ĐỀ cương ôn thi tuyển giảng viên trường CĐSP năm 2016 2017

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:53

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CĐSP NĂM HỌC 2016 - 2017 PHẦN THI LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Nội dung - Mục đích, yêu cầu việc soạn giáo án; cấu trúc, nội dung giáo án - Nội dung qui chế đào tạo Cao đẳng qui Trung cấp qui - Chế độ làm việc giảng viên - Hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên nhà trường Cao đẳng - Kiểm định chất lượng giáo dục trường Cao đẳng - Đổi phương pháp dạy học (phương pháp dạy học tích cực) nhà trường Cao đẳng - Cách thức biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình, lựa chọn giáo trình cập nhật kiến thức vào dạy - Xây dựng chương trình đào tạo, đề cương môn học - Vận dụng kiến thức Tâm lý học, Giáo dục học để giải tình sư phạm cụ thể Tài liệu tham khảo - Qui chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo); - Qui chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo); - Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định chế độ làm việc giảng viên; - Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 liên Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy sở giáo dục đại học công lập; - Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá trường Cao đẳng - Tài liệu hướng dẫn biên soạn đề cương chi tiết - Tài liệu hướng dẫn biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình - Các tài liệu phương pháp dạy học tích cực - Các tài liệu tâm lý học, giáo dục học giao tiếp sư phạm (các tài liệu tham khảo có mạng internet, thư viện sở đào tạo giáo viên nhà sách) ... giáo dục học giao tiếp sư phạm (các tài liệu tham khảo có mạng internet, thư viện sở đào tạo giáo viên nhà sách)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ cương ôn thi tuyển giảng viên trường CĐSP năm 2016 2017 , ĐỀ cương ôn thi tuyển giảng viên trường CĐSP năm 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay