Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 2: Kinh tế nước Mỹ

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:36

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Ngàysoạn: Ngày giảng: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT I- Mục tiêu giảng: - Kiến thức: - Củng cố vững ĐLvề TH thứ để hai tam giác đồng dạng Về cách viết tỷ số đồng dạng Hiểu nắm vững bước việc CM hai tam giác đồng dạng Dựng  AMN ~  ABC chứng minh  AMN =  A'B'C' �  ABC ~  A'B'C' - Kỹ năng: - Bước đầu vận dụng định lý   để viết góc tương ứng nhau, cạnh tương ứng tỷ lệ ngược lại - Thái độ: Kiên trì suy luận, cẩn thận, xác hình vẽ - Tư nhanh, tìm tòi sáng tạo II- phương tiện thực hiện: - GV: Bảng phụ, dụng cụ vẽ - HS: Thứơc com pa, đo độ, ê ke iii- Tiến trình dạy Hoạt động GV Kiểm tra: HĐ1: - Hãy phát biểu định lý hai tam giác đồng dạng? - HS làm tập ?1/sgk/73 ( HS lớp làm phiếu học tập) - GV: Dùng bảng phụ đưa tập ?1 AC = cm AM = AB = cm * HS: AN = Hoạt động HS A M N B BC = cm ( T/c đường trung bình cuả tam giác) MN // BC.Vậy  AMN ~  ABC &  AMN =  A'B'C' * HĐ2: Giới thiệu 2- Bài mới: 1)Định lý:- GV: Qua nhận xét em phát biểu thành lời định lý?  ABC &  A'B'C' A ' B ' A 'C ' B 'C '   GT (1) AB AC BC KL  A'B'C' ~  ABC C B' - M, N nằm AC, AB theo ( gt) � MN = A' C' 1) Định lý: + Trên cạnh AB đặt AM = A'B' (2) + Từ điểm M vẽ MN // BC ( N �AC) Xét  AMN ,  ABC &  A'B'C' có:  AMN ~  ABC ( MN // BC) đó: AM AN MN   (3) AB AC BC Từ (1)(2)(3) ta có: A 'C '  AC B 'C '  BC AN � A'C' = AN (4) AC MN � B'C' = MN (5) BC Từ (2)(4)(5) �  AMN =  A'B'C' (c.c.c) Vì  AMN ~  ABC nên  A'B'C' ~  ABC 2) áp dụng: A A M N B C A' B C B' C' * HĐ3: Chứng minh định lý - GV: Cho HS làm việc theo nhóm Nêu bước chứng minh * HĐ4: Vận dụng định lý 2) áp dụng: - GV: cho HS làm tập ?2/74 - HS suy nghĩ trả lời * HĐ5: tổng kết IV- Củng cố: a) GV: Dùng bảng phụ  ABC vuông A có AB = cm ; AC = cm  A'B'C' vng A' có A'B' = cm , B'C' = 15 cm Hai  ABC &  A'B'C' có đồng dạng với khơng? Vì sao? GV: ( gợi ý) Ta có tam giác vng biết độ dài hai cạnh tam giác vuông ta suy điều gì? - GV: kết luận Vậy  A'B'C' ~  ABC b) GV: Cho HS làm 29/74 sgk V- Hướng dẫn nhà: Làm tập 30, 31 /75 sgk HD:áp dụng dãy tỷ số D E F H K * Ta có: DF DE EF   (do   ) AB AC BC �  DEF ~  ACB - Theo Pi Ta Go có:  ABC vng A có: BC= AB  AC  36  64  100 =10  A'B'C' vuông A' có: A'C'= 152  92 =12; AB AC BC    A ' B ' A 'C ' B 'C '  ABC ~  A'B'C' Bài 29/74 sgk:  ABC &  A'B'C' có AB AC BC 12    (   ) A ' B ' A 'C ' B 'C ' AB  AC  BC AB 27    Ta có: A ' B ' A ' C ' B ' C ' A ' B ' 18 Ngàysoạn: Ngày giảng: LUYỆN TẬP I- Mục tiêu giảng: - Kiến thức: - Củng cố vững định nghĩa hai tam giác đồng dạng Về cách viết tỷ số đồng dạng - Kỹ năng: - Vận dụng thành thạo định lý: " Nếu MN//BC; M �AB & N �AC �  AMN   ABC'' để giải BT cụ thể( Nhận biết cặp tam giác đồng dạng) - Vận dụng định nghĩa hai tam giác đồng dạng để viết góc tương ứng nhau, cạnh tương ứng tỷ lệ ngược lại - Thái độ: Kiên trì suy luận, cẩn thận, xác hình vẽ - Tư nhanh, tìm tòi sáng tạo II- phương tiện thực hiện: - GV: Bảng phụ, dụng cụ vẽ - HS: Học lý thuyết làm tập nhà iii- Tiến trình dạy Hoạt động GV Kiểm tra: HĐ1: - Hãy phát biểu định lý điều kiện để có hai tam giác đồng dạng? - áp dụng cho hình vẽ a) Hãy nêu tất tam giác đồng dạng b) Với cặp tam giác đồng dạng, viết cặp góc tỷ số đồng dạng tương ứng AM  MB - HS làm phiếu học tập - HS lên bảng làm - HS nộp phiếu học tập Bài mới: HĐ2: Tổ chức luyện tập 1) Chữa 26 Cho  ABC nêu cách vẽ vẽ  A'B'C' đồng dạng với  ABC theo tỉ số đồng dạng k= Hoạt động HS A M N B L MN//BC; ML//AC Bài 26: C - Dựng M AB cho AM = AB vẽ MN //AB - Ta có  AMN   ABC theo tỷ số k = - Dựng  A'M'N' =  AMN (c.c.c)  A'M'N' tam giác cần vẽ A - GV gọi HS lên bảng + GV: Cho HS nhận xét chốt lại nêu cách dựng - HS dựng hình vào M B N C A’ + HĐ3: (Luyện tập nhóm) 2)Bài tập:  ABC vuông B Cho tam giác vuông  ABC  MNP biết AB = 3cm; BC = 4cm; AC = 5cm; AB - MN = cm a) Em có nhận xét  MNP khơng b) Tính độ dài đoạn NP A M M’ N’ Giải:  ABC vuông B ( Độ dài cạnh thoả mãn định lý đảo Pitago) -  MNP   ABC (gt) �  MNP vuông N - MN = cm (gt) MN AB MN BC  � NP  NP BC AB 2.4  cm NP = 3 N P B C - GV: Cho HS tính bước theo hướng dẫn - HS làm vào tập 3) Chữa 28/72 (SGK) GV: Cho HS làm việc theo nhóm � Rút nhận xét GV: Hướng dẫn: Để tính tỉ số chu vi  A'B'C'  ABC cần CM điều gì? - Tỷ số chu vi tỉ số - Sử dụng tính chất dãy tỉ số ta có gì? - Có P – P’ = 40 � điều * GV: Chốt lại kết để HS chữa nhận xét Củng cố: - Nhắc lại tính chất đồng dạng hai tam giác - Nhận xét tập HDVN: - Xem lại chữa, làm BT/SBT - Nghiên cứu trước 5/71 Bài 28/72 (SGK)  A'B'C'  ABC theo tỉ số đồng dạng k= A' B ' B 'C ' C ' A' P '     a) AB BC CA P p' b) = với P - P' = 40 p ' p p p  p ' 40     20 53 � P = 20.5 = 1000 dm P' = 20.3 = 60 dm
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 2: Kinh tế nước Mỹ, Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 2: Kinh tế nước Mỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay