Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

GIÁO ÁN TOÁN – ĐẠI SỐ Tiết 64 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I/ MỤC TIÊU - Biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối biểu thức dạng ax dạng x  a - Biết giải số phương trình dạng ax cx  d dạng x  a cx  d II/ CHUẨN BỊ Sách giáo khoa + giáo án + bảng phụ III / Hoạt động lớp : GV Hoạt động : Kiểm tra cũ HS : Chữa 32 / 48 HS -Hs sửa BT 32sgk/48 8x+3(x+1)>5x-(2x-6)  8x+3x+21>5x-2x+6  8x > Hoạt động : I/ Nhắc lại giá trị tuyệt đối Cho hs nhắc lại định nghĩa a lấy  x I/ Nhắc lại giá trị tuyệt đối  a a 0 a    a a  VD VD : 5; 0  3,5 3,5 VD : sgk/50 x   x  x 3 VD1: a) A = Khi x 3  x   x   A x   x  2 x  Vậy x  ? x 3  x ? x  b) B = 4x+5+  2x Khi x>0   x 2 x  B =4x+5+2x = 6x+5 ?1/ a) C =  3x  x  x 0 Khi x   3x   + Cho hs áp dụng ?1sgk/50 Khi x   3x ? Khi x0  x 2 x Hs nêu cách làm lên bảng trình bày (1)  2x = x-6 (1)  x = -6 * Khi x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay