Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

... bất đẳng thức HS: Nhắc lại lấy ví dụ Bất đẳng thức Hệ thức có dạng a < b(hay a> * Hoạt động Liên hệ thứ tự phép cộng -3 -2 -4+ 3 -1 thức Gọi vế trái GV: Đưa hình vẽ sau lên bảng -5 -4 b, a  b,a... Là vế phải 2+3 Liên hệ thứ tự phép cộng Hình vẽ minh họa kết quả: -5 -4 -3 -2 -1 GV: Nhận xét hình vẽ minh họa điều gì? Khi cộng vào hai vế bất đẳng thức -4 < bất đẳng thức -4 + < + HS: Nhận... Củng cố - Dặn dò: - Nhắc khái niệm bất đẳng thức, vế trái vế phải BĐT , liên hệ thức tự phép cộng - Học theo - Làm BT Sgk - Xem trứơc liên hệ thứ tự phép nhân V Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay