ĐỀ CƯƠNG ôn THI KIEN THUC CHUNG 2017 ôn thi công chức

51 6 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:43

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017 TỈNH QUẢNG NGÃI MÔN KIẾN THỨC CHUNG  Thí sinh tập trung ơn tập theo giới hạn nội dung sau: NỘI DUNG ÔN THI CHO TẤT CẢ BẬC HỌC, NGÀNH HỌC I/ Luật viên chức 2010 (58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quốc hội khóa 12): Chương II: QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC Chương III: TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM II/ Luật giáo dục 2005 ( số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quốc hội khóa 11) Chương II: HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN + Mục 1: GIÁO DỤC MẦM NON + Mục 2: GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chương IV: NHÀ GIÁO + Mục 1: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NHÀ GIÁO Chương VI: NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ H ỘI III/ Quy định dạy thêm học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Ban hành quy định dạy thêm, học thêm Bộ GDĐT) 1.Nguyên tắc dạy thêm, học thêm 2.Các trường hợp không dạy thêm, học thêm 3.Tổ chức dạy thêm, học thêm nhà trường 4.Tổ chức dạy thêm, học thêm nhà trường NỘI DUNG ÔN THI CHO CẤP THCS VÀ THPT I/Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học (Thông tư 12/2011/TT-BGĐT ngày 28/03/2011 Bộ GDĐT) Chương II: CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Điều 15 Lớp, tổ học sinh - Điều 16 Tổ chun mơn Chương III: CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Điều 24 Chương trình giáo dục - Điều 25 Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập, thiết bị dạy học tài liệu tham khảo - Điều 26 Các hoạt động giáo dục - Điều 27 Hệ thống hồ sơ, sổ sách hoạt động giáo dục - Điều 28 Đánh giá kết học tập học sinh Chương IV: GIÁO VIÊN - Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trường trung học - Điều 32 Quyền giáo viên - Điều 34 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên - Điều 35 Các hành vi giáo viên không làm Chương VII: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ H ỘI II/ QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG ( Thơng tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT) Chương II: CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC - Điều Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống - Điều Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục - Điều Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học - Điều Tiê u chuẩn 4: Năng lực giáo dục - Điều Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội - Điều Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp PHẦN VĂN BẢN CHO CẤP TIỂU HỌC I/ Điều lệ trường Tiểu học (Văn hợp 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014) nội dung ôn thi gồm: Chương II: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG - Điều 17 Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường - Điều 18 Tổ chuyên môn Chương III: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D ỤC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Điều 27 Chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học - Điều 28 Sách giáo khoa tài liệu tham khảo - Điều 29 Hoạt động giáo dục - Điều 30 Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trường - Điều 31 Đánh giá, xếp loại học sinh Chương IV: GIÁO VIÊN - Điều 33 Giáo viên - Điều 34 Nhiệm vụ giáo viên - Điều 35 Quyền giáo viên - Điều 36 Chuẩn trình đ ộ đào tạo chuẩn nghề nghiệp giáo viên - Điều 37 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên - Điều 38 Các hành vi giáo viên không làm Chương VII: NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Điều 50 Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội II/ Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04//5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ) Chương II: CÁC YÊU CẦU CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống - Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức - Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm PHẦN VĂN BẢN CHO NGÀNH HỌC MẦM NON I/ Điều lệ trường Mầm non (văn hợp số 04/VBHN-BGDĐT; ngày 24/12/2015) Chương II: VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ - Điều 13 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Chương V: GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN - Điều 35 Nhiệm vụ giáo viên MN - Điều 39 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên nhân viên - Điều 40 Các hành vi giáo viên nhân viên không làm II/ Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non ( Quyết định số 02 /2008/QĐBGDĐT ngày 22/1/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương 2: CÁC YÊU CẦU CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON - Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống - Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức - Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm (Tài liệu thí sinh tải cổng thông tin Bộ GDĐT Google) TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG NĂM 2017 Chuyên đề NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM Khái niệm hệ thống trị Hệ thống trị chỉnh thể tổ chức trị hợp pháp xã hội, bao gồm đảng trị, nhà nước tổ chức trị - xã hội liên kết với hệ thống tổ chức nhằm tác động vào trình đời sống xã hội; củng cố, trì phát triển chế độ trị phù hợp với lợi ích giai cấp cầm quyền Hệ thống trị nước ta vận hành theo chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơng đồn Việt Nam, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nơng dân, Hội Cựu chiến binh đồn thể nhân dân Các tổ chức hệ thống trị 2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam Vị trí pháp lý, vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam quy định Điều 4, Hiến pháp năm 2013: “1 Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân định Các tổ chức Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật” Sự lãnh đạo đảng cộng sản hệ thống trị điều kiện cần thiết tất yếu để bảo đảm cho hệ thống trị giữ chất giai cấp công nhân, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân Vai trò lãnh đạo Đảng thể nội dung chủ yếu sau: - Đảng đề Cương lĩnh trị, đường lối, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn phát triển kinh tế - xã hội để Nhà nước thể chế hoá thành pháp luật; đồng thời Đảng lực lượng lãnh đ ạo tổ chức thực Cương lĩnh, đường lối Đảng - Đảng lãnh đạo hệ thống trị xã hội chủ yếu thơng qua Nhà nước đồn thể quần chúng Đường lối, chủ trương, quan điểm Đảng Nhà nước tiếp nhận, thể chế hoá pháp luật chủ trương, sách, kế hoạch, chương trình c ụ thể Vì vậy, Đảng ln quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước máy Nhà nước, đồng thời kiểm tra việc Nhà nước thực Nghị Đảng - Đảng thống lãnh đ ạo công tác cán quản lý đội ngũ cán b ộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đ ạo hệ thống trị - Đảng lãnh đạo cơng tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu 2.2 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vi ệt Nam Vị trí pháp lý Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Điều 2, Hiến pháp năm 2013: “1 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” Nhà nước trụ cột hệ thống trị nước ta, cơng cụ tổ chức thực ý chí quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lý toàn hoạt động đời sống xã hội Đó Nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân Nhà nước quản lý, điều hành kinh tế pháp luật, quy hoạch, kế hoạch công cụ điều tiết sở tôn trọng quy luật khách quan thị trường Đảng lãnh đạo Nhà nước thực bảo đảm đầy đủ quyền làm chủ nhân dân Như vậy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa quan quyền lực, vừa máy trị, hành chính, vừa tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội nhân dân Quyền lực Nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng hệ thống trị Chức nhiệm vụ Nhà nước hệ thống trị, đời sống xã hội thể mối quan hệ Nhà nước với Đảng tổ chức trị - xã hội Nhà nước thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng thành Hiến pháp, pháp luật sách làm cơng cụ để thực quản lý nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội Việc xác định vị trí, vai trò nhiệm vụ Nhà nước hệ thống trị có ý nghĩa lý luận thực tiễn q trình đổi hệ thống trị, khắc phục chồng chéo, lấn sân thành tố hệ thống trị, mối quan hệ Đảng Nhà nước điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Trong máy nhà nước, Quốc hội quan đại biểu cao Nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao hoạt động Nhà nước Chính phủ quan hành nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước Cơ quan tư pháp gồm Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan điều tra Đây quan lập để xử lý tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, bảo đảm việc thực thi pháp luật cách nghiêm minh, thống Tòa án nhân dân quan xét xử nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp Toà án cấp quan nhân danh Nhà nước, thể thái độ ý chí Nhà nước trước vụ án thông qua hoạt động độc lập tuân theo pháp luật Toà án quan có quyền áp dụng chế tài hình sự, khơng bị coi có tội phải chịu hình phạt chưa có án kết tội Tồ án có hiệu lực pháp luật Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Để bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh, bảo đảm việc xét xử người tội, Viện kiểm sát nhân dân tổ chức thành hệ thống, tập trung thống độc lập thực thẩm quyền quan khác Nhà nước Nhà nước thực quản lý xã hội pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Vì vậy, cần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Đó tổ chức trung tâm thực quyền lực trị, trụ cột hệ thống trị, máy thực chức quản lý nhà nư ớc lĩnh v ực kinh tế, văn hoá, xã h ội theo quy định pháp luật; thay mặt nhân dân thực chức đối nội đối ngoại Để Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ quản lý xã hội pháp luật, thực quyền lực nhân dân giao phó, phải thường xuyên chăm lo kiện toàn quan nhà nước, với cấu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất trị vững vàng, lực chuyên môn giỏi; thường xuyên giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp pháp luật; có chế biện pháp ngăn ngừa tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô trách nhiệm ; nghiêm trị hành động gây rối, thù địch; phát huy vai trò làm chủ nhân dân, tổ chức xã hội, xây dựng tham gia quản lý nhà nư ớc Nhận thức vai trò quản lý xã hội pháp luật nhà nước xã hội chủ nghĩa, cần thấy rằng: Một là, toàn hoạt động hệ thống trị, kể lãnh đ ạo Đảng ph ải khuôn khổ pháp luật, chống hành động lộng quyền, lạm quyền, coi thường vi phạm pháp luật; Hai là, trì mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ Nhà nước nhân dân, lắng nghe tôn trọng ý kiến nhân dân, chịu giám sát nhân dân, quản lý đất nước lợi ích quảng dân, lợi ích quốc gia, dân tộc khơng phải quyền lợi lợi ích thiểu số; Ba là, khơng có đối lập nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng với tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước Phải luôn bảo đảm thống để tăng cường sức mạnh Nhà nước Tính hiệu lực sức mạnh Nhà nước thể hiệu lãnh đ ạo Đảng 2.3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơng đồn Việt Nam, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đồn thể nhân dân có vai trò quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân, chăm lo lợi ích đồn viên, hội viên, thực dân chủ xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục lý tư ởng đạo đức cách mạng, quyền nghĩa v ụ công dân, thắt chặt mối liên hệ nhân dân với Đảng, Nhà nước Vị trí pháp lý, vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân quy định Điều 9, Hiến pháp năm 2013: “ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sở trị quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cơng đồn Việt Nam, Hội nơng dân Việt Nam, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức trị - xã hội thành lập sở tự nguyện, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng thành viên, hội viên tổ chức mình; tổ chức thành viên khác Mặt trận phối hợp thống hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức xã hội khác hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức xã hội khác hoạt động” Bản chất hệ thống trị Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, nhân dân ta đứng lên làm cách mạng, giành lấy quyền lực nhà nước tổ chức hệ thống trị Do đó, nhân dân thực quyền làm chủ thông qua hoạt động Nhà nước, hệ thống trị hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện Bản chất hệ thống trị nước ta quy định sở tảng sau: - Cơ sở trị hệ thống trị nước ta chế độ nguyên trị với Đảng cầm quyền, lãnh đ ạo Nhà nước xã hội tảng dân chủ xã hội chủ nghĩa - Cơ sở kinh tế hệ thống trị kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp Đồng thời, sở kinh tế tạo xung lực để đổi mới, hồn thiện hệ thống trị, nâng cao khả tác động tích cực vào trình phát triển kinh tế - Cơ sở xã hội hệ thống trị dựa tảng liên minh giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức khối đại đồn kết tồn dân tộc Với sở xã hội khối đại đoàn kết tồn dân tộc, hệ thống trị nước ta khơng hình thức tổ chức trị nhằm thực quyền lực nhân dân mà hình thức tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền lợi tầng lớp nhân dân, biểu tượng đại đoàn kết toàn dân tộc - Cơ sở tư tưởng hệ thống trị chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Các quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận để xây dựng hệ thống trị với chế độ nguyên trị định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sự quán sở trị, kinh tế, xã hội tư tưởng nhân tố vừa bảo đảm tính định hướng trị vừa bảo đảm tính động khả thích ứng hệ thống trị trước vận động phát triển đất nước giới Hệ thống trị nước ta hệ thống thiết chế thể chế gắn liền với quyền lực trị nhân dân để thực nhiệm vụ, quyền hạn nhân dân giao phó uỷ quyền Về thực chất, hệ thống trị khơng phải hệ thống tổ chức có quyền lực tự thân, quyền lực hệ thống trị bắt nguồn từ quyền lực nhân dân, phát sinh từ uỷ quyền nhân dân, thể tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mọi quyền hành lực lượng nơi dân” Trong chế độ nhân dân chủ thể tối cao quyền lực trị, nhân dân uỷ quyền cho hệ thống tổ chức bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân Hệ thống trị nước ta hình thức tổ chức thực hành dân chủ; tổ chức hệ thống trị hình thức để thực dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp nhân dân Các tổ chức tổ chức hoạt động sở nguyên tắc dân chủ mục tiêu dân chủ Điều bắt nguồn từ chất chế độ trị xã hội chủ nghĩa “Dân ch ủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước” Mỗi tổ chức hệ thống trị vừa hình thức thực hành dân chủ, tổ chức trình dân chủ vừa công cụ bảo đảm dân chủ xã hội, trường học dân chủ để giáo dục ý thức dân chủ, nâng cao lực làm chủ nhân dân Đặc điểm hệ thống trị 4.1 Tính nguyên trị hệ thống trị Chế độ trị Việt Nam thể chế trị Đảng cầm quyền, giai đoạn lịch sử định, chế độ trị Việt Nam ngồi Đảng Cộng sản Việt Nam có Đảng Dân chủ Đảng Xã hội Tuy nhiên hai Đảng tổ chức hoạt động đồng minh chiến lược Đảng Cộng sản Việt Nam, thừa nhận vai trò lãnh đạo vị trí cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam Do vậy, thực chất chế độ trị khơng tồn đảng trị đối lập Hệ thống trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Mỗi tổ chức thành viên hệ thống trị Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập vừa đóng vai trò hình thức tổ chức quyền lực nhân dân (Nhà nước), tổ chức tập hợp đồn kết quần chúng, đại diện ý chí nguyện vọng quần chúng (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân) vừa tổ chức đóng vai trò phương tiện để Đảng Cộng sản thực lãnh đạo trị Tồn hệ thống trị tổ chức hoạt động tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Điều quy định tính ngun tư tưởng, ngun ý thức hệ trị tồn hệ thống thành viên hệ thống trị 4.2 Tính thống hệ thống trị Hệ thống trị Việt Nam bao gồm nhiều tổ chức có tính chất, vị trí, vai trò, chức khác lại quan hệ chặt chẽ, gắn bó với tạo thành thể thống Sự đa dạng, phong phú tổ chức phương thức hoạt động tổ chức thành viên hệ thống trị tạo điều kiện để phát huy “tính hợp trội” hệ thống, tạo cộng hưởng sức mạnh tồn hệ thống để thực có hiệu nhiệm vụ trị tổ chức thành viên tồn hệ thống trị Nhân tố định tính thống hệ thống trị nước ta lãnh đạo thống Đảng cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ Việc quán triệt thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động nhân tố bảo đảm cho hệ thống trị có thống tổ chức hành động nhằm phát huy sức mạnh đồng toàn hệ thống c tổ chức hệ thống trị Đồng thời, tính thống hệ thống trị thể mục tiêu trị xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh Hệ thống trị tổ chức chỉnh thể thống từ Trung ương đến địa phương cấp sở Các quan điểm nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức hệ thống trị nước ta vận dụng, ghi rõ Điều lệ tổ chức 4.3 Hệ thống trị gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu giám sát nhân dân Hệ thống trị Việt Nam hệ thống khơng gắn với trị, quyền lực trị mà gắn với xã hội Do cấu trúc hệ thống trị bao gồm tổ chức trị Đảng, Nhà nước tổ chức vừa có tính trị vừa có tính xã hội Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Hệ thống trị khơng đứng xã hội, tách khỏi xã hội lực lượng trị áp xã hội xã hội bóc lột mà phận xã hội, gắn bó với xã hội Sự gắn bó mật thiết hệ thống trị với nhân dân thể chất phận cấu thành hệ thống trị: Đảng Cộng sản Việt Nam đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi ệt Nam Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân hình thức tập hợp, tổ chức tầng lớp nhân dân Sự gắn bó hệ thống trị với nhân dân xác định ý nghĩa: hệ thống trị trường học dân chủ nhân dân; tổ chức hệ thống trị phương thức thực quyền làm chủ nhân dân 4.4 Hệ thống trị có kết hợp chặt chẽ tính giai cấp dân tộc Từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đấu tranh giải phóng giai cấp gắn liền với đấu tranh giải phóng dân tộc Giai cấp dân tộc hoà đồng, giai cấp, tầng lớp xã hội đoàn kết, hợp tác để phát triển Trong giai đoạn xây dựng phát triển hệ thống trị (kể thời kỳ mang tên hệ thống chun vơ sản) vấn đề dân tộc, quốc gia ln sở đồn kết lực lượng trị - xã hội để thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam Vấn đề đặt tổ chức hoạt động hệ thống trị đồn kết giai cấp, tập hợp lực lượng tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã h ội quy định hệ thống trị mang chất giai cấp cơng nhân, đại diện trung thành lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội gắn kết vấn đề Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định rõ cán bộ, công chức có quyền sau: “Điều 11 Quyền cán bộ, công chức bảo đảm điều kiện thi hành công vụ Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc khác theo quy định pháp luật Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn giao Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun môn, nghiệp vụ Được pháp luật bảo vệ thi hành công vụ Điều 12 Quyền cán bộ, công chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước Cán bộ, công chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ngành, nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm hưởng phụ cấp sách ưu đãi theo quy định pháp luật Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật Điều 13 Quyền cán bộ, công chức nghỉ ngơi Cán bộ, công chức nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải việc riêng theo quy định pháp luật lao động Trường hợp yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm ngồi tiền lương đư ợc tốn thêm khoản tiền tiền lương cho ngày không nghỉ Điều 14 Các quyền khác cán bộ, công chức Cán bộ, công chức bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật; bị thương hy sinh thi hành cơng vụ xem xét hưởng chế độ, sách thương binh xem xét để công nhận liệt sĩ quyền khác theo quy định pháp luật.” Bên cạnh đó, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định thêm chương riêng (Chương VII) quy định điều kiện bảo đảm thi hành công vụ gồm: công sở, nhà công vụ, trang thiết bị làm việc công sở, phương tiện lại để thi hành công vụ Quy định để nhằm nhấn mạnh rằng: việc hồn thành tốt cơng vụ cán bộ, cơng chức thiếu trách nhiệm Nhà nước việc bảo đảm điều kiện làm việc liên quan Đặc biệt, liên quan đến trách nhiệm Nhà 34 nước bố trí phương tiện lại để thi hành cơng vụ cho cán bộ, công chức, Luật quy định trường hợp quan khơng bố trí phương tiện lại cán bộ, cơng chức tốn chi phí lại theo quy định Chính phủ Chuyên đề 5: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Một số vấn đề chung CCHC 1.1 Khái niệm Cải cách hành (CCHC) khái niệm nhiều học giả, nhà nghiên cứu hành giới đưa ra, dựa điều kiện chế độ trị, kinh tế - xã hội quốc gia, ph ụ thuộc vào quan điểm mục tiêu nghiên cứu, hầu hết định nghĩa khác Nói đầy đủ phải gọi cải cách hành nhà nước Thêm từ nhà nước vào để phân biệt với cải cách hành khơng diễn khu nhà nước, mà tổ chức, quan, doanh nghiệp tư nhân, tức khu vực tư nhân Yếu tố quản trị, hành doanh nghiệp khu vực tư đóng vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp nều khơng đổi mới, cải cách hoạt động doanh nghiệp bị ảnh hưởng, hiệu thấp Trong phạm vi chuyên đề này, đề cập đến cải cách hành nói đến cải cách nhà nước Đại từ điển Tiếng Việt không đưa định nghĩa v ề cải cách hành chính, giải thích cải cách “sửa lại cho phù với tình hình mới” Theo Từ điển luật học cải cách hành chủ trương, cơng có tính đổi nhằm nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động nhà nước Theo quan điểm Liên hiệp quốc cải cách hành nỗ lực có chủ định nhằm tạo nên thay đổi hệ thống hành nhà nước thơng qua cải cách có hệ thống thay đổi phương thức để cải tiến yếu tố cấu thành hành nhà nước: thể chế, cấu tổ chức, nhân sự, tài cơng tiến trình quản lý Theo Từ điển kinh tế GABLER khái niệm cải cách hành bao gồm cải cách tổ chức, nhân sự, quy trình cơng vụ biện pháp thích ứng hành cơng nhằm tạo quan hành hiệu quả, thể chế hóa thẩm quyền hành cách rõ ràng, đơn giản hóa hành gần dân Tuy nhiên, qua xem xét, phân tích nhiều góc độ, khái niệm CCHC hiểu sau: CCHC thay đổi có kế hoạch, theo mục tiêu định, xác 35 định quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xây dựng hành cơng đáp ứng yêu cầu hành hiệu lực, hiệu đại CCHC không làm thay đổi chất hệ thống hành chính, mà làm cho hệ thống trở nên hiệu hơn, phục vụ nhân dân tốt so với trước, chất lượng thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, vào sống hơn, chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc quan nhà nước sau tiến hành cải cách hành đạt hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế- xã hội quốc gia Tùy thời kỳ, giai đoạn lịch sử, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mối quốc gia, trọng tâm, trọng điểm CCHC hướng tới mục tiêu hoàn thiện nội dung hành 1.2 Sự cần thiết phải cải cách hành Việt Nam Cải cách hành nước ta diễn khn khổ cải cách nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ti ền đề quan trọng để thực thành công trình đ ổi lãnh đạo Đảng Những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc đẩy mạnh cải cách hành nước ta xuất phát từ nguyên nhân khách quan chủ quan sau:  Nguyên nhân khách quan - Quá trình chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN Cải cách hành hướng tới việc nâng cao khả hoạt động máy hành để giúp cho trình quản lý xã hội Nhà nước tốt hơn, trước hết quản lý kinh tế, định hướng cho kinh tế phát triển theo định hướng Nhà nước Mỗi kinh tế cần phải quản lý theo cách thức riêng Quản lý nhà nước kinh tế kinh tế phát triển ổn định, theo định hướng, khắc phục giảm thiểu nhược điểm chế thị trường Sự phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường, công cơng nghiệp hóa, đại hóa thời kỳ đòi hỏi Nhà nước, mà trực tiếp hành phải hồn thiện thể chế nâng cao hiệu lực pháp lý theo chế để đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đặc biệt phải điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quan hành việc thực chức quản lí nhà nước - Q trình tồn cầu hố hội nhập quốc tế Tồn cầu hố q trình khách quan có ảnh hưởng sâu rộng đến tất quốc gia Quá trình khiến cho quốc gia toàn giới trở nên gần hơn, quan hệ với chặt chẽ thẩm thấu, phụ thuộc vào 36 nhiều Các quốc gia đứng trước nhiều hội phải đối mặt với nhiều thách thức tầm quốc tế Hội nhập quốc tế đòi h ỏi quốc gia để tận dụng hội, đồng thời hạn chế thách thức tồn cầu hố để phát triển Bộ máy hành quốc gia phải vận động nhanh nhạy để tăng cường khả cạnh tranh quốc gia trình hội nhập phân cơng lao động mang tính tồn cầu Điều đòi hỏi thể chế hành đội ngũ cán phải thích ứng với pháp luật thơng lệ quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia - Sự phát triển khoa học-công nghệ Những ảnh hưởng cách mạng kỹ thuật – cơng nghệ có ảnh hưởng tới mặt đời sống xã hơi, có hoạt động quản lý Những biến đổi đặt trước hành truyền thống thách thức Điều đòi hỏi phải cải cách hành chính, xếp lại máy, đổi phương pháp quản lí nhân để theo kịp tiến chung giới - Đòi hỏi cơng dân xã hội Nhà nước ngày cao Công đổi đ ạt nhiều thành tựu, nâng cao mức sống nhận thức người dân Trong bối cảnh đó, đòi hỏi người dân hoạt động nhà nước ngày cao Nhân dân đòi hỏi mong muốn thực quyền làm chủ hợp pháp cách đầy đủ, yên ổn sinh sống, làm ăn môi trường an ninh, trật tự dân chủ, không bị phiền hà, sách nhiễu, đảm bảo cung cấp dịch vụ công cách đầy đủ có chất lượng Điều đòi hỏi nhà nước phải phát huy dân chủ, thu hút tham gia người dân vào quản lí nhà nước phải công khai, minh bạch hoạt động  Nguyên nhân chủ quan Nền hành nhà nước nước ta q trình đổi tồn nhiều biểu tiêu cực, chưa đáp ứng yêu cầu chế quản lý nhu cầu nhân dân điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quản lý chưa cao, thể mặt: + Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước máy hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa đư ợc xác định thật rõ phù hợp; phân công, phân cấp ngành cấp chưa thật rành mạch; + Hệ thống thể chế hành chưa đồng bộ, chồng chéo thiếu thống nhất; thủ tục hành nhiều lĩnh v ực rư ờm rà, phức tạp; trật tự, kỷ cương chưa nghiêm; + Tổ chức máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc; phương thức quản lý hành 37 vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thơng suốt; chưa có chế, sách tài thích hợp với hoạt động quan hành chính, đơn vị nghiệp, tổ chức làm dịch vụ công; + Đội ngũ cán b ộ, cơng chức nhiều điểm yếu phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, lực chuyên môn, kỹ hành chính; phong cách làm việc chậm đổi mới; tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân diễn phận cán bộ, công chức; + Bộ máy hành địa phương sở chưa thực gắn bó với dân, khơng nắm vấn đề cộm địa bàn, lúng túng, bị động xử lý tình phức tạp + Chế độ quản lí tài không phù hợp với chế thị trường Việc sử dụng quản lí nguồn tài cơng chưa chặt chẽ, lãng phí hiệu 1.3 Đặc trưng CCHC Việt Nam 1.3.1 Một số đặc trưng cải cách hành Việt Nam - Cải cách tiến hành khn khổ hệ thống trị đảng cầm quyền Mặt thuận lợi từ đặc trưng chỗ dễ tạo đồng thuận hoạch định sách, biện pháp, thể chế cho cải cách - CCHC diễn lúc với nhiều cải cách khác, ví dụ cải cách kinh tế, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách giáo dục Đặc trưng đòi hỏi phải có đạo thống nhất, tập trung nhằm bảo đảm mục tiêu chung phát triển - CCHC triển khai diện rộng, tất cấp hành gồm lĩnh vực cải cách, lĩnh v ực lại bao gồm loạt lĩnh v ực thành phần cho thấy tính phức tạp, độ rộng CCHC Việt Nam 1.3.2 Những kinh nghiệm thực tiễn CCHC nước ta - Cải cách hành khơng thể tách rời lãnh đạo Đảng Đặc trưng tiêu biểu hệ thống trị Việt Nam hệ thống đảng cầm quyền Đặc trưng chi phối nhiều vấn đề, có vấn đề CCHC CCHC muốn tiến hành dược, muốn trì đẩy mạnh, trước hết phải chủ trương đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam Tách rời vai trò lãnh đạo Đảng khơng thể có cải cách, khơng thể có kết tích cực CCHC khơng tách rời lãnh đạo Đảng vừa học kinh nghiệm, vừa đặc trưng cải cách Việt Nam Mặt thuận lợi vấn đề chỗ diện tổ chức Đảng, đảng viên giữ chức vụ lãnh đ ạo quan, tổ chức nhà nước từ trung ương tới sở Các thành viên có trách nhiệm triển khai Nghị Đảng CCHC thơng qua hình thức thích hợp, có hoạt động quan hành nhà nước - Sự đạo quán Chính phủ yếu tố bảo đảm CCHC đạt kết 38 Với vị trí quan hành nhà nước cao nhất, Chính phủ đóng vai trò quan trọng đạo triển khai CCHC đất nước Từ chủ trương Đảng, Chính phủ có trách nhiệm cụ thể hố thành chương trình, kế hoạch CCHC, sở bộ, ngành trung ương quyền địa phương cấp xây dựng tổ chức thực chương trình, kế hoạch CCHC nhằm bảo đảm mục tiêu chung cải cách xây dựng hành mạnh, hiệu lực, hiệu quả, dân phục vụ - Cải cách hành triển khai với nhiều nội dung, khó khăn phải làm lâu dài So với nhiều nước có tiến hành CCHC CCHC Việt Nam triển khai nhiều lĩnh vực từ thể chế, tổ chức máy, thủ tục tới người, chế hoạt động, ứng dụng công nghệ thơng tin vào hành v.v Có thể nói gần yếu tố cấu thành hành quốc gia đòi h ỏi phải cải cách, thay đổi Chính vậy, việc triển khai khơng đơn giản sớm đạt kết Vấn đề chi phối trước hết công tác xây dựng kế hoạch CCHC bộ, ngành địa phương Kế hoạch phải bao quát đủ lĩnh vực cải cách, cụ thể hóa vào phạm vi trách nhiệm quan Kể đến công tác triển khai, kiểm tra việc thực thực tiễn - Bảo đảm tính đồng CCHC với cải cách khác hệ thống trị Việt Nam lúc tiến hành loạt cải cách: cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách kinh tế, cải cách giáo dục v.v Mỗi cải cách theo đuổi mục tiêu, kết riêng, nhiên có nhiều vấn đề đan xen cải cách, chí có vấn đề khơng thể nói thuộc cải cách riêng biệt Chính vậy, tính đồng cải cách có ý nghĩa quan tr ọng, tạo thống tầm vĩ mô hoạch định thể chế, sách, pháp luật để bảo đảm cải cách tốt hơn, khơng gặp trở ngại Tuy nhiên, thực tiễn có lúc khơng diễn Từ góc độ cục ngành, lĩnh vực, có lúc chuẩn bị dự án luật trình Quốc hội thơng qua ban hành thấy rõ cản trở CCHC triển khai, làm cho thủ tục hành lĩnh vực quản lý phức tạp hơn; người dân, tổ chức phải vất vả giải cơng việc - Cải cách hành đòi h ỏi phải có thí điểm Trong trình cải cách, nhiều vấn đề trì trệ hành phát giải pháp đề xuất để thay đổi Thông thường, giải pháp chất khác hẳn giải pháp hành, lại chưa kiểm nghiệm tính đắn chưa thể chế hóa Do vậy, cần thiết có thí điểm để qua thực tiễn xem xét tính phù hợp giải pháp Một loạt chế có tính cải cách triển khai trình cải cách đ ời theo cách Có thể khái quát theo sơ đồ sau: 39 Sơ kết Thí điểm hẹp Sáng kiến cải cách Thực tiễn Thí điểm rộng Tổng kết Thể chế hố, nhân rộng Chương trình CCHC nhà nư ớc giai đoạn 2011-2020 (Theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020) 2.1 Mục tiêu - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển đất nước - Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thơng thống, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí thời gian kinh phí doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế việc tuân thủ thủ tục hành - Xây dựng hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới sở thông suốt, sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền hoạt động điều hành Chính phủ quan hành nhà nước - Bảo đảm thực thực tế quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quyền người, gắn quyền người với quyền lợi ích dân tộc, đất nước - Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước 2.2 Trọng tâm Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán b ộ, công chức, viên chức, trọng cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để cán bộ, cơng chức, viên chức thực thi cơng vụ có chất lượng hiệu cao; nâng 40 cao chất lượng dịch vụ hành chất lượng dịch vụ cơng 2.3 Nhiệm vụ 2.3.1 Cải cách thể chế Khái niệm: Thể chế quy định, luật lệ chế độ xã hội đòi h ỏi người phải tuân theo Theo Từ điển Luật học năm 2006 th ể chế hệ thống định chế hợp thành tổng thể chế độ nhà nước, hình thức tổ chức nhà nước, chế độ lập pháp, hành pháp tư pháp Đại Từ điển tiếng Việt 1998 xem thể chế quy định, luật lệ chế độ xã hội Trong khuôn khổ cải cách hành nhà nước thể chế hiểu theo nghĩa hẹp, nói thể chế nói đến quy định pháp luật, văn pháp luật Thể chế phù hợp với thực tiến thúc đẩy phát triển xã hội, lĩnh vực mà thể chế điều chỉnh, ví dụ thể chế đầu tư nước ngồi, thể chế xã hội hóa Thể chế khơng phù hợp gây khó khăn cho phát triển, ví dụ thể chế doanh nghiệp nhà nước, thể chế đất đai Sự cần thiết Nền kinh tế chuyển từ chế kinh tế tập trung kế hoạch hóa sang chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải tạo dựng nhiều thứ mới, phù hợp, trước hết thể chế kinh tế Không tiến hành cải cách thể chế khơng thể có hệ thống thể chế kinh tế thị trường Hệ thống hành nhà nước với thay đổi tổ chức máy, người máy, phương thức làm việc v.v mà vấn đề qua thực tiễn triển khai phải thể dạng thể chế hành Khơng cải cách thể chế khơng thể có thể chế hành phù hợp Tương tự lĩnh v ực khác đời sồng xã hội, ví dụ văn hóa, giáo dục, y tế v.v Nội dung cụ thể cải cách thể chế Chương trình xác đ ịnh cụ thể sau: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sở Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung: Đổi nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trước hết quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị định, định, thông tư văn quy phạm pháp luật quyền địa phương nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể khả thi văn quy phạm pháp luật; 41 Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống chế, chế, sách, trước hết thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đ ảm bảo công phân phối thành đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội; Hoàn thiện thể chế sở hữu, khẳng định rõ tồn khách quan, lâu dài hình thức sở hữu, trước hết sở hữu nhà nươc, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu khác kinh tế; sửa đổi đồng thể chế hành sở hữu đất đai, phân định rõ quyền sở hữu đất quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền người sử dụng đất; Tiếp tục đổi thể chế doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm xác định rõ vai trò quản lý nhà nước với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn nhà nước, tách chức chủ sở hữu tài sản, vốn nhà nước với chức quản trị kinh doanh doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế tổ chức kinh doanh vốn nhà nước; Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật xã hội hoá theo hướng định rõ trách nhiệm nhà nước việc chăm lo đời sống vật chất văn hố nhân dân; khuyến khích thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ mơi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế tổ chức hoạt động quan hành nhà nước; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn quy phạm pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp; Xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật mối quan hệ nhà nước nhân dân, trọng tâm bảo đảm phát huy quyền làm chủ nhân dân, lấy ý kiến nhân dân trước định chủ trương, sách quan trọng quyền giám sát nhân dân hoạt động quan hành nhà nước 2.3.2 Cải cách thủ tục hành Khái niệm: Thủ tục hành trình tự, cách thức giải cơng việc quan hành nhà nước có thẩm quyền mối quan hệ nội hành mối quan hệ quan hành nhà nước với tổ chức cơng dân Thủ tục hành có vai trò quan trọng đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đời sống nhân dân Thông qua thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức thực quyền lợi, nghĩa vụ đồng thời quan hành nhà nước thực chức quản lý nhà nư ớc 42 Nội dung cụ thể cải cách thủ tục hành Chương trình xác định sau: Cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành tất lĩnh vực quản lý nhà nư ớc, thủ tục hành liên quan tới người dân, doanh nghiệp; Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực cải cách thủ tục hành để tiếp tục cải thiện mơi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung cải cách là: đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công nghệ số lĩnh vực khác Thủ tướng Chính phủ định theo yêu cầu cải cách thời gian Cải cách thủ tục hành quan hành nhà nước ngành, cấp nội quan hành nhà nước; Kiểm sốt chặt việc ban hành thủ tục hành theo quy định pháp luật; Công khai, minh bạch tất thủ tục hành hình thức thiết thực thích hợp; thực thống cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ giải thủ tục hành quan hành nhà nước; trì cập nhật sở liệu quốc gia thủ tục hành chính; Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn tăng cường đối thoại Nhà nước với doanh nghiệp nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò tổ chức chuyên gia tư vấn độc lập việc xây dựng thể chế, chuẩn mực quốc gia thủ tục hành chính; giảm mạnh thủ tục hành; cơng khai chuẩn mực, quy định hành để nhân dân giám sát việc thực hiện; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định hành để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng quy định hành giám sát việc thực thủ tục hành quan hành cấp 2.3.3 Cải cách tổ chức máy hành nhà nước Sự cần thiết Sự cần thiết phải tiến hành cải cách tổ chức máy hành xem xét từ góc độ sau: - Một là, chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò, 43 chức nhà nước nói chung, quan hành nói riêng cần phải có điều chỉnh lại cho phù hợp, từ dẫn đến tổ chức máy phải có thay đổi cần thiết - Hai là, thân tổ chức máy hành từ trung ương đến sở nhiều bật cập, cụ thể là: cồng kềnh, nhiều tầng nấc - Ba là, phương thực làm việc quan hành chưa mang lại hiệu cao, đòi h ỏi phải nghiên cứu cải cách Nội dung cụ thể cải cách tổ chức máy hành nhà nước Chương trình xác định sau: Tiến hành tổng rà sốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế có Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp, quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, quan, tổ chức khác thuộc máy hành nhà nước trung ương địa phương (bao gồm đơn vị nghiệp nhà nước); sở điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, xếp lại quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chuyển giao mạnh công việc quan hành nhà nước khơng nên làm làm hiệu thấp cho xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ đảm nhận; Tổng kết, đánh giá mơ hình tổ chức chất lượng hoạt động quyền địa phương nhằm xác lập mơ hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mơ hình quyền thị quyền nơng thơn phù hợp; Hồn thiện chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống tài nguyên, khoáng sản quốc gia; quy hoạch định hướng phát triển, tăng cường giám sát, kiểm tra, tra; đồng thời đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao lực cấp, ngành; Tiếp tục đổi phương thức làm việc quan hành nhà nước; thực thống nâng cao chất lượng thực chế cửa, cửa liên thông tập trung phận tiếp nhận, trả kết thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; hài lòng cá nhân, tổ chức phục vụ quan hành đạt mức 80% vào năm 2020; Cải cách triển khai diện rộng chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp dịch vụ công; chất lượng dịch vụ công bước nâng cao, lĩnh vực giáo dục, y tế; hài lòng cá nhân dịch vụ đơn vị nghiệp công cung cấp lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức 80% vào năm 2020 44 2.3.4 Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sự cần thiết Qua mười năm thực Chương trình cải cách hành giai đoạn 2001-2010, bên cạnh kết tích cực, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức bộc lộ điểm yếu, đặc biệt lực, trình độ phẩm chất Nghiêm trọng có phận khơng nhỏ cán bộ, công chức, viên chức xa xút phẩm chất, vi phạm pháp luật, tham nhũng gây tác hại cho công cải cách phát triển đất nước Cán bộ, công chức, viên chức người xây dựng, soạn thảo thể chế, sách, quy hoạch, kế hoạch sau lại người hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai trực tiếp triển khai Nếu trình độ, lực đội ngũ b ất cập hậu khơn lường Việc tiếp tục phải cải cách, nâng cao phẩm chất trình độ, lực đội ngũ hoàn toàn cấp thiết Nội dung cụ thể nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức Chương trình xác đ ịnh cụ thể sau: Đến năm 2020, đội ngũ cán b ộ, cơng chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành cơng vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả; Xây dựng, bổ sung hồn thiện văn quy phạm pháp luật chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức, kể cán bộ, công chức lãnh đ ạo, quản lý; Xây dựng hợp lý cấu cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị; Hoàn thiện quy định pháp luật tuyển dụng, bố trí, phân cơng nhiệm vụ phù hợp với trình độ, lực, sở trường công chức, viên chức trúng tuyển; thực chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ tương đương (ở trung ương), giám đốc sở tương đương (ở địa phương) trở xuống; Hoàn thiện quy định pháp luật đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sở kết cơng việc; có chế loại bỏ, bãi miễn người khơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, uy tín với nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với trách nhiệm có chế 45 tài nghiêm khắc hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức; Đổi nội dung chương trình đào t ạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực việc đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức: hướng dẫn tập thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ trước bổ nhiệm bồi dưỡng hàng năm; Tập trung nguồn lực ưu tiêu cho cải cách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội ưu đãi ngư ời có cơng; đến năm 2020, tiền lương cán bộ, công chức cải cách bản, bảo đảm sống cán bộ, cơng chức gia đình mức trung bình xã hội Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ phụ cấp lương theo ngạch, bậc, theo cấp bậc chuyên môn, nghiệp vụ điều kiện làm việc khó khăn, nguy hiểm, độc hại; Đổi cách quy định pháp luật khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức thực thi cơng vụ có chế độ tiền thưởng cán bộ, cơng chức, viên chức hồn thành xuất sắc công vụ; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành đạo đức cơng vụ cán bộ, cơng chức, viên chức Nhìn cách tổng thể việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bao gồm cải cách từ khâu vào công vụ hưu Đây đặc điểm cải cách công vụ công chức nước ta 2.3.5 Cải cách tài cơng Mục đích Mục đích cải cách tài cơng phạm vi cải cách hành sử dụng hợp lý nguồn tài cơng, đổi chế, sách tài cho doanh nghiệp nhà nước, quan hành đơn vị nghiệp công Nội dung cụ thể cải cách tài cơng Chương trình xác định: Động viên hợp lý, phân phối sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hồn thiện sách hệ thống thuế, sách thu nhập, tiền lương, tiền cơng; thực cân đối ngân sách tích cực, bảo đảm tỷ lệ tích luỹ hợp lý cho đầu tư phát triển; giành nguồn lực cho người, cải cách tiền lương an sinh xã h ội; phấn đấu giảm dần bội chi ngân sách; 46 Tiếp tục đổi chế, sách tài doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế tổng công ty; quản lý chặt chẽ việc vay trả nợ nước ngoài; giữ mức nợ Chính phủ, nợ quốc gia nợ cơng giới hạn an toàn; Đổi chế sử dụng kinh phí nhà nước chế xây dựng, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng lấy mục tiêu hiệu ứng dụng tiêu chuẩn hàng đầu; chuyển đơn vị nghiệp khoa học, công nghệ sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ, quỹ đổi công nghệ quỹ đầu tư mạo hiểm; xây dựng đồng sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học công nghệ; Đổi chế phân bổ ngân sách cho quan hành chính; tiếp tục thực chế khốn chi hành tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay chế cấp ngân sách dựa kết chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ quan hành chính; Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hố, huy động tồn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, y tế, dân số - kế hoạch hố gia đình, thể dục, thể thao; Đổi chế hoạt động chế tài đơn vị nghiệp dịch vụ công; trọng đổi chế tài sở y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng bệnh viện, bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực quốc tế Đổi hồn thiện đồng sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh viện phí phù hợp; có lộ trình thực bảo hiểm y tế tồn dân 2.3.6 Hiện đại hóa hành Mục đích Thơng qua đại hóa hành làm cho quan hành từ Trung ương đến sở có trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện làm việc cải thiện theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu họat động quan hành chính, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quan hành Nội dung cụ thể đại hóa hành Chương trình xác định: Hồn thiện đẩy mạnh hoạt động mạng thơng tin điện tử hành Chính phủ Internet Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thơng hoạt động quan hành nhà nước để đến năm 2020 90% văn bản, tài liệu thức trao đổi quan hành thực dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống 47 thư điện tử công việc; bảo đảm liệu điện tử phục vụ hầu hết hoạt động quan; hầu hết giao dịch quan hành thực mơi trường điện tử, lúc, nơi, dựa ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết dịch vụ công cung cấp trực tuyến mạng thơng tin điện tử hành Chính phủ mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân doanh nghiệp lúc, nơi, dựa nhiều phương tiện khác nhau; Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông xử lý quy trình cơng việc nội quan hành chính; giao dịch với quan hành khác giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt hoạt động phục vụ hành cơng, dịch vụ cơng đơn vị nghiệp cơng; Cơng bố danh mục dịch vụ hành công mạng thông tin điện tử điện tử hành Chính phủ Internet Xây dựng sử dụng thống biểu mẫu điện tử giao dịch quan hành chính, tổ chức cá nhân đáp ứng yêu cầu đơn giản, thể chế cải cách thủ tục hành chính; Thực có hiệu hệ thống quản lý chất lượng quan hành nhà nước; Đến năm 2015, hồn thành kế hoạch đầu tư trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng trụ sở quan hành nhà nước địa phương đại, tập trung nơi có điều kiện 48 ... vào vị trí công tác, công chức phân loại sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Công vụ trách nhiệm cán bộ, công chức hoạt động công vụ 2.1... công vụ nguyên tắc thi hành công vụ cán bộ, công chức Theo quy định Điều Điều Luật cán bộ, công chức năm 2008, hoạt động công vụ cán bộ, công chức việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức. .. chủ công xã hội 1.2.3 Ý nghĩa việc phân định cán công chức Việc phân định cán công chức Luật Cán bộ, công chức để quy định chế quản lý phù hợp với cán trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn THI KIEN THUC CHUNG 2017 ôn thi công chức, ĐỀ CƯƠNG ôn THI KIEN THUC CHUNG 2017 ôn thi công chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay