Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:48

... -Bất đẳng thức 7+(-2)> -4 có vế -Bất đẳng thức 7+(-2)> -4 có vế thức trái gì? Vế phải gì? trái 7+(-2), vế phải -4 Ví dụ 1: SGK Hoạt động 3: Liên hệ Liên hệ thứ tự phép thứ tự phép cộng cộng (21... bất đẳng thức -4< 2 a) Ta bất đẳng thức -4+ 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay