Research about factors affect to customers’ satisfaction when using atm card products at donga bank, tan binh branch, ho chi minh city

45 14 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:31

... customer satisfaction when using ATM card services is an important issue that needs to be paid due attention At DongA Bank, Tan Binh Branch, there is no formal study related to the quality of ATM card. .. Application of customer satisfaction index in strategic planning Figure 6: Strategic planning model for customer-centered customer satisfaction 2.5.4 Customer satisfaction: Customer satisfaction is... distance between customer expectations and their perceptions when used through the service In short, quality of service is a factor that affects customer satisfaction Want to improve customer satisfaction,
- Xem thêm -

Xem thêm: Research about factors affect to customers’ satisfaction when using atm card products at donga bank, tan binh branch, ho chi minh city , Research about factors affect to customers’ satisfaction when using atm card products at donga bank, tan binh branch, ho chi minh city

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay