Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:46

GIÁO ÁN TOÁN – ĐẠI SỐ Bài Tiết CT 64 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối biểu thức dạng a.x dạng a.x  b Kỹ năng: - HS biết giải số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng a.x = cx + d dạng a  x  c.x  d Thái độ: - Bồi dưởng tư logic cho HS - Giáo dục cho HS tính cận thận, xác thực hành tốn II TRỌNG TÂM : - Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối III CHUẨN BỊ: - GV: + Bàng phụ ghi các: ? + Ví dụ + BT + Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu - HS: + Nội dung dặn dò tiết 23 + Thước thẳng, bảng nhóm IV TIẾN TRÌNH: 1.Ổn định tổ chức kiểm diện : HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Kiểm tra miệng : HS1: (HS yếu) NỘI DUNG BÀI HỌC HS1: BT 31/48: 15  6x 5 15  6x �  5.3 � 15  6x  15 a) HS2: (HS yếu) + Sửa tập 32(a)/48: - GV: Kiểm tra BT HS � 6x  � x Vậy nghiệm BPT x <  HS2: (HS yếu) Ta có : 8x  3(x  1)  5x  (2x  6) � 8x + 3x + > 5x – 2x +6 � 11x + > 3x + � 11x – 3x > – � 8x > 3 � x> Vậy nghiệm BPT x > - GV: Cho hs nhận xét, gv đánh giá cho điểm * Biểu diễn tập nghiệm trục số (2đ) HOẠT ĐỘNGâ 1: Tiết : 64 Bài mới: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU - Ta biết giải dạng phương trình, hơm GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI ta tiếp tục tìm hiểu dạng mớ phương trìnhdấu giá trị tuyệt đối HOẠT ĐỘNGâ 2: / Nhắc lại giá trị tuyệt đối:  Luyện BT 37/87: - Giá trị tuyệt đối số a, kí HOẠT ĐỘNG 2: hiệu a , định nghĩa sau: - GV: Nhắc lại giá trị tuyệt đối Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt đối u a �0 � a ; ne� a� số a ? u a �a ; ne� Tìm : * 33 3? 3  ? ? - GV: Ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo giá trị biểu thức dấu giá trị tuyệt đối âm hay dương Lưu ý giá trị tuyệt đối của số khoảng cách từ điểm đến điểm trục số, giá trị tuyệt số ln ln lớn - GV: Cho HS làm ví dụ - GV: Hướng dẫn HS cách giải câu a, xét xem biểu thức dấu giá trị tuyệt đối âm hay dương Nếu dương nó, âm đối Bằng cách để xác định biểu thức âm hay dương ? (thay giá trị x �3 vào biểu 3  00 Ví dụ 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối rút gọn biểu thức a) A = x  + x –2 x �3 Khi: x �3 � x – �0 Nên: x  = x – A = x – + x – = 2x – thức để xác định) - Tương tự HS lên bảng giải câu b)  Thực ?1 /50 theo nhóm Rút gọn biểu thức: a) C = 3x  7x  x �0 b) D = 5– 4x+ x  x < - Sau vài phút cử đại diện nhóm lên bảng trình bày lời giải - GV: Cho nhóm nhận xét, bổ sung - GV: giải thích chung chốt lại điều cần lưu ý b) B = 4x + + 2x x > Khi: x > � – 2x < Nên: 2x = 2x B = 4x + + 2x = 6x +  Thực ?1 /50 a) C = 3x  7x  x � Khi: x �0 � – 3x �0 Nên: 3x = – 3x C = – 3x + 7x – = 4x – b) D = 5– 4x + x  x < Khi: x < � x – < Nên: x  = – x D = – 4x + – x = 11 – 5x HOẠT ĐỘNG 3: Tiếp cân phương pháp Giải số phương trình chứa giải số phương trình chứa dấu giá trị dấu giá trị tuyệt đối: tuyệt đối - Ví dụ 2: Giải phương trình : 3x - GV: Treo ví dụ lên bảng = x+4  Để bỏ dấu giá trị tuyệt đối phương Giải: trình ta cần xét hai trường hợp nào? (3x �0 Ta có: x < )  3x = ? (khi 3x �0 ) 3x;khi : 3x � x � 3x  � 3x �0 đk x ? (x �0 ) �3x;khi : 3x  � x  Khi ta có phương trình ? Ta giải hai phương trình sau:  3x = đối ? (khi 3x < 0) a) 3x = x + � 3x – x = 3x < đk x ? (x < 0) � 2x =  Khi ta có phương trình ? � x = (TMĐK x �0 ) - GV: Gọi hs lên bảng giải pt vừa tìm b) – 3x = x + lớp làm vào nháp � – 3x – x = � – 4x = � x = – (TMĐK x < 0) Vậy tập nghiệm phương trình - GV: Treo bảng phụ ghi ví dụ cho hs quan : S =  1; 2 sát đọc lớn  Thực ?2 /50: Ví dụ 3: (xem sgk/51)  Thực ?2 /50: -GV: Cho hai HS lên bảng trình bày, HS lớp làm vào - GV: Lưu ý so điều kiện trước kết luận tập nghiệm phương trình - GV: kiểm tra làm hai HS bảng - GV: Cho HS nhận xét làm bạn sửa 4.Củng cố – Luyện tập:  Củng cố: Muốn giải phương trình dạng: ax = cx + d ta tiến hành giải nào? Muốn giải phương trình dạng a) x   3x  Ta có: � : x x �x 5;khi x  � �x  5;khi : x   � x  5 Ta giải phương trình sau: * x   3x  � x – 3x = – � – 2x = – � x = (TMĐK x �5 ) * – x   3x  � – x – 3x = + � – 4x = � x = – 1,5 (không TMĐK x < – 5), loại Vậy tập nghiệm phương trình S =  2 b) 5x  2x  21 Ta có: � : x x �x 5;khi x  � �x  5;khi : x   � x  5 Ta giải hai phương trình: * – 5x = 2x + 21 � – 5x – 2x = 21 � –7x = 21 � x = –3 (TMĐK x 0) * 5x = 2x + 21 � 5x – 2x = 21 � 3x = 21 � x = (TMĐK x > 0) Vậy tập nghiệm phương trình là: S =  3;7 � a 0 x � ax;khi : ax �0 � � � a 0 x � � ax  � a 0� x  �ax;khi : ax  � � � � a 0� x  � � a  x  c.x  d ta làm sao?  Luyện tập:  Luyện BT 36c/51 + 37a/51 theo nhóm + Nửa lớp làm 36(c)/51 + Nửa lớp làm 37(a)/51  Luyện BT 37a/51: - GV: Cho đại diện nhóm lên bảng trình bày lời giải - GV: Cho hs nhận xét - GV: Hồn chỉnh giải đánh giá cho điểm Hướng dẫn HS tự học ø: - Học thuộc nội dung học - Xem giải lại ví dụ + BT giải - Bài tập nhà số: 35; 36; 37 SGK/T 51 a x;khi � : a x x a � a x  � �a  x;khi : a  x  � x  a Sau giải phương trình lập thành  Luyện BT 36c/51: x �4x;khi : 4x � 4x  � �4x;khi : 4x  � x  Ta giải phương trình : * 4x = 2x + 12 � 4x – 2x = 12 � 2x = 12 � x = (TMĐK x �0 ) * – 4x = 2x + 12 � – 4x – 2x = 12 � – 6x = 12 � x = – (TMĐK x < 0) Vậy tập nghiệm phương trình là: S =  2; 6  Luyện BT 37a/51: 7;khi  : x x �x  � x  �  x;khi : x   � x  � Ta giải phương trình sau: * x – = 2x + � x – 2x = + � – x = 10 � x = – 10 ( không TMĐK x �7 * – x = 2x + � – x – 2x = – 7+3 � – 3x = – 4 � x= (TMĐK x < 7) Vậy tập nghiệm phương trình �4� : S = � � �3 - Hướng dẫn nhà:  Tiết sau ôn tập chương IV Chuẩn bị: + Làm câu hỏi ôn tập chương + Phát biểu thành lời liên hệ thứ tự phép tính + Bài tập số 38; 39; 40; 41; 44 SGK/ 53  Hướng dẫn: + BT 38/53: a) Cộng vào hai vế b) Nhân hai vế với – đổi chiều BĐT c) Nhân hai vế với – cộng vào hai vế với –5 d) Nhân hai vế với – đổi chiều BĐT cộng vào hai vế với + Bài 39/53: Thay x = – vào bất phương trình để tìm giá trị vế, xét xem giá trị vế BĐT có thoả dấu BĐT không V RÚT KINH NGHIỆM: * ... cân phương pháp Giải số phương trình chứa giải số phương trình chứa dấu giá trị dấu giá trị tuyệt đối: tuyệt đối - Ví dụ 2: Giải phương trình : 3x - GV: Treo ví dụ lên bảng = x +4  Để bỏ dấu giá. .. phương trình, hơm GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI ta tiếp tục tìm hiểu dạng mớ phương trình có dấu giá trị tuyệt đối HOẠT ĐỘNGâ 2: / Nhắc lại giá trị tuyệt đối:  Luyện BT 37 /87 : - Giá trị tuyệt đối số a,... lại giá trị tuyệt đối Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt đối u a �0 � a ; ne� a� số a ? u a �a ; ne� Tìm : * 33 3? 3  ? ? - GV: Ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo giá trị biểu thức dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay