương trình bậc ẩn Ví dụ : (SGK) Giải ) 1,5 Giải bất phương trình HS : lớp làm Ta có : 2x  < 2x  < biểu diễn tập  2x < (chuyển vế 3) nghiệm trục số ? 1HS làm miệng giải bất  2x : < : (chia cho 2) phương trình : 2x  < GV gọi 1HS làm miệng  x < 1,5 Tập nghiệm GV ghi bảng HS lên biểu diễn tập bất PT x / x < 1,5 GV yêu cầu HS khác lên nghiệm ) biểu diễn tập nghiệm 1,5 trục số GV lưu ý HS : sử dụng hai quy tắc để giải bất phương trình Giáo viên yêu cầu HS hoạt HS hoạt động theo nhóm động nhóm làm ? Bảng nhóm Ta có : 4x 8 < Giải bất phương trình :  4x < (chuyển  sang vế phải đổi dấu) 4x 8 < biểu diễn  4x : (4) > : (4) (chia hai vế cho  đổi chiều) tập nghiệm trục số  x >  Tập nghiệm bất PT x / x > 2 Biểu diễn tập nghiệm trục số : GV kiểm tra nhóm làm ( việc Đại diện nhóm lên bảng trình bày 2 HS lớp nhận xét làm nhóm GV gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày GV yêu cầu HS đọc “chú 1HS đọc to “chú ý” tr 46 ý” tr 46 SGK SGK việc trình bày gọn giải bất phương trình : Ví dụ : Giải bất PT  Khơng ghi câu giải thích HS nghe GV trình bày 4x + 12 <  Trả lời đơn giản  4x <  12  4x : (4) > 12 : (-4) Cụ thể : ?5 trình bày HS : ghi vào  x > Vậy nghiệm lại sau : 4x 8 < bất PT : x >  4x <  4x : (4) > : (4)  x >  Nghiệm bất PT x >  GV yêu cầu HS tự xem lấy ví dụ SGK HS : xem ví dụ SGK 10’ HĐ : Giải bất phương trình đưa dạng ax + b < ; ax + b > ; ax + b  ; ax + b  GV đưa ví dụ SGK Giải bất PT : 3x+5< 5x +7 HS đọc đề GV nói : Nếu ta chuyển tất hạng tử vế phải sang vế trái thu gọn ta HS : Nghe GV trình bày bất PT bậc ẩn :  2x + 12 < Giải bất phương trình đưa dạng ax + b < ; ax + b > ; ax + b  ; ax + b  Ví dụ : Giải bất PT : 3x + < 5x   3x  5x <  7  2x <  12  2x : (2) > 12 :(2)  x > Vậy nghiệm bất PT x > Hỏi : với mục đích HS : Nên chuyển hạng tử giải bất phương trình ta chứa ẩn sang vế, hạng tử lại sang vế nên làm nào? GV tự giải bất PT HS giải bất phương trình Bài ?6 : 0,2x  0,2 > 0,4x  GV gọi 1HS lên bảng HS lên bảng trình bày  0,2x  0,4x > 2 +0,2 GV yêu cầu HS làm ?6 HS đọc đề Giải bất phương trình HS lớp làm 0,2x  0,2 > 0,4x  GV gọi 1HS lên bảng làm GV gọi HS nhận xét 1HS lên bảng làm 3’ hình vẽ sau biểu diễn tập hợp nghiệm ?  x <  1,8 : (0,6)  x < nghiệm bất phương trình x < vài HS nhận xét HĐ : Luyện tập : Bài 26 (a) tr 47 (Đề đưa lên bảng phụ)  0,6x > 1,8 Bài 26 (a) tr 47 : HS : quan sát hình vẽ Hình vẽ biểu diễn tập bảng phụ nghiệm bất phương 1HS đứng chỗ trả lời trình : x / x  12 ] 12 HS : tự lấy ví dụ ba bất Hỏi : Kể ba bất PT có PT có tập nghiệm tập nghiệm với : x / x  12 Ví dụ : x  12  2x  24 x   10 7’ Bài 23 tr 47 SGK Bài 23 tr 47 SGK GV yêu cầu HS hoạt động Học sinh hoạt động theo nhóm Bảng nhóm theo nhóm  Nửa lớp giải câu a c a) 2x  >  2x >  x > b) 3x + <  3x <  1,5  Nửa lớp giải câu b d Nghiệm bất PT : x > 1,5 ( 12 GV kiểm tra nhóm làm tập c) 43x   3 x  4 Sau 5’ GV gọi đại diện hai nhóm trình bày làm x GV gọi HS nhận xét 2’ x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY, Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay