Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

GIÁO ÁN TOÁN – ĐẠI SỐ Tiết 65: PHƯƠNG TRÌNHCHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I.Mục tiêu: - HS nắm kĩ định nghĩa giá trị tuyệt đối, từ biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối - Biết giải bất phương trình bậc ẩn với điều kiện xác định tóan - Tiếp tục rèn luyện kĩ trình bày lời giải, tính cẩn thận, xác II.Chuẩn bị:HS: chuẩn bị tốt phần hướng dẫn nhà III Tiến trình lên lớp: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Nhắc lại giá trị tuyệt đối -GV: ‘hãy nhắc lại định Hoạt động học sinh a = a a ≥ 0; a = -a a < đối a = -a a < dạng kí hiệu” −7 ; − 1.Nhắc lại giá trị tuyệt a = a a ≥ 0; nghĩa giá trị tuyệt đối -GV: cho HS tìm ; Nội dung ghi bảng Ví dụ: =5 ; −7 = ; -HS làm việc cá nhân − 1 = 2 a/ x-1 = x-1 x-1 ≥ GV: “hãy mở dấu giá trị hay x-1 = x-1 x ≥ tuyêt đối biểu x-1 = -(x-1) x-1< -HS trao đổi nhóm, làm việc thức sau a/ x – 1 ; b/ -3x; c/ x + 2 ; d/ 1 – x cá nhân trình bày kết -GV: ý sửa sai hay x-1 = 1-x x < Trình bày gọn: Khi x ≥ 1, x-1 = x-1 Khi x < 1, x-1 = 1- x lầm có HS -GV: cho HS làm ví dụ -HS thảo luận nhóm, làm SGK việc cá nhân trình bày kết Ví dụ 1: SGK -GV: cho HS làm ?1 (GV: yêu cầu HS trình bày hướng giải trước 2.Giải số phương trình giải) có chứa dấu giá trị tuyệt Họat động 2: Giải số đối: phương trình chứa dấu Ví dụ 2: Giải phương trình: giá trị tuyệt đối  3x = x + GV: cho HS làm ví dụ -HS thảo luận nhóm tìm Bước 1: Ta có : GV: xem số giải cách chuyển phương trình 3x = 3x x ≥ HS sửa mẫu cho có chứa dấu giá trị tuyệt đối 3x = -3x x < HS rõ thành phương trình bậc Bước 2: Nếu x ≥ ; ta có GV: cho HS giải ví dụ ẩn có điều kiện Họat động 3: Củng cố ⇔ x = > Thỏa điều kiện 1-Học sinh thực ?2; GV theo dõi kĩ làm HS trao đổi nhóm để tìm số HS yếu, trung hướng giải sau làm việc bình để có biện pháp 3x = x + ⇔3x = x + cá nhân Nếu x < : 3x = x + ⇔ -3x = x + ⇔… giúp đỡ ⇔ x = -1 < thỏa điều kiện 2-HS thực tập Bước 3: Kết luận: 36c, 37c S = {-1,2} Họat động 4: Hướng dẫn nhà: BT 35, 37b,d Sọan phần trả lời phần A Câu hỏi phần ôn tập ... yêu cầu HS trình bày hướng giải trước 2.Giải số phương trình giải) có chứa dấu giá trị tuyệt Họat động 2: Giải số đối: phương trình chứa dấu Ví dụ 2: Giải phương trình: giá trị tuyệt đối  3x... nhóm tìm Bước 1: Ta có : GV: xem số giải cách chuyển phương trình 3x = 3x x ≥ HS sửa mẫu cho có chứa dấu giá trị tuyệt đối 3x = -3x x < HS rõ thành phương trình bậc Bước 2: Nếu x ≥ ; ta có... 3: Củng cố ⇔ x = > Thỏa điều kiện 1-Học sinh thực ?2; GV theo dõi kĩ làm HS trao đổi nhóm để tìm số HS yếu, trung hướng giải sau làm việc bình để có biện pháp 3x = x + ⇔3x = x + cá nhân Nếu x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay