BÀI 1 chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng mới

57 65 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:21

BÀI KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NỘI DUNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI, BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM KẾT CẤU BÀI GIẢNG NHỮNG THÀNH TỰU VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG NHỮNG TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I I ĐẢNG ĐẢNG CỘNG CỘNG SẢN SẢN VIỆT VIỆT NAM NAM RA RA ĐỜI, ĐỜI, BƯỚC BƯỚC NGOẶT NGOẶT QUYẾT QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH CỦA CỦA CÁCH CÁCH MẠNG MẠNG VIỆT VIỆT NAM NAM Tình hình xã hội Việt Nam trước Đảng Cộng sản Phong trào đấu tranh nhân dân ta trước ViệtÁi Nam tìm đời đường cứu nước Lãnh tụ Nguyễn Quốc Đảng đời đời Đảng Cộng sản Việt Nam Tình hình xã hội Việt Nam trước Đảng Cộng sản Việt Nam đời • Về trị: Pháp trực tiếp nắm giữ vị trí quan trọng nhà nước, thi hành sách chuyên chế; sử dụng tay sai tư sản mại địa chủ phong kiến -> Nhân dân độc lập, tự do, phong trào yêu nước bị đàn áp dã man Tình hình xã hội Việt Nam trước Đảng Cộng Sản Việt Nam đời • Về kinh tế: thực dân Pháp bóc lột tàn bạo nhân dân ta, thực sách độc quyền, kìm hãm phát triển kinh tế, đặt hàng trăm thứ thuế vô lý, vơ vét tài nguyên nhân dân bị bần cùng, kinh tế què quặt lệ thuộc • Về Văn hóa – Xã hội: Chúng thực sách ngu dân, khuyến khích văn hóa nơ dịch, sùng bái Pháp • Xã hội Việt Nam có biến đổi lớn; có hai giai cấp đời: giai cấp công nhân giai cấp tư sản.; nước ta chuyển từ chế độ phong kiến sang thuộc địa nửa phong kiến, xã hội tồn mâu thuẫn bản: toàn thể dân tộc ta >< thực dân Pháp xâm lược; nông dân >< địa chủ pk; mâu thuẫn thực dân Pháp nhân dân ta mâu thuẫn chủ yếu; • Nhiệm vụ dân tộc ta: đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, đánh đổ địa chủ, pk Phong trào đấu tranh nhân dân ta trước Đảng đời Các phong trào: Cần vương, Đông du, Đông kinh Nghĩa thục, Duy Tân Các khởi nghĩa : Trương Công Định, Thủ Khoa Hn, Phan Đình Phùng, Hồng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học Kết quả: phong trào thất bại Nguyên nhân: chưa tìm đường đường cứu nước phản ánh nhu cầu cách mạng Việt Nam Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước đời Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày Ngày 05/6/1911, 05/6/1911, Người Người ra đi tìm tìm đường đường cứu cứu nước nước 10 Đánh Đánhgiá giákết kếtquả quảthực thựchiện hiệnNQ NQĐại Đạihội hộiIX, IX,Đại Đạihội hộiXX khẳng khẳngđịnh địnhnhững nhữngthành thànhtựu tựusau sau Nền kinh tế vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng cao phát triển tương đối tồn diện Văn hóa xã hội có tiến nhiều mặt; Gắn phát triển kinh tế với giải vấn đề xã hội Đời sống tầng lớp nhân dân cải thiện; giáo dục đào tạo phát triển khá; -Cơng tác xóa đói giảm nghèo, giải việc làm thu nhiều kết quả; -Công tác chăm sóc sức khỏe đạt kết tốt, -Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tăng cường; xây dựng Nhà nước pháp quyền có nhiều tiến bộ; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy 43 Đại hội Đảng lần thứ XI tiến hành tổng kết 20 năm việc thực cương lĩnh 1991; 10 năm thực Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 – 2010; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - 2011 Đại hội đánh giá kết quan trọng đạt năm 2006 – 2011 như: ứng phó có kết với biến đổi phức tạp nước giới; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mơ; trì tốc độ tăng trưởng khá; quy mô kinh tế tăng; đời sống nhân dân nâng lên; trị xã hội ổn định; quốc phòng an ninh đảm bảo; khối đại đồn kết tăng cường; cơng tác xây dựng hệ thống trị có số kết tích cực 44 Kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ BQ 7.26%/ năm Đại hội XI đánh giá 10 năm thực Chiến lược phát triển kinh tế 2001 – 2010 đạt thành tựu to lớn quan trọng GDP năm 2010 tăng 3.2 lần so với năm 2000 Thu ngân sách; kim ngạch xuất tăng lần Tuổi thọ bình quân tăng từ 67 tuổi lên 72.8 tuổi 45 Đất nước bước đầu thực thành cơng cơng đổi mới, khỏi tình trạng phát triển Bộ mặt đất nước nhân dân có nhiều hay đổi Ý nghĩa thành tựu Sức mạnh mặt tăng cường độc lập chủ quyền thống toàn vẹn lãnh thổ, chế độ XHCN giữ vững Tạo tiền đề để nước ta tiép tục phát triển mạnh mẽ giai đoạn 46 Nguyên nhân thành tựu 12 34 SựSựlãnh đạo đạocao đắn Ban đổi nâng chất lượng, hiệu Sự nỗ lực Mặt trận Tổ quốc Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí Bối cảnh hội nhập quốc tế đem lại nhiều hoạt động Quốc hội đoàn thể nhân dân; cán , đảng thư, cấp ủykiện Đảng việc triển hội, điều thuận lợi cho quan dân cử; điều hành động viên, tầng lớp nhân dân vàquyết cộng khai thực NQ Đại hội X; giải phát triển đất nước Chính phủ, quyền cấp đồng doanh nghiệp kịp thời có kết vấn đề phát sinh 47 Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng; hiệu sức cạnh tranh kinh tế thấp; Đại hội XI đánh giá 10 năm thực chiến lược phát triển kinh tế 2001 – 2010 Còn có số tiêu, nhiệm vụ chưa đạt Chuyển dịch cấu kinh tế chậm; chế độ phân phối bất hợp lý; phân hóa xã hội tăng lên Còn nhiều hạn chế, yếu giáo dục đào tạo; khoa học cơng nghệ, văn hóa xã hội Tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí, tệ nạn xã hội … chưa ngăn chặn, đẩy lùi Nền dân chủ XHCN sức mạnh khối đại đoàn kết chưa phát huy đầy đủ; Công tác xây dựng Đảng, nhà nước, quốc hội đoàn thể chậm đổi 48 Nguyên nhân yếu 12 Do Nguyên ảnh đạo, hưởng nhân trựccủa tiếp khủng ,quyết hoảng định Sự lãnh đạo Đảng quản lý điều hành Nhà nước số lĩnhcông vực, kinh tế làcủa tài ngun nhân tòan chủ cầu; quan: thiên tai, vấn đềnhững lớn tậpkém trung giải quyết, dịch tácsốbệnh; nghiên cứuchưa lýyếu luận, tổng vốn kết có thực kiên quyết, dứt điểm; lực phẩm chất, tiễnkinh tế; chưa đáp chống ứng phá củanhu cầu; lực phận cán bộ, đảng viên, cơng tác thù dựcòn báo địch cơnglực chức bấtcòn cậpyếu 49 Từ thực tiễn đạo, lãnh đạo thực Nghị Đại hội X Đại hội XI rút số kinh nghiệm sau: Trong điều kiện tình kiên trì thực đường lối mục tiêu đổi mới; kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội 50 Thực coi trọng chất lượng, hiệu tăng trưởng phát triển bền vững; nâng cao chất lượng hiệu kinh tế; đồng thời trì tốc độ tăng trưởng hợp lý giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô Coi trọng việc kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến công xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân, với người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa; gắn phát triển kinh tế với văn hóa củng cố quốc phòng, an ninh 51 Đặc biệt chăm lo củng cố xây dựng Đảng tư tưởng; trị, tổ chức Thật phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc kỷ cương đoàn kết, thống gắn bó mật thiết với nhân dân, tơn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân Công tác lãnh đạo, đạo phải nhạy bén kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn đất nước; trọng công tác dự báo; tăng cường công tác tuyên truyền tạo nên đồng thuận cao;phát huy sức mạnh hệ thống trị tồn xã hội 52 - Trên sở dự báo bối cảnh nước quốc tế, Đại hội XI tiếp tục đổi toàn diện, mạnh mẽ theo đường XHCN - Đại hội khẳng đinh: Những thành tựu đạt qua 25 năm đổi , 20 năm thực cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH chứng tỏ đường lối đổi đắn, sáng tạo; lên CNXH lựa chọn hợp quy luật khách quan thực tiễn cách mạng Việt Nam 53 III III NHỮNG NHỮNG TRUYỀN TRUYỀN THỐNG THỐNG QUÝ QUÝ BÁU BÁU CỦA CỦA ĐẢNG ĐẢNG CỘNG CỘNG SẢN SẢN VIỆT VIỆT NAM NAM Bản lĩnh trị vững vàng kiên định mục tiêu lý tưởng Tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo Kiên định CN Mác – Lenin, tư tưởng HCM; nắm vững cờ ĐLDT CNXH 54 III III NHỮNG NHỮNG TRUYỀN TRUYỀN THỐNG THỐNG QUÝ QUÝ BÁU BÁU CỦA CỦA ĐẢNG ĐẢNG CỘNG CỘNG SẢN SẢN ViỆT ViỆT NAM NAM Trung thành với lợi ích giai cáp, dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động Đảng Giữ gìn đồn kết nội đồn kết quốc tế 55 Ý nghĩa truyền thống • Những tryền thống quý báu kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp cơng nhân quốc tế • Đó kết trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, hy sinh phấn đấu không mệt mỏi hệ đảng viên Đảng • Những truyền thống có ý nghĩa dân tộc sâu sắc, thể tinh thần cách mạng triệt để , trình độ trí tuệ Đảng ta 56 Đảng đời nắm xu thời đại, giải đắn vấn đề dân tộc lập trường giai cấp cơng nhân Trong bước ngoặt khó khăn lịch sử, Đảng ln có sách sáng suốt, đưa thuyền CMVN đến thắng lợi Kết luận Cơ sở, nguồn gốc, sức mạnh Đảng đứng tảng chủ nghĩa Mác – lênin, tư tưởng Hồ chí Minh; không ngừng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng VN Học tập, nghiên cứu lịch sử truyền thống Đảng để tự hào Đảng góp phần giữ vững, kế hừa phát huy truyền thống Đảng ta, nâng cao lực, sức chiến Đấu Đảng ngang tầm với nhiệm vụ 57 ... quyền- Cách mạng Tháng Tám 19 45 CácYour caoText trào Add cách mạng Việt Nam Cách mạng Tháng Tám 19 45 Add Your Text 19 39 - 19 45 Add Your Text 19 36- 19 39 19 30 19 31 20 Đảng Đảng lãnh lãnh đạo đạo đấu... tổ chức Đảng lãnh đạo 15 Các tổ chức cộng sản thành lập - Ngày 17 /6 /19 29 Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập Bắc Kỳ - Mùa thu năm 19 29 An Nam Cộng sản Đảng thành lập Nam Kỳ - Ngày 01/ 01/ 1930 Đơng... Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước đời Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày Ngày 05/6 /19 11, 05/6 /19 11, Người Người ra đi tìm tìm đường đường cứu cứu nước nước 10 Năm 19 17, CM Nga thành công, tác động đến
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 1 chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng mới, BÀI 1 chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay