Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

... trình chứa -3x = x +4 x = -1 dấu giá trị tuyệt đối Vậy ph ương trình (1) có nghiệm x = 2; x = -1 HS B1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối B2: Giải ph ương trình bậc B3: kết luận GV: nhóm giải phương. .. cách bỏ dấu giá trị tuyệt đối biểu thức - Làm tập 36,37/tr51 ; 45 /tr 54 * HD 54: Giải pt b ½-2x½= 4x + 18 (1) - Nếu -2x ³0 x Ê0 (1)-2x = 4x + 18 - Nếu x >0 (1)-(-2x) = 4x + 18 ... ương trình + Chữa nêu bưíc giải phương trình chứa ½3x½= x +4( 1) dấu giá trị tuyệt đối - Nếu 3x ³0 x ³0 Thì (1) 3x = x +4 x = - Nếu x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay