Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

... dụ giáo viên giải -Lắng nghe, quan sát 1) x+5=3x+1 thích cho học sinh ⇔ 2x =4 bước làm ⇔ x=2 (nhận) -Khi giải phương trình chứa dấu -Khi giải phương trình chứa dấu 2) –x-5=3x+1 giá trị tuyệt đối. .. D=5-4x+6-x=11-5x Giải số phương trình Hoạt động 2: Giải số chứa dấu giá trị tuyệt đối phương trình chứa dấu giá trị Ví dụ 2: (SGK) tuyệt đối (17 phút) -Treo bảng phụ viết sẵn ví dụ a nào? -Ta biết... bỏ dấu giá trị tuyệt -Với |3x| bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta phải xét trường đối ta phải xét hai trường hợp? Đó trường hợp nào? hợp: |3x|=3x 3x ≥ ⇔ x ≥ |3x|= -3x 3x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay