A study of customer satisfaction towards service quality in vietnamairlines

83 34 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:31

... flight attendants towards customer satisfaction in service quality of VietnamAirlines (v) To identify the degree of online services towards customer satisfaction in service quality of VietnamAirlines. .. degree of tangible features towards customer satisfaction in service quality of VietnamAirlines (ii) To identify the degree of schedules towards customer satisfaction in service quality of VietnamAirlines. .. Customer Satisfaction and Service Quality Measurement in VietnamAirlines Customer satisfaction and quality of service has close relationship, quality of service is the key to customer satisfaction
- Xem thêm -

Xem thêm: A study of customer satisfaction towards service quality in vietnamairlines , A study of customer satisfaction towards service quality in vietnamairlines

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay