Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:48

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ - TOÁN TIẾT 57 CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN §1 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG A Mục tiêu: -Kiến thức: Hiểu bất đẳng thức Phát tính chất liên hệ thức tự phép cộng -Kĩ năng: Biết sử dụng tính chất liên hệ thứ tự phép cộng để giải số tốn đơn giản B Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tốn ?, ghi nhớ học, phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ơn tập tính chất phép cộng phân số, máy tính bỏ túi C Các bước lên lớp: I Ổn định lớp:KTSS (1 phút) II Kiểm tra cũ: không III Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Nhắc lại thứ tự tập hợp số Hoạt động học sinh (6 Nội dung Nhắc lại thứ tự tập hợp số phút) -Trong tập hợp số thực, so -Trong tập hợp số thực, so sánh hai số a b sánh hai số a b xảy trường hợp nào? xảy trường hợp a>b; ?1 a -2,41 biểu diễn bên điểm biểu biểu diễn bên trái điểm biểu diễn lớn hơn? diễn số lớn -Vẽ trục số biểu diễn cho -Lắng nghe học sinh thấy c) 12 −2 = −18 d) 13 < 20 -Treo bảng phụ ?1 -Đọc ?1 thực -Nếu số a không nhỏ số b -Số a lớn số b a với b? -Ta kí hiệu a≥b x2≥0 ∀ x -Ví dụ: x2 ? với x? -Ngược lại, a không lớn -Nếu a không lớn b viết b viết sao? a≤b -Ví dụ: -x2 ? -x2 ≤ Hoạt động 2: Bất đẳng thức Bất đẳng thức (8 phút) Ta gọi hệ thức dạng ab, a -Nêu khái niệm bất đẳng thức -Lắng nghe nhắc lại ≤ b, a ≥ b) bất đẳng thức gọi a cho học sinh nắm vế trái, b vế phải bất đẳng -Bất đẳng thức 7+(-2)>-4 có vế -Bất đẳng thức 7+(-2)>-4 có vế thức trái gì? Vế phải gì? trái 7+(-2), vế phải -4 Ví dụ 1: SGK Hoạt động 3: Liên hệ Liên hệ thứ tự phép thứ tự phép cộng cộng (21 phút) ?2 -Cho bất đẳng thức -4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay