Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ - TOÁN Tiết 57 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG I Mục tiêu : - Nhận biết vế trái, vế phải biết dùng dấu bất đẳng thức - Biết tính chất liên hệ thứ tự với phép cộng dạng bất đẳng thức - Biết chứng minh bất đẳng thức nhờ so sánh gia trị vế bất đẳng thức vận dụng tích chất liên hệ htứ tự phép cộng (ở mức đơn giản) II CHUẨN BỊ GV : Bảng phụ HS : Bảng nhóm III Hoạt động lớp : GV Hoạt động : Nhắc lại thứ tự tập hợp số : HS / - Khi so sánh số thực a b Xảy trường hợp xảy trường hợp nào? ab,a=b - Giáo viên treo bảng phụ biểu diễn số thực trục số nhận xét thứ tự tập số thực Cho HS làm ? ?1: a) 1,53 < 1,8 b) –2,37 > - 2,41 12    18 3 13 d)  20 c) II/ Bất đẳng thức : Hoạt động : Bất đẳng thức - HS hiểu cho ví dụ bất đẳng thức, Giới thiệu kí hiệu “”,”” vế trái vế phải bất đẳng + Giáo viên nhấn mạnh : thức - Số a không nhỏ số b a lớn a < b , a > b , a  b, a  b bất đẳng số b thức - Số a khơng lớn số b a nhỏ số b + Giáo viên giới thiệu khái niệm bất a : vế trái ; b : vế phải VD : -5 +  -3 ; + x2  dẳng thức, vế trái, vế phải bất đẳng thức theo SGK Hoạt động : Liên hệ thứ tự phép cộng Yêu cầu HS làm ? theo nhóm  Giới thiệu tính chất - Giáo viên cho VD áp dụng tính chất - Cho HS làm ? - GV hướng dẫn ?4 thông qua trục số thực lúc đầu bảng phụ III/ Liên hệ thứ tự phép cộng :  ab  a+c>b+c ab  a+ca+c ?3/ Ta có : - 2004 > - 2005 Hoạt động : Luyện tập : Theo tính chất bất đẳng thức cộng – + Cho HS làm SGK/37 777 vào vế bất đẳng thức - HS nêu cách làm (dựa vào tính chất -2004 + (-777) >-2005+(-777) bất đẳng thức) - HS lên bảng trình bày ?4/ + Cho HS làm SGK / 37  Theo tính chất bất đẳng thức cộng - Dựa vào tính chất bất đẳng thức vào vế bất đẳng thức : - HS lên bảng trình bày 3 Ta có : 2 32 hay   Hướng dẫn nhà Nắm vững tính chất liên hệ thứ tự Bài : phép cộng a) Ta cộng vào vế bất đẳng thức a < - Làm 1, SGK/37 b với 1, ta có : a+1 - 2005 Hoạt động : Luyện tập : Theo tính chất bất đẳng thức cộng – + Cho... 777 vào vế bất đẳng thức - HS nêu cách làm (dựa vào tính chất -20 04 + (-777) >-2005+(-777) bất đẳng thức) - HS lên bảng trình bày ?4/ + Cho HS làm SGK / 37  Theo tính chất bất đẳng thức cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay