Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

GIÁO ÁN TOÁN – ĐẠI SỐ Tiết 64: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I.MỤC TIÊU • HS biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối biểu thức dạng  ax dạng  x+a • HS biết giải số pt chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng  ax = cx+d dạng  x+a = cx + d II.CHUẨN BỊ • GV: Máy chiếu • HS : Bút III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS  Hoạt động 1:Nhắc lại giá trị tuyệt đối GV y/c HS nhắc lại đ/n giá trị tuyệt đối số a =>HS trả lời GV ghi bảng  a = a a ≥ -a a < GV y/c HS tính :  45 = ?,  -12 =?,  0 =?  45 = 45,  -12 =12,  0 = GV cho HS làm tập sau: a)Khi x ≥ =>x-3 ≥ Hãy bỏ dấu giá trị tuyệt đối biểu => x-3 = x-3 thức :  x-3 khi: a)x ≥ b)Khi x < =>x-3 < b)x x ≥ 3 = 3-x GV nói vậy, ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo giá trị biểu thức dấu giá trị tuyệt đối âm hay không âm =>GV đưa ví dụ : Bỏ dấu giá trị tuyệt Hai HS lên bảng làm đối rút gọn biểu thức a) Khi x ≥ => x-3 ≥ =>  x-3 = x-3 a)A =  x – 3 + x-2 x ≥ Nên A = x-3+x-2 = 2x-5 b)B = 4x + +  -2x x > b)Khi x>0 =>-2x -2x = 2x Nên B = 4x+5+2x = 6x+5 ?1:a)Khi x ≤ => -3x ≥ => -3x = -3x Nên C = -3x+7x- = 4x – b)Khi x < =>x-6 < =>x-6 = 6-x Nên D = 5- 4x +6 – x = 11 – 4x  Hoạt động 2:Giải số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối GV đưa ví dụ :Giải pt 3x-6 = x + GV để bỏ dấu giá trị tuyệt đối pt ta cần xét TH : +Biểu thức dấu giá trị tuyệt đối không âm + B thức dấu giá trị tuyệt đối âm GV hướng dẫn HS giải pt a)Nếu 3x-6 ≥ =>3x ≥ => x ≥  3x-6 = 3x-6 Ta có pt ⇔ 3x-6 = x+5 ⇔ 3x-x = 5+6 ⇔ 2x = 11 ⇔x= 11 (TMĐK x ≥ 2) b)Nếu 3x-6 < =>3x < => x x x >  -5x = 5x Ta có pt ⇔ 5x = 2x+21 ⇔ 5x-2x = 21 ⇔ 3x = 21 ⇔ x = (TMĐK x>0) Vậy tập nghiệm pt là: S = -3;  Hoạt động 3:Luyện tập GV cho HS làm tập 36a SGK-51 Bài tập 36a SGK-51: a)  2x = x -  Nếu 2x ≥ => x ≥  2x = 2x Ta có pt ⇔ 2x = x- ⇔ 2x-x = -6 ⇔ x = -6 (TMĐK x ≥ 0)  Nếu 2x < => x x  x-3 = x-3 thức :  x-3 khi: a)x ≥ b)Khi x < =>x-3 < b)x x ≥ 3 = 3-x GV nói vậy, ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo giá trị biểu thức dấu giá trị tuyệt. .. dấu giá trị tuyệt đối GV đưa ví dụ :Giải pt 3x-6 = x + GV để bỏ dấu giá trị tuyệt đối pt ta cần xét TH : +Biểu thức dấu giá trị tuyệt đối không âm + B thức dấu giá trị tuyệt đối âm GV hướng dẫn... 4x+5+2x = 6x+5 ?1:a)Khi x ≤ => -3x ≥ => -3x = -3x Nên C = -3x+7x- = 4x – b)Khi x < =>x-6 < =>x-6 = 6-x Nên D = 5- 4x +6 – x = 11 – 4x  Hoạt động 2:Giải số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay