Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:43

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tuần 21 Tiết 42: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Soạn ngày I Mục tiêu - Học sinh nắm vững định nghĩa hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng, kí hiệu đồng dạng, tỉ số đồng dạng - Nắm định lí, hiểu cách chứng minh, biết dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước II Chuẩn bị G: Tranh, hình đồng dạng H: Thước thẳng, bảng phụ III Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Hình đồng dạng (8) G: Yêu cầu quan sát hình 28 H: Quan sát hình 28 ? Chia hình 28 thành nhóm hình - Chia làm nhóm hình ? Nhận xét hình dạng, kích thước hình nhóm G: Giới thiệu hình đồng dạng G: Ta xét với tam giác đồng dạng - Hình dạng giống kích thước Vậy hai tam giác đồng dạng chúng có tính khác chất ta xét phần Hoạt động 2: Tam giác đồng dạng (23) G: Yêu cầu quan sát hình 29 H: Quan sát hình 29 trả Tam giác đồng dạng ? Nêu cặp góc lời a Định nghĩa H: Các tỉ số ∆ A'B'C' gọi đồng dạng với A' B ' B ' C ' A' C ' ; ; ? Tính so sánh tỉ số ∆ ABC : AB BC AC A = A', B = B', C = C' G: Ta nói ∆ A'B'C' đồng dạng ∆ ABC H: Trả lời AB BC AC ? Khi ∆ A'B'C' đồng dạng ∆ ABC = = G: Cho hs đọc định nghĩa A' B ' B ' C ' A' C ' H: Góc tương ứng - Giới thiệu góc tương ứng, cạnh t ứng - Kí hiệu:∆ A'B'C' ∞ ∆ ABC nhau, cạnh tương ứng tỉ ? Phát biểu thành lời định nghĩa AB BC AC = = - Tỉ số = lệ G: Đưa kí hiệu, lưu ý cách viết đỉnh t ứng A' B ' B ' C ' A' C ' - Giới thiệu tỉ số đồng dạng k G: Đưa bảng phụ câu hỏi gọi tỉ số đồng dạng :∆ Hai tgiác có đồng dạng khơng, tỉ A'B'C' ∆ ABC H: Suy nghĩ, trả lời số đồng dạng b nhiêu Hai tam giác đồng dạng có khơng, - Có đồng dạng, tỉ số k = b Tính chất - Có đồng dạng tỉ số đồng Mỗi tam giác đồng dạng ∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' theo tỉ số k ∆ A'B'C' có dạng = 1/k với - Có đồng dạng , tỉ số ∞ ∆ ABC khơng có tỉ số đồng dạng Nếu :∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' đồng dạng = k1.k2 :∆ A'B'C' ∞ ∆ ABC ∆ ABC ∞ ∆ A'B'C' theo tỉ số k1, ∆ A'B'C' ∞ ∆ Nếu :∆ ABC ∞ ∆ A'B'C', :∆ A"B"C" theo tỉ số k2 ∆ ABC có ∞ ∆ A"B"C" A'B'C' ∞ ∆ A"B"C" H: ∆ AMN ∞ ∆ ABC vì: khơng tỉ số đồng dạng = bnhiêu :∆ ABC ∞ ∆ A"B"C" +Góc A chung, góc M = G: Chốt lại câu trả lời ? Từ tập nêu tính chất tgiác đồng góc B, góc N = góc C dạng AM AN MN = = + G: Đưa tính chất AB AC BC ? Muốn hai tg đồng dạng phải điều kiện G: Đưa hình 30 ? ∆ AMN có ∞ ∆ ABC khơng, G: Từ tg ban đầu muốn tạo tg đồng dạng với ta làm ntn xét tiếp Hoạt động 3: Tìm hiểu định lí (10) G: Giới thiệu nội dung định lí, cho hs đọc định lí Định lí ? Nêu gt, kl định lí * Định lí ? Chứng minh nhanh GT ∆ ABC, MN // BC G: Yêu cầu hs nhà chứng minh M € AB, N € AC ? Muốn dựng tg đồng dạng với tam giác cho ta KL ∆ AMN ∞ ∆ ABC làm ntn ? Dựng tam giác P Q *Chú ý: A ? Dựng ∆ AMN ∞ ∆ ABC với tỉ số đồng dạng = 1/2 M N G; Định lí với trường hợp đường thẳng cắt A phần kéo dài ? Nêu tam giác đồng dạng hình vẽ BC B Hoạt động 4: Củng cố (5) ? Các kiến thức cần nhớ qua A Cho hình vẽ MN // BC; NP // AB M B N P ? Kể tên cặp tam giác đồng dạng, nêu rõ chúng đồng dạng G: Đánh giá, nhận xét Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà (2) - Thuộc định nghĩa , định lí, lập tỉ số đồng dạng - Làm tập 23 - 26(sgk) - Đọc em có biết C A B' B C' C C H: - Khái niêm hai tam giác đồng dạng, viết đỉnh tương ứng - Tỉ số đồng dạng, lập tỉ số đồng dạng - Dựng tam giac đồng dạng với tam giác ban đầu theo tỉ số cho trước H: Cặp tam giác đồng dạng là: ∆ AMN ∞ ∆ ABC ∆ PNC ∞ ∆ ABC ∆ AMN ∞ ∆ PNC (vì đồng dạng ∆ ABC) H: Nhận xét, đánh giá Tuần 22 Tiết 43: Luyện tập Soạn ngày I Mục tiêu - Học sinh củng cố khắc sâu khái niệm hai tam giác đồng dạng - Rèn kĩ tính tỉ số, chứng minh, dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số cho trước II Chuẩn bị G: Bảng phụ, thước H: Thước thẳng, bảng phụ III Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (8) Chữa 24 H: Chữa 24 A' B ' A' B ' ⇒ A " B " = ⇒ = k :∆ ABC ∞ ∆ A"B"C" (1) Chữa 25 k1 A" B" ? Vẽ tam giác thoả mãn điều A" B" kiện = k (2) Tương tự AB Cho ∆ MNP ∞ ∆ ABC ta biết điều A A' B' = k1 k Từ 1, ⇒ AB B' C' H: Chữa 25 - Vẽ :∆ ABC lấy B' € AB AB ' B = tmC AB - Vẽ C' Hoạt động 2: Luyện tập (32) G: Từ tập 25 Bài 26(sgk) ? Vẽ tam giác đồng dạng với :∆ ABC theo tỉ số 2/3 - Trên AB dựng M' thoả mãn AM = 2/3 AB G: Với cách vẽ ta vẽ :∆ AMN ∞ :∆ ABC với tỉ - Qua dựng MN // BC ( N€ AC) ⇒ ∆ AMN ∞ ∆ ABC với tỉ số 2/3 (1) số 2/3 ? Muốn vẽ :∆ A'B'C' ∞ ∆ ABC với tỉ số 2/3 ta làm ntn Dựng xA'y = A G: Gợi ý: Giả sử có ∆ A'B'C' ∞ ∆ ABC với tỉ số 2/3 - Dựng B' € Ax tm A'B' = AM, C' € A'y tm A'C' = ? Nhận xét ∆ AMN ∆ A'B'C' AN ⇒ ∆ AMN = ∆ A'B'C' (c.g.c) (2) ? Muốn vẽ ∆ A'B'C' ∞ ∆ ABC với tỉ số 2/3 ta làm ntn ? Cách vẽ :∆ A'B'C' = ∆ AMN Từ 1, ⇒ ∆ A'B'C' ∞ ∆ ABC với tỉ số 2/3 G: Trình bày lại cách vẽ G: Đưa bảng phụ hình vẽ 27 Bài 27 9sgk - 72) A ? Nêu yếu tố toán cho a Các cặp tam giác đồng dạng: G: MN // BC; ML // AC ∆ AMN ∞ ∆ ABC M N ? Nêu cặp tam giác đồng dạng, giải thích ∆ MBL ∞ ∆ ABC ? Viết cặp góc tỉ số đồng dạng ∆ AMN ∞ ∆ MBL cặp đồng dạng G: Gọi hs lên bảng trình B bày C L G: Cho hs nhận xét, đánh giá b M1 = B; N = C; A chung G: Cho hs đọc đề 28 AM AN MN = = ? ∆ A'B'C' ∞ ∆ ABC theo tỉ số 3/5 ta biết điều AB AC BC G: Muốn tính tỉ số chu phải tính chu vi tam giác ? Tính chu vi :∆ A'B'C' ∆ ABC ? Tỉ số chu vi ∆ A'B'C' ∆ ABC G: Trình bày mẫu ? Nêu yêu cầu câu b ? Để tính chu vi tam giác tốn cho biết thêm điều Cv ∆ ABC - Cv∆ A'B'C' = 40dm G: Cho hs trình bày - Cho hs nhận xét đánh giá Hoạtđộng 3: Củng cố (4) ? Đã luyện dạng toán ? Cho hai tam giác đồng dạng ta biết yếu tố ? để chứng minh hai tam giác đồng dạng ta phải chứng minh điều kiện G: Chỉ có yếu tố góc cạnh tỉ lệ hai tam giácđồng dạng không Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà (1) - Làm tập 26 - 28 (sbt) - Xem trước M2 = A; B chung; L = C MB ML BL = = AB AC BC Bài 28(sgk - 72) a Theo ∆ A'B'C' ∞ ∆ ABC theo tỉ số 3/5 A' B' A" C" B ' C ' ⇒ = = = AB AC BC Theo tính chất dãy tỉ số ta có A' B '+ A' C '+ B ' C ' A' B ' = = AB + AC + BC AB Cv∆A' B ' C ' 3 ⇒ = ⇒ Cv∆A' B' C ' = Cv∆ABC (1) Cv∆ABC 5 Theo ra: Cv ∆ ABC - Cv∆ A'B'C' = 40dm (2) Từ 1, ⇒ Cv ∆ ABC = 40 ⇒ Cv ∆ ABC = 100dm; Cv ∆ A'B'C' = 60dm H: Trả lời - Nhận biết tam giác đồng dạng - Dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho - Tỉ số chu vi ... số đồng dạng - Làm tập 23 - 26(sgk) - Đọc em có biết C A B' B C' C C H: - Khái niêm hai tam giác đồng dạng, viết đỉnh tương ứng - Tỉ số đồng dạng, lập tỉ số đồng dạng - Dựng tam giac đồng dạng. .. Nêu tam giác đồng dạng hình vẽ BC B Hoạt động 4: Củng cố (5) ? Các kiến thức cần nhớ qua A Cho hình vẽ MN // BC; NP // AB M B N P ? Kể tên cặp tam giác đồng dạng, nêu rõ chúng đồng dạng G: Đánh... Luyện tập Soạn ngày I Mục tiêu - Học sinh củng cố khắc sâu khái niệm hai tam giác đồng dạng - Rèn kĩ tính tỉ số, chứng minh, dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số cho trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay