Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

Giáo án Đại số Ngày Lớp: Tuần: Tiết: B BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu khái niệm bất đẳng thức - Hiểu tính chất mối quan hệ thứ tự phép cộng Kỹ - Vận dụng tính chất mối liên hệ thứ tự phép cộng, cụ thể: “Khi cộng số vào hai vế bất đẳng thức bất đẳng thức chiều với bất đẳng thức cho” Thái độ - Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ làm tập II CHUẨN BỊ CỦA GV HS Gv: SGK, bảng phụ Hs: SGK, vở, dụng cụ học tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định: (1ph) Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Nhắc lại thứ tự tập hợp số (12ph) Gv: Hãy so sánh số Hs: sau: Giáo án Đại số a )4  b)3 c)7 2.3 a )4   b)3  c)7  2.3 Gv: Vậy so sánh hai số Hs: Với hai số a & b tùy ý a b có thường xảy trường trường hợp xãy ra? hợp sau: a  b; a  b; a  b Gv: Khi so sánh hai số a b xảy ba trường hợp sau: a  b; a  b; a  b phần nội dung thứ tự tập hợp số - Gv cho Hs ghi lại thứ Nhắc lại thứ tự tự tập hợp số tập hợp số Khi so sánh hai số a b xảy ba trường hợp a  b; a  b; a  b HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Gv: Hãy biểu diễn số: Hs: | 2; 1, 0,3, trục số có nhận xét gì? | | | | | | | -2 -1 Điểm biểu diễn số bé nằm bên trái điểm biểu NỘI DUNG sau: Giáo án Đại số Gv: Cho Hs làm ?1 a )1,53  1,8; tr.35/SGK b)  2,37   2, 41; 12 2 c)  ; 18 3 13 d)  20 a )1,53 1,8; b)  2,37  2, 41; 12 2 c) ; 18 3 13 d) 20 | | | | -2 diễn số lớn 4Hs lên làm: | | | | -1 Hs: Những số không lớn – 2, – 1, 0, Những số không lớn Gv: Liệt kê số 1, 3, không lớn 1, số không nhỏ Vậy số không lớn số nhỏ 1, số khơng nhỏ số lớn Gv: Tổng quát lên số a b Gv: Giới thiệu kí hiệu: -Nếu số a khơng lớn a �b; a �b số b a & b có quan hệ - Số a khơng nhỏ số b: là: a < b a=b, K/h: a �b a �b - Số a không lớn số b: - Nếu số a không nhỏ a �b số b a & b có quan hệ - c số không âm: là: a>b a=b, K/h: c �0 a �b Giáo án Đại số Vd: x �0 với x  x �0 với x y �3 (số y không lớn 3) Gv: Đưa khái niệm bất đẳng thức Hoạt động 2: Bất đẳng thức (5ph) Gv: Các hệ thức có dạng Bất đẳng thức a  b, a  b, a �b; a �b Các hệ thức có dạng gọi bất đẳng thức a  b, a  b, a �b; a �b Trong a vế trái, b gọi bất đẳng thức vế phải bất đẳng thức Trong a vế trái, b Gv: Y/c Hs cho ví dụ Hs: Cho ví dụ vế phải bất đẳng thức bất đẳng thức Gv: Hs: Ta có: 4  , cho biết -4 vế trái, vế phải vế trái gì? Vế phải gì? HOẠT ĐỘNG CỦA GV Gv: Giả sử ta cộng HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG số vào hai vế bất đảng thức thay đổi nào? Chúng ta sang phần 3) liên hệ thứ tự phép cộng Hoạt động 3: Liên hệ thứ tự phép cộng (18ph) Gv: Cộng vào hai vế Liên hệ thứ tự bất đẳng thức 4  phép cộng (1), ta vế trái bao nhiêu? Vế phải bao nhiêu? Hs: VT: 4   1 Hãy viết bất đẳng thức VT: 4   1 VP:   VP:   Bất đẳng thức là: Giáo án Đại số Bất đẳng thức là: 1  Gv: 4  1  4    Gv: Cộng - vào hai vế (1), ta gì? Gv giải thích cho Hs Gv: Qua tập ta rút Hs: … bất đẳng thức khơng kết luận cộng thay đổi số vào hai vế bất đẳng thức? Gv đính chính: Bất đẳng Khi cộng số vào thức có thay đổi hai vế bất chiều với bất đẳng thức ta bất đẳng thức cho, phát đẳng thức chiều biểu xác tính chất với bất đẵng thức cho SGK/36 Sau Gv nhấn mạnh: Ta Tính chất: Với ba số a, b diễn đạt tính chất c, ta có: bất đẳng thức Nếu a < b a  c  b  c sau: Nếu a > b a  c  b  c Nếu a < b a  c  b  c Nếu a �b a  c �b  c Nếu a > b a  c  b  c Nếu a �b a  c �b  c Nếu a �b a  c �b  c Nếu a �b a  c �b  c Hai bất đẳng Hs: Hai bất đẳng thức thức chiều 2  3; 4  gọi hai bất đẳng thức Hs: Cho vd nào? Cho vd vài bất đẳng thức chiều Gv: Cho Hs SGK/36 ?3 Hs: Vì 2004  2005 Nên Giáo án Đại số 2004  (777)  2005  (777) Gv: Cho Hs ?4 SGK/36 Hs: Vì  nên  �3  Hay  �5 Hoạt động 4: Củng cố (8ph) Gv cho Hs làm tập sau: Viết khẳng định sau dạng bất đảng thức: N1: 3  �2 a) Tổng – nhỏ HOẠT ĐỘNG CỦA GV 2; HOẠT ĐỘNG CỦA HS b) Hiệu – 15 lớn N2:  (15)  20 20; c) Tích – N3: (4).5 �18 không lớn – 18 d) Thương – N4: : (3)  : (1) lớn thương – Gọi HS đại diện nhóm lên làm Cả lớp làm vào tập sau nhận xét làm nhóm Gv: Cho Hs làm bài tập SGK/37 Hs1: a) a   b  Vì a  b nên cộng vào hai vế vào BĐT a  b ta được: a   b  Hs2: b) a   b  Vì a  b nên cộng – vào hai vế vào BĐT a  b ta NỘI DUNG Giáo án Đại số được: a  (2)  b  (2) hay a2b2 Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà: (1ph) Học làm tập 1, 2, SGK/37 IV RÚT KINH NGHIỆM 1.Nhận xét : 2.Bổ sung : ... cộng HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG số vào hai vế bất đảng thức thay đổi nào? Chúng ta sang phần 3) liên hệ thứ tự phép cộng Hoạt động 3: Liên hệ thứ tự phép cộng (18ph) Gv: Cộng vào hai vế Liên hệ. .. Liên hệ thứ tự bất đẳng thức 4  phép cộng (1), ta vế trái bao nhiêu? Vế phải bao nhiêu? Hs: VT: 4   1 Hãy viết bất đẳng thức VT: 4   1 VP:   VP:   Bất đẳng thức là: Giáo án Đại số... Hs: Hai bất đẳng thức thức chiều 2  3; 4  gọi hai bất đẳng thức Hs: Cho vd nào? Cho vd vài bất đẳng thức chiều Gv: Cho Hs SGK/36 ?3 Hs: Vì 20 04  2005 Nên Giáo án Đại số 20 04  (777)  2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay