Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

10 14 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:42

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tuần: Tiết: 42 §4 KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC Ngày soạn: / / 2013 ĐỒNG DẠNG A YÊU CẦU TRỌNG TÂM Kiến thức : Hs nắm Đn hai tam giác đồng dạng , cách viết đồng dang Hiểu nắm bước việc chứng minh định lý “ MN // BC ,M  AB N  AC => AMN dồng dạng ABC Kỹ : Vận dụng Đn hai tam giác đồng dạng để viết góc tương ứng , cạnh tương ứng tỉ lệ ngược lại Rèn kỹ vận dụng hệ định lý ta-let chứng minh hình học Thái độ : Thấy hình đồng dạng thực tế B DUNG CỤ DẠY HOC : GV : SGK , thước thẳng , Bảng phụ, phấn màu , eke, compa HS : SGK , thước thẳng , eke C CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP (1ph) Điểm danh Lớp 8A1 8A2 8A3 Ngày dạy / / 2013 / / 2013 / / 2013 Tiết HS vắng mặt Ghi II KIỂM TRA III DẠY BÀI MỚI Gv : Trong thưc tế , ta thường gặp nhữnghình có hình dạnh giống , kích thứơc khác Vd hình 28 Những cặp gọi hình đồng dạng ta xét tam giác đồng dạng hai tam giác đồng dạng với ? (1 ph) TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Các em biết qua hai tam giác Hôm a) A=A’, B=B’, C=C’ em tìm hiểu 10 ph hai tam giác đồng dạng Giới thiệu hình đồng dạng hình 28 b) A 'B' B'C'   ;   AB BC Tam giác đồng dạng : A ' C' 2,5 A ' B' B' C' A 'C'      AC AB BC AC a Định nghĩa : Tam giác A’B’C’ gọi Các hình có kích thước lớn nhỏ khác chúng có dạng gọi hình đồng dạng Ở ta xét tam giác đồng dạng đồng dạng với tam giác ABC Tam giác A’B’C’ gọi đồng dạng với tam giác ABC nếu:  A 'A , B'B, C'C   A 'B' B'C' A 'C'  AB  BC  AC  A 'A , B'B, C'C   A 'B' B'C' A 'C'  AB  BC  AC Hãy làm tập ?1 k 1)  A’B’C’ 12 ph Hai tam giác đồng dạng Hãy nêu định nghĩa hai tam Kí hiệu : 2) Theo tỉ số  A’B’C’  ABC với k=1 k A chung, AMN=B (đv, MN// BC), ANM=C (đv, MN// BC) giác đồng dạng ?  ABC Tỉ số cạnh tương ứng A 'B' B'C' A 'C'    k gọi AB BC AC tỉ số đồng dạng Mặc khác MN//BC nên Ghi phải thứ tự đỉnh theo hệ định lí Talet ta có : tương ứng Trongbài?1  A’B’C’  ABC với tỉ số k ? Hãy làm tập ?2 AM AN MN   AB BC BC b Tính chất : -Mỗi tam giác đồng dạng với Đồng dạng với -Nếu  A’B’C’ Nếu đường thẳng cắt hai  ABC  A’B’C’ -Nếu  A’B’C’  A”B”C” cạnh tam giác song  ABC 12 ph song với cạnh lại  A”B”C” Hãy làm tập ?3 tạo thành tam giác  A’B’C’ Vậy hai tam giác ntn ? đồng dạng với tam giác Định lí :  ABC  ABC Qua em rút cho tính chất ? Chứng minh định lí GT : ABC, MN // BC, M  Gọi hs chứng minh định lí AB, N � AC Dán bảng phụ hình 31 HS:  AMN   ABC S -HS: Cĩ MN // BC AMˆ N Bˆ ANˆ M Cˆ Aˆ chung GV: Nĩi cc cạnh tương ứng tỉ lệ hai tam giác ta Cĩ đ cĩ hệ định lý Talét Nếu đường thẳng cắt hai cạnh tam giác song song với cạnh lại tạo thành tam giác đồng dạng với tam giác ( Đồng vị ) cho AM AN MN   (HQ đl AB AC BC Talt) Em hy pht biểu hệ � AMN  ABC định lý Talét GV: Nhắc lại hệ định lý TaLét GV: Vẽ hình v ghi GT GV: ba cạnh  AMN -HS: Phát biểu định lý SGK HS: Muốn  AMN   ABC tương ứng tỉ lệ với ba cạnh theo tỉ số k = M, N phải  ABC GV: Em cĩ nhận xt thm quan hệ  ANM v  ABC l trung điểm AB AC Chú ý : định lý (hay MN đường trung bình cho trường hợp đường thẳng  ABC) a cắt hai phần kéo dài hai cạnh tam giác HS: Nếu k = để xác định GV: Tại em lại khẳng song song với cạnh lại định điều đó? M N em lấy AB điểm GV: Đó nội dung M cho AM = định lý: AB GV: Phát biểu định lý cho Từ M kẻ MN // BC ( N  AC) vài HS nhắc lại GV: Theo định lý trên, ta AMN   ABC theo muốn  AMN   ABC theo tỉ số k = tỉ số k = ta xác định điểm M, N nào? GV: Nếu k = em làm nào? GV: Nội dung định lý giúp chứng minh hai tam giác đồng dạng cịn gip chng ta dựng tam giác đồng dạng với tam giác đ cho theo tỉ số đồng dạng cho trước GV: Tương tự hệ định lý Talét, định lý cho trường hợp đường thẳng cắt hai đường thẳng chứa hai cạnh tam giác song song với cạnh cịn lại GV đưa ý v hình 31 tr 71 SGK ln bảng phụ IV VẬN DỤNG – CỦNG CỐ (8ph) TG 8ph HOẠT ĐỘNG GV Nhắc lại định nghĩa HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Nhắc lại định nghĩa tính chất hai tam giác tính chất hai tam giác đồng dạng ? đồng dạng Hãy làm 23 trang 71 A 'B' A" B"  k1, k2 A" B" AB Hãy làm 24 trang 72  A 'B' A 'B' A" B"  k1.k2 AB A" B" AB Hãy làm 25 trang 72 a Đ b S A 'B' A" B"  k1, k2 A" B" AB  A 'B' A 'B' A" B"  k1.k2 AB A" B" AB Các mệnh đề sau hay sai : a hai tam giác đồng dạng a Đúng b Hai tam giác đồng b Sai dạng V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( ph) Nắm vững định nghĩa, tính chất, định lý hai tam giác đồng dạng Lm cc bi tập 24, 25, 26, 27, 28 trang 72 SGK Bi tập 25, 26 tr 71 SBT Tiết sau luyện tập VI RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : Tuần: LUYỆN TẬP Tiết: 43 §3 KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Ngày soạn: / / 2013 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM Kiến thức : Giúp Hs cố vửng ĐN hai tam giác đồng dạngvề cách víêt tỉ số đồng dạng Kỹ : Vận dụng thành thạo định lí MN // BC , m thuộc BC , N thuộc AB , Nthuộc AC - AMN tỉ lệ thuận ABC , để giải tập cụ thể - Vận dụng định nghĩa hai tam giác đồng dạng để viết góc = Thái độ : Thấy hình đồng dạng thực tế B DUNG CỤ DẠY HOC : GV : SGK , thước thẳng , Bảng phụ, phấn màu , eke HS : SGK , thước thẳng , eke , làm theo hướng dẫn GV C CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP (1ph) Điểm danh Lớp 8A1 8A2 8A3 Ngày dạy / / 2013 / / 2013 / / 2013 Tiết HS vắng mặt Ghi II KIỂM TRA (8ph) TG HOẠT ĐỘNG GV HS 1: a Nêu định nghĩa ph hai tam giác đồng dạng ? Cho N=50o,  MNP HOẠT ĐỘNG HS  IKL có MN=2cm, Hs lên bảng trình bày NP=4cm, IK=5cm Tính K, giải KL Cả lớp theo dỏi nhận xét NỘI DUNG Nêu định nghĩa hai tam giác đồng dạng Vì  MNP  IKL nên : K=N=50o MN NP    IK KL KL 5.4  KL  10cm Gv nhận xét cho điểm III LUYỆN TẬP (27ph) TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Bài 26 SBT tr 71 Ta cĩ:  A’B’C’ đồng dạng 27 ph  ABC Các cạnh tam giác A’B’C’ so với cạnh tam giác ABC ? � A ' B' B' C' A ' C'    AB BC AC A ' B ' B 'C ' C ' A '   AB BC CA Vì AB l cạnh nhỏ  ABC � A’B’ l cạnh nhỏ  A’B’C’ Do A’B’ = 4,5 cm a) Cĩ MN // BC (gt) �  AMN đồng dạng  ABC (1) (định lý  đồng ,  B ' C ' C ' A '         .  , (cm) Nn � B ' C '   . � A 'C '   .(cm)  Bài 27 SGK tr 72 dạng ) Cĩ ML // AC (gt)   ABC đồng dạng Nếu MN//BC tam giác đồng dạng với tam giác Nếu ML//AC tam giác đồng dạng với tam giác ?  a Ta có : MN//BC, ML//AC MBL (2) (định lý  đồng   AMN  ABC dạng )  ABC Từ (1) v (2)   ANM :   MBL   AMN  MBL MBL (T/c bắc cầu) - HS thực cu b b)  AMN đồng dạng  ABC 27b  AMN �1 = �B ; � � A � chung �M N1 = C;   ABC tỉ số đồng dạng k  , AMN B, ANM C  A chung   AM MN AN  AB  BC  AC AM AM    AB AM   AM  *  ABC đồng dạng  � ; B � chung ; �L  C � �� AM   dụng tính chất dãy tỉ số ? k  số đồng dạng  AMN AB  AM    MB  AM  *  ANM đồng dạng  Giữa P P’ có mối quan MBL hệ ntn ? � ;B �  M � ;N � C � �� AM    Tỷ k  Cho HS đọc đầu HS lên bảng vẽ hình số đồng tam gic giác đ cho   A BML , AMN B,    ANM MLB  AM MN NA     MB BL LM Bài 28 AM AM    MB  AM  Chu vi  ABC AB +AC +BC Chu vi  A’B’C’ HS: theo tính chất dy tỷ số : AB BC CA    A ' B ' B 'C ' A 'C ' Lập tỉ số chu vi hai tam  MBL dạng A’B’ +A’C’ + B’C’ Nu biểu thức tính chu vi  ABC , MLB C  BML A , B chung    MB BL ML  AB  BC  AC MBL Lập tỉ số cạnh áp Tỷ  MBL AB +AC +BC  = A'B' +A'C' +B'C'  a Ta có:  A 'B' B'C' A 'C'    AB BC AC A 'B'B'C'A 'C' P'  AB  BC  CA P 28b Ta có: P' P'    P 40 P'  5P’=120+3P’  2P’=120  P’=60dm  P=40+60=100dm AB +AC +BC A'B' +A'C' +B'C' M AB BC CA     A' B ' B 'C ' A'C '  Thì tỷ số chu vi hai tam gic tính no? (GV ghi lại pht biểu HS) IV VẬN DỤNG - CỦNG CỐ (8 ph ) TG ph HOẠT ĐỘNG GV Nhắc lại định HOẠT ĐỘNG HS nghĩa hai tam giác đồng Nhắc lại định nghĩa hai dạng ? tam giác đồng dạng Cho tam giác ABC tỉ lệ thuận Tg MNP biết AB = 3cm , BC = 4cm , AC = 5cm , AB – MN = 1cm a/ Cm có nhận xét Tg MNP khơng ? sao? b/ Tính độ dài đoạn thẳng NP V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 1ph) Học Bài tập :các tập lại SGK VI RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... nghĩa : Tam giác A’B’C’ gọi Các hình có kích thước lớn nhỏ khác chúng có dạng gọi hình đồng dạng Ở ta xét tam giác đồng dạng đồng dạng với tam giác ABC Tam giác A’B’C’ gọi đồng dạng với tam giác. .. DUNG Các em biết qua hai tam giác Hôm a) A=A’, B=B’, C=C’ em tìm hiểu 10 ph hai tam giác đồng dạng Giới thiệu hình đồng dạng hình 28 b) A 'B' B'C'   ;   AB BC Tam giác đồng dạng : A ' C' 2,5... Tuần: LUYỆN TẬP Tiết: 43 3 KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Ngày soạn: / / 20 13 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM Kiến thức : Giúp Hs cố vửng ĐN hai tam giác đồng dạngvề cách víêt tỉ số đồng dạng Kỹ : Vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay