Factors affecting the job satisfaction of sales marketing staff in ho chi minh city

32 31 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:31

... IV.4 The results of hypothesis testing 27 VI Hypothesis H1: The performance of a high sales & marketing staff will increase the level of satisfaction of the sales & marketing staff Composition the. .. persistence, hope, and job attractiveness are all influencing factors However, the factors that influence job satisfaction are the factors: the marketing staff' s efforts, the hopes and the attractiveness... convenient sampling method and direct interview with design questionnaire based on factors affecting the level of satisfaction in the life of the sales & Marketing staff and Points range from
- Xem thêm -

Xem thêm: Factors affecting the job satisfaction of sales marketing staff in ho chi minh city , Factors affecting the job satisfaction of sales marketing staff in ho chi minh city

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay