Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ - TOÁN Tiết 57 Liên hệ thứ tự phép cộng I Mục tiêu - Biết tính chất liên hệ thứ tự phép cộng - Chứng minh bất đẳng thức II Chuẩn bị GV: Bảng phụ, thưíc HS : Thưíc III Tiến trình dạy học Hoạt động GV GV: Chữa kiểm tra Hoạt động HS H§1: Kiểm tra cũ (5 phút) HS ghi vào BT Chú ý chữa lỗi sai mắc phải GV: Nhắc lại quan hệ thứ tự? Hoạt động 2: Bài (30 phút) Nhắc lại thứ tự (SGK) - Cho ví dụ minh hoạ? HS trình bày miệng - Làm ?1 -2 < -1,3 < < HS làm ?1 a) 1,53 - 2,41 c) 12 2  18 3 13  20 Bất đẳng thức (SGK) d) GV: Ta gọi gọi hệ thức dạng a < b hay b >a bất đẳng thức gọi a vế trái, b vếphải bất đẳng thức HS: Theo dõi phần giới thiệu bất đẳng thức + Cho ví dụ bất đẳng thức? HS: -4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay