Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

... -3x+7x -4 = 4x -4 b) D = 5-4x + x  x  Khi x5  x   x   C = x -4- 2x+12 = -x +8 Bài 36 : Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay