Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

... bỏ dấu giá trị tuyệt đối biểu => x-3 = x-3 thức :  x-3 khi: a)x ≥ b)Khi x < =>x-3 < b)x x ≥ 3 = 3-x GV nói vậy, ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo giá trị biểu thức dấu giá trị tuyệt. .. dấu giá trị tuyệt đối GV đưa ví dụ :Giải pt 3x-6 = x + GV để bỏ dấu giá trị tuyệt đối pt ta cần xét TH : +Biểu thức dấu giá trị tuyệt đối không âm + B thức dấu giá trị tuyệt đối âm GV hướng dẫn... 4x+5+2x = 6x+5 ?1:a)Khi x ≤ => -3x ≥ => -3x = -3x Nên C = -3x+7x- = 4x – b)Khi x < =>x-6 < =>x-6 = 6-x Nên D = 5- 4x +6 – x = 11 – 4x  Hoạt động 2:Giải số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay