Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

... cộng - Dựa vào tính chất bất đẳng thức vào vế bất đẳng thức : - HS lên bảng trình bày 3 Ta có : 2 32 hay   Hướng dẫn nhà Nắm vững tính chất liên hệ thứ tự Bài : phép cộng a) Ta cộng vào vế... phụ III/ Liên hệ thứ tự phép cộng :  ab  a+c>b+c ab  a+ca+c ?3/ Ta có : - 20 04 > - 2005 Hoạt động : Luyện tập : Theo tính chất bất đẳng thức cộng – + Cho... 777 vào vế bất đẳng thức - HS nêu cách làm (dựa vào tính chất -20 04 + (-777) >-2005+(-777) bất đẳng thức) - HS lên bảng trình bày ?4/ + Cho HS làm SGK / 37  Theo tính chất bất đẳng thức cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay