Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:42

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIẾT 42 KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I- MỤC TIÊU - HS nắm định nghiã hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng, kí hiệu, tỉ số đồng dạng - HS hiểu bước chứng minh định lí - Vận dụng định lí để chứng minh tam giác đồng dạng, dựng tam giác đồng dạng II- CHUẨN BỊ GV: Thước, bảng phụ HS: Thước , đọc trước III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) GV: Phát biểu tính chất đường phân giác HS : tam giác? Hoạt động 2: Bài (30 phút) Tam giác đồng dạng GV: Cho ABC A’B’C’ +) định nghĩa A B ? 1/ sgk A' C B' 2,5 C' Nhìn hình vẽ cho biết Hs góc bằngnhau + Quan hệ góc ? + Tính tỉ số: HS: AB AC BC ; ; ? A ' B ' A 'C ' B 'C ' AB AC BC  ;  2; 2 A' B ' A'C ' B 'C ' => tỉ số Ta có + So sánh tỉ số trên? A = A’; B = B’; C = C’ AB AC BC   A ' B ' A 'C ' B 'C ' + ta có ABC đồng dạng => ABC A’B’C’ AB AC BC   = k gọi tỉ số đồng A ' B ' A 'C ' B 'C ' A’B’C’ Kí hiệu: ABC A’B’C’ dạng Địng nghĩa sgk GV Từ định nghĩa suy tam giác b) Tính chất đồng dạng có tính chất gì? ?2 sgk /70 HS : GV: viết tổng quát để HS ghi nhớ - Tính chất phản xạ - Tính chất đối xứng - Tính chất bắc cầu GV: Cho ABC Kẻ đường thẳng a//BC 2) Định lí cắt AB, AC M,N Hỏi ?2 AMN, ABC có góc cạnh t- HS: MN//BC => A M1 = B (đv) ương ứng nào? M B N a C N1 = C Và A: chung Các góc Các cạnh tương ứng tỉ lệ MN//BC => + Em có kết luận AMN, ABC? AM AN MN   AB AC BC Hệ đl Talét HS : Đồng dạng theo định nghĩa a) Định lý: SGK + Đó nội dung định lí tam giác đồng dạng vẽ hình ghi GT - KL tự ABC, MN // BC chứng minh vào GT MAB; NAC GV ý HS trường hợp đặc biệt định KL AMN ABC lí N M a A M B A Chứng minh sgk A B C B C M N a HS : Tự chứng minh định lí Chú ý : sgk Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Để dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho ta làm nh nào? -  MND HS :  M’N’D’ suy điều gì? - tập 23/71 HS làm việc cá nhân Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) N a C - Học định nghĩa, định lí theo sgk - BTVN: 24,25/72 * Hướng dẫn 24: A'B'C' A"B"C" A"B"C" theo tỉ số k1 => ABC theo tỉ số k2 => A' B ' A' C ' B' C '    k1 (1) A" B" A"C" B"C" A" B" A"C" B"C"    k2 (2) AB AC BC A' B ' " B"   k1 Từ (1) (2) => A Vậy A'B'C' A" B" k2 AB ABC theo tỉ số TIẾT 43: LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU - Củng cố khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng - Rèn kĩ chứng minh hai tam giác đồng dạng - Dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho - Rèn tính cẩn thân, xác cho HS II- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) GV: Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng? Hoạt động 2: Bài (30 phút) GV: Nghiên cứu BT 26/27 tập 26/72 bảng phụ HS đọc đề Hoạt động theo nhóm - Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm, đưa kết nhóm sau đưa A kết M B N A' B' C C' a) cách dựng Trên AB lấy AM =2/3 AB Từ M kẻ MN//BC (NẻAC) Dựng A’B’C’ = AMN b) Chứng minh Vì MN//BC => AMN A’B’C’ VàAMN=A’B’C’ => A’B’C’ ABC Gọi HS nhận xét chốt phương (theo k =1)HS : Nhận xét pháp GV: Đưa đề lên bảng phụ tập 28/72 + Nếu gọi chu vi A’B’C’ 2P’ HS : Theo dõi đề chu HS : hoạt động theo nhóm , đưa kquả nhóm vi ABC 2P tính tỉ số chu vi tam giác trên? Tính 2P 2P’ Lập tỉ số: 2P 2P ' HS : Trình bày a) 2P’ = A’B’ + B’C’ +C’A’ 2P = AB + BC +CA A ' B ' B ' C ' C ' A ' A ' B ' B ' C ' A ' C ' P      AB BC AC AB  BC  AC 2P ' b) Có + Gọi HS trình bày chữa => 2P  2P ' 2P ' 2P '     P '  60(dm) 2P  2P '  40 + Biết 2P - 2P’ = 40dm Và 2P = 60+40 = 100 dm Hãy tính chu vi ABC? Và chu vi A’B’C’? + Yêu cầu trình bày chữa Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Phát biểu định nghĩa, tính chất HS1 tam giác đồng dạng? - Phát biểu định lí tam giác HS2 đồng dạng? - Nếu tam giác đồng dạng theo tỉ HS3 số k tỉ số chu vi tam giác nh nào? Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - BTVN: 27,28 sbt - Xem lại tập chữa - Đọc trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay