Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

GIÁO ÁN TỐN – ĐẠI SỐ TIẾT 64 §5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A Mục tiêu: -Kiến thức: Biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối biểu thức dạng |ax| dạng |x+a| -Kĩ năng: Có kĩ giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối B Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tốn ?, phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ơn tập kiến thức cơng thức tính giá trị tuyệt đối số, máy tính bỏ túi C Các bước lên lớp: I Ổn định lớp:KTSS (1 phút) II Kiểm tra cũ: (5 phút) Giải bất phương trình sau: HS1: 2x + > 3x – HS2: 2(x + 1) – 3(2x + 1) < III Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Nhắc lại giá Hoạt động học sinh Nội dung Nhắc lại giá trị tuyệt đối trị tuyệt đối (10 phút) -Hãy tính |3| ; |-3|; |0| a nào? a = −a nào? |3| =3 ; |-3|=3 ; |0| = a a ≥ a = −a a < a a ≥ a = −a a < Ví dụ 1: (SGK) -Ví dụ x ≥ x-3 ? -Khi x ≥ x-3 ≥ -Do |x-3|=? -Do |x-3|=x-3 ?1 -Vậy A=|x-3|+x-2=? -Vậy A=|x-3|+x-2=x-3+x-2=x-5 a) C=|-3x|+7x-4 x ≤ -Treo bảng phụ nội dung ?1 -Đọc yêu cầu tốn ?1 Khi x ≤ 0, ta có |-3x|=-3x -Khi x ≤ -3x ? -Khi x ≤ -3x ≥ Vậy C= -3x+7x-4=4x-4 -Do |-3x|=? -Do |-3x|=-3x -Hãy thực hồn thành lời giải -Thực hồn thành lời giải b) tốn tốn theo hướng dẫn D=5-4x+ |x-6| x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay