Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

... đẳng thức? HS: -4< -2 bất đẳng thức TQ: có dạng ab Liên hệ thứ tự với phép cộng GV yêu cầu HS làm ?2 ?2 SGK HS : a) Ta biết: -4 - < - b) -4+ c < +c + Nêu t/c b®t? HS: trình bày cộng số vào... vào vế bất đẳng thức HS : Có thể áp dụng tính chất để so sánh hai số, chứng minh bất đẳng thức + Em có kl gì? KL: SGK Ví dụ Làm ?3, ?4 bảng phụ? 2003 +(-35)-2005+(-777) ? - Nhận xét làm bạn? 22 < HS nhận xét Tính chất thứ tự tính chất Chú ý sgk - Qua rót ý gì? Hoạt động 3: Củng cố (8 ph) HS : BT 1/37 HS tự trình bày BT 1,2 ,4/ 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay