Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ - TOÁN Tuần:28 Tiết: 57 Chương IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Nhận biết vế trái, vế phải biết dùng dấu BĐT - Biết tính chất liên hệ thứ tự với phép cộng dạng BĐT 2.Kỹ năng: Biết chứng minh BĐT nhờ so sánh giá trị vế BĐT vận dụng tính chất liên hệ thứ tự phép cộng 3.Thái độ: Biết lắng nghe, u thích mơn học II.CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ in nội dung đề tập, lời giải Học sinh: Bút dạ,bảng phụ III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra cũ ( không kt) Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ * Hoạt động 1: Nhắc lại thứ tự tập số NỘI DUNG Nhắc lại thứ tự tập GV: Cho hai số a b thuộc tập số thực so số sánh a b ? Khi so sánh hai số a b, xảy HS: xảy ba trường hợp trường hợp sau: a = b a > b GV: Giới thiệu thứ tự trục số giới thiệu a < b dấu “  “ , “  “ Trên trục số điểm biểu diển số BT Điền dấu thích hợp vào vng nhỏ nằm bên trái điểm 1, 53 1,8 biểu diển số lớn -2,37 -2,41 BT1  12   18 1, 53 < 1,8 b) -2,37 > -2,41 13 20 GV: Đưa đề lên bảng phụ HS suy nghỉ điền vào ô trống c)  12  =  18 d) HS: Các dãy nhận xét kết 13 < 20 * Hoạt động Bất đẳng thức GV: Giới thiệu khái niệm bất đẳng thức HS: Nhắc lại lấy ví dụ Bất đẳng thức Hệ thức có dạng a < b(hay a> * Hoạt động Liên hệ thứ tự phép cộng -3 -2 -4+3 -1 thức Gọi vế trái GV: Đưa hình vẽ sau lên bảng -5 -4 b, a  b,a  b) Gọi bất đẳng Là vế phải 2+3 Liên hệ thứ tự phép cộng Hình vẽ minh họa kết quả: -5 -4 -3 -2 -1 GV: Nhận xét hình vẽ minh họa điều gì? Khi cộng vào hai vế bất đẳng thức -4 < bất đẳng thức -4 + < + HS: Nhận xét làm [?2] GV: Qua ví dụ ta rút nhận xét ? HS: Đọc tính chất sgk BT 2.a) So sánh -2004 + (-777) -2005 + Tính chất: (Sgk) Với ba số a, b, c, ta có: (-777) mà khơng tính giá trị biểu thức Nếu a < b a + c < b + c b) Dựa vào thứ tự Nếu a > b a + c > b + c so sánh + Nếu a  b a + c  b + c Nếu a  b a + c  b + c BT3 GV đưa đề tập tráng 37 lên bảng phụ HS: Cho biết kết BT So sánh a b a - > b - BT2 GV: Yêu cầu HS lên bảng giải a) -2004 + (-777) > -2005 +(- HS: Thực 777) Vì -2004 > -2005 b) Vì GV: Nhận xét chốt lại Nên a > b Củng cố - Dặn dò: - Nhắc khái niệm bất đẳng thức, vế trái vế phải BĐT , liên hệ thức tự phép cộng - Học theo - Làm BT Sgk - Xem trứơc liên hệ thứ tự phép nhân V Rút kinh nghiệm: ... bất đẳng thức HS: Nhắc lại lấy ví dụ Bất đẳng thức Hệ thức có dạng a < b(hay a> * Hoạt động Liên hệ thứ tự phép cộng -3 -2 -4+ 3 -1 thức Gọi vế trái GV: Đưa hình vẽ sau lên bảng -5 -4 b, a  b,a... Là vế phải 2+3 Liên hệ thứ tự phép cộng Hình vẽ minh họa kết quả: -5 -4 -3 -2 -1 GV: Nhận xét hình vẽ minh họa điều gì? Khi cộng vào hai vế bất đẳng thức -4 < bất đẳng thức -4 + < + HS: Nhận... Củng cố - Dặn dò: - Nhắc khái niệm bất đẳng thức, vế trái vế phải BĐT , liên hệ thức tự phép cộng - Học theo - Làm BT Sgk - Xem trứơc liên hệ thứ tự phép nhân V Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay