Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam (tt)

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

... công ty Hàng không Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nhằm đạt mục tiêu sau:  Tìm kiếm chứng quản trị lợi nhuận Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng. .. ty Hàng không Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu: Năm 2014 năm Tổng công ty Hàng không Việt Nam IPO Nghiên cứu xem xét hành động quản trị lợi nhuận Tổng công ty năm kế trước năm 2014 Phƣơng pháp nghiên. .. việc Tổng công ty điều chỉnh lợi nhuận thông qua vận dụng sách kế tốn IPO, tơi chọn đề tài: Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng (IPO): trƣờng hợp Tổng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam (tt) , Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trường hợp tổng công ty hàng không việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay