Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:46

... cân phương pháp Giải số phương trình chứa giải số phương trình chứa dấu giá trị dấu giá trị tuyệt đối: tuyệt đối - Ví dụ 2: Giải phương trình : 3x - GV: Treo ví dụ lên bảng = x +4  Để bỏ dấu giá. .. phương trình, hơm GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI ta tiếp tục tìm hiểu dạng mớ phương trình có dấu giá trị tuyệt đối HOẠT ĐỘNGâ 2: / Nhắc lại giá trị tuyệt đối:  Luyện BT 37 /87 : - Giá trị tuyệt đối số a,... lại giá trị tuyệt đối Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt đối u a �0 � a ; ne� a� số a ? u a �a ; ne� Tìm : * 33 3? 3  ? ? - GV: Ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo giá trị biểu thức dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay