Nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009 đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ NHƢ TÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TỒN CẦU GIAI ĐOẠN – Đ N CHẤT LƢỢNG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY NIÊM Y T TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 15 Cơng trình đƣợc hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: TS Hồ Văn Nhàn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 12 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm toán chủ đề nghiên cứu rộng nhiều đối tượng quan tâm tính chất vô quan trọng vấn đề nhiều đối tượng, bao gồm: nhà đầu tư, tổ chức tài chính, ngân hàng, quan phủ… Kiểm tốn quan trọng cách thức hiệu để giải vấn đề đại diện quyền sở hữu quản lý doanh nghiệp, phát sinh từ bất đối xứng thông tin xung đột lợi ích hai đối tượng Trong nội dung rộng lớn kiểm tốn chất lượng kiểm tốn vấn đề phức tạp, khó khăn để xác định đo lường cách xác hiệu Nghiên cứu chất lượng kiểm tốn có ý nghĩa quan trọng không đánh giá xem ý kiến kiểm tốn xác có ban hành hay khơng mà xem xét xem liệu hoạt động kiểm tốn tiến hành có nhằm hướng tới mục đích giải vấn đề đại điện người sở hữu người quản lý doanh nghiệp hay không Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu năm 2007 với khủng hoảng nhà đất Mỹ lan rộng toàn cầu, tác động nghiêm trọng tới tổ chức, doanh nghiệp, định chế tài chính, kinh tế khác nhau, gây nên khủng hoảng kinh tế tồn cầu Khủng hoảng tài tồn cầu với đổ vỡ công ty dẫn đến khủng hoảng làm gia tăng mức độ trích chất lượng kiểm toán gia tăng áp lực nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán Việt Nam với đặc thù kinh tế non trẻ, phát triển hội nhập sâu rộng với kinh tế giới chịu ảnh hưởng nặng nề khủng hoảng tài mặt kinh tế Khủng hoảng tài tồn cầu đặt áp lực to lớn tương tự kiểm tốn viên, cơng ty kiểm tốn việc trì chất lượng kiểm tốn bối cảnh khó khăn tác động chung tới doanh nghiệp Việt Nam Câu hỏi đặt liệu công ty kiểm toán, kiểm toán viên Việt Nam ứng xử khủng hoảng tài tồn cầu tác động khủng hoảng tài tồn cầu tới chất lượng kiểm toán Việt Nam Từ vấn đề nêu trên, nhận thấy thực tiễn cần có nghiên cứu chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam khủng hoảng tài chính, tác giả xin thực nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu giai đoạn 2008 – đ n chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm y t thị trường chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu tác động khủng hoảng tài tồn cầu tới chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu khác nghiên cứu liên quan đến vấn đề đại diện nghiên cứu nhằm làm rõ xem liệu kiểm tốn có thực vai trò việc giải vấn đề đại diện bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu hay khơng Câu hỏi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nêu dẫn đến câu hỏi nghiên cứu đề tài là: “ Chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm y t thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng th khủng hoảng tài tồn cầu?” Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu tới chất lượng kiểm tốn báo cáo tài Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam (ngoại trừ cơng ty thuộc nhóm tài – ngân hàng) + Về thời gian: Nghiên cứu thực dựa báo cáo tài kiểm tốn cơng ty niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn theo hướng tiếp cận thực chứng cách sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến nhằm chứng minh giả thuyết nghiên cứu Nghiên cứu thực việc đưa giả thuyết nghiên cứu, sau tiến hành thu thập số liệu báo cáo tài sau kiểm toán, báo cáo kiểm toán phạm vi đối tượng thời gian nghiên cứu Tiếp theo, tác giả tiến hành tính tốn liệu thu thập phân tích, mơ tả mối quan hệ đối tượng mơ hình nghiên cứu dựa sở liệu tính tốn, thu thập Kết phân tích, mơ tả sử dụng để đưa kết luận giả thuyết nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Nghiên cứu nhằm giúp đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài Việt Nam, bao gồm: Nhà đầu tư, quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng … nhận rõ tác động khủng hoảng tài tồn cầu tới chất lượng kiểm tốn báo cáo tài doanh nghiệp qua có biện pháp phù hợp mà khủng hoảng nghiên cứu mang tính chu kỳ Ngồi ra, nghiên cứu cung cấp sở thực tiễn vấn đề đại diện bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu Cấu trúc luận văn Cấu trúc luận văn bao gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết chất lượng kiểm toán đo lường chất lượng kiểm toán - Chương 2: Giả thuyết phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Phân tích trình bày kết - Chương 4: Kết luận từ kết nghiên cứu số kiến nghị nhằm giảm thiểu ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu tới chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUY T VỀ CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN VÀ ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN 1.1 KIỂM TOÁN Một định nghĩa sử dụng rộng rãi kiểm toán xem kiểm tốn là: “Hệ thống quy trình khách quan nhằm thu thu thập đánh giá chứng sở dẫn liệu liên quan đến kiện hoạt động kinh tế; xác định mức độ phù hợp sở dẫn liệu với chuẩn mực, tiêu chuẩn thiết lập công bố kết hoạt động đến người quan tâm” Có nhiều đối tượng sử dụng thơng tin, kiểm tốn nhằm phục vụ cho loại đối tượng chia thành nhiều loại khác Nghiên cứu tập trung vào đối tượng kiểm tốn báo cáo tài thực kiểm tốn viên độc lập 1.2 CHẤT LƢỢNG KIỂM TỐN 1.2.1 Định nghĩa chất lƣợng kiểm toán Defond Zhang (2013) định nghĩa chất lượng kiểm toán phản ánh liên kết kiểm toán với chất lượng báo cáo tài chính, hệ thống kế tốn tài đặc điểm vốn có khách hàng chất lượng kiểm toán cao đảm bảo cao báo cáo tài kiểm tốn phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh tế, hệ thống kế tốn tài chính, đặc điểm vốn có công ty Francis (2011), Svanstrom (2013), Defond Zhang (2013) xem chất lượng kiểm toán biến đổi liên tục 1.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng kiểm tốn a Phí kiểm tốn b Dịch vụ phi kiểm tốn c Khn khổ pháp lý d Văn phòng thực kiểm tốn e Nhiệm kỳ kiểm tốn f Nhiệm kỳ đối tác kiểm tốn g Tính độc lập kiểm tốn viên h Quy mơ khách hàng i Các yếu tố khác Các yếu tố khác nghiên cứu cho ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tốn bao gồm: Mức độ tăng trưởng cơng ty, quỹ thời gian kiểm toán, lực khả phán đoán nghề nghiệp kiểm toán viên… 1.2.3 Mối quan hệ chất lƣợng kiểm toán chất lƣợng báo cáo tài a Mối quan hệ chất lượng kiểm toán chất lượng báo cáo tài Chất lượng kiểm tốn phần chất lượng báo cáo tài (trong nghiên cứu tác giả ngầm định báo cáo tài báo cáo tài sau kiểm tốn) chất lượng kiểm tốn làm tăng chất lượng báo cáo tài (Defond Zhang, 2013) Tuy nhiên chất lượng kiểm tốn khơng phải thành phần chất lượng báo cáo tài chính, chất lượng báo cáo tài bị ảnh hưởng chất lượng báo cáo tài trước kiểm toán định hệ thống báo cáo tài hay hệ thống thơng tin tài cơng ty Chất lượng kiểm tốn suy từ chất lượng lợi nhuận, chất lượng kiểm toán cao giảm bớt mức độ điều chỉnh lợi nhuận gia tăng tính thơng tin báo cáo tài b Chất lượng lợi nhuận Chất lượng lợi nhuận có báo cáo lợi nhuận đảm bảo cung cấp thông tin trung thực tiêu lợi nhuận hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Quản trị lợi nhuận liên quan chặt chẽ đến việc điều chỉnh mức độ dồn tích kế toán nhà quản lý thường điều chỉnh mức độ dồn tích kế tốn để đạt hay vượt mục tiêu lợi nhuận đề Quản trị lợi nhuận nhiều nghiên cứu cho cách thức logic để đo lường cho chất lượng lợi nhuận 1.2.4 Đo lƣờng chất lƣợng kiểm toán Các nghiên cứu trước chất lượng kiểm toán sử dụng nhiều biến quan sát khác để đo lường chất lượng kiểm toán Phần trình bày quan sát đại diện để đo lường chất lượng kiểm toán Các quan sát đại diện chia làm hai loại đo lường dựa vào yếu tố đầu vào đo lường dựa vào yếu tố đầu a Phép đo dựa vào yếu tố đầu vào Đo lường dựa vào yếu tố đầu vào sử dụng cho nghiên cứu ý đến yếu tố đầu vào kiểm tốn Nhưng đầu vào kiểm tốn khơng đảm bảo chúng tương ứng với kết kiểm toán quan sát khơng ổn để lường chất lượng kiểm toán (Defond & Zhang, 2013) Dưới yếu tố đầu vào dùng để đo lường chất lượng kiểm toán: - Đặc điểm kiểm toán - Phí kiểm tốn b Phép đo dựa vào yếu tố đầu Phép đo dựa vào yếu tố đầu sử dụng yếu tố đầu q trình kiểm tốn nhằm đo lường chất lượng kiểm toán Dưới quan sát theo yếu tố đầu dùng để đo lường chất lượng kiểm toán: - Sai sót trọng yếu - Ý kiến kiểm tốn - Đánh giá người sử dụng thơng tin - Biến kế tốn dồn tích điều chỉnh Trong nghiên cứu tác giả sử dụng biến kế tốn dồn tích điều chỉnh (DA) để đo lường cho chất lượng kiểm tốn lợi phép đo bao gồm: Có thể điều chỉnh nắm bắt thay đổi nhỏ chất lượng kiểm toán đồng với nhận định tác giả chất lượng kiểm toán biến biến đổi liên tục nên tác giả cho phù hợp sử dụng biến kế tốn dồn tích điều chỉnh (DA) để đo lường cho chất lượng kiểm tốn nghiên cứu Ngồi lợi khác phép đo mà tác giả cho phù hợp nghiên cứu tác giả phép đo chất lượng kiểm tốn thơng qua biến kế tốn dồn tích (DA) phù hợp với cỡ mẫu nhỏ khung thời gian ngắn c Các mô hình đo lường biến kế tốn dồn tích điều chỉnh Có nhiều mơ hình nghiên cứu quản trị lợi nhuận thơng qua đo lường biến tốn dồn tích điều chỉnh (DA) giới mơ hình phổ biến bao gồm: The Healy Model (1985), The DeAngelo Model (1986), The Jones Model (1991), Modified Jones Model (1995), The Friedlan (1994) Mơ hình Modified Jones (1995) xem mơ hình phổ biến hiệu để đo lường biến kế toán dồn tích điều chỉnh (DA) hay phát hành vi quản trị lợi nhuận (Tianran, 2010), nhiên việc áp dụng mơ hình hay mơ hình Jones (1991) đòi hỏi sở liệu khứ lâu dài cần thiết để ước lượng tham số mơ hình Đối tượng nghiên cứu cơng ty 10 tồn cầu đo tồn hệ thống tài tồn cầu bị vào khủng hoảng Khủng hoảng tài tồn cầu gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp bao gồm nguy hiệu hoạt động suy giảm, kết kinh doanh thu lỗ, tình hình sản xuất đình đốn dẫn đến rủi ro kiểm tốn cao kiểm toán viên 1.3.2 Ảnh hƣởng khủng hoảng tài tồn cầu tới Việt Nam Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu tác động mạnh tới kinh tế Việt Nam với tư cách kinh tế hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu Việt Nam vừa mở rộng cánh cửa với giới vào năm 2007 với việc trở thành thành viên thức tổ chức thương mại giới WTO năm 2008 Việt Nam phải đón nhận khủng hoảng kinh tế giới Giai đoạn tăng trưởng GDP liên tục mức 7% kinh tế Việt Nam kết thúc, suy giảm liên tục hai năm khủng hoảng Sự suy giảm bao quát nhiều mặt kinh tế bao gồm: sản xuất kinh doanh, tiêu thụ, xuất khẩu, thị trường chứng khoán… Những khó khăn mà doanh nghiệp niêm yết Việt Nam gặp phải bối cảnh khủng hoảng đặt cho kiểm tốn viên, cơng ty kiểm tốn rủi ro kiểm toán lớn Cách thức kiểm tốn viên, cơng ty kiểm tốn Việt Nam đối phó với rủi ro dấu hỏi bối cảnh hoạt động kiểm toán giới bị trích mạnh mẽ thất bại kiểm tốn nghi ngờ tính độc lập kiểm tốn viên, cơng ty kiểm tốn bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu 11 CHƢƠNG GIẢ THU T VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 2.1 GIẢ THUY T NGHIÊN CỨU Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu giai đoạn 2008 – 2009 gây khó khăn nghiêm trọng cho doanh nghiệp phạm vi tồn cầu có Việt Nam Các doanh nghiệp, đặc biệt công ty niêm yết đối mặt với khó khăn khủng hoảng tài tồn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động, đến lợi nhuận cơng ty thường tìm cách nhằm giảm thiểu tác động có việc trình bày báo cáo tài tốt thực tế nhằm che dấu hiệu kinh doanh tồi tệ thực tế khủng hoảng Khủng hoảng tài tồn ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tốn tình trạng khó khăn doanh nghiệp tạo rủi ro kiểm toán lớn cách thức mà kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn đối phó với rủi ro định thay đổi chất lượng kiểm toán bối cảnh khủng hoảng Đặc biệt cơng ty niêm yết động điều chỉnh lợi nhuận nhóm rõ ràng mà tác động hiệu kinh doanh, lợi nhuận trình bày báo cáo tài ảnh hưởng mạnh tới giá trị thị trường, nguồn vốn, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, rủi ro việc đưa ý kiến kiểm toán khơng xác hay rủi ro chất lượng kiểm tốn nhóm cơng ty niêm yết suy giảm nghiêm trọng Liệu chất lượng kiểm toán báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam suy giảm tác động khủng hoảng tài tồn cầu Giả thuyết nghiên cứu đặt là: 12 H1: Chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam suy giảm khủng hoảng tài tồn cầu 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 2.2.1 Chọn mẫu liệu thực nghiên cứu Mẫu nghiên cứu chọn ngẫu nhiên từ tổng thể công ty niêm yết giao dịch hai sàn giao dịch chứng khoán HNX HOSE giai đoạn 2005 – 2009 khơng bao gồm cơng ty tài ngân hàng 2.2.2 Đo lƣờng chất lƣợng kiểm toán a Đo lường chất lượng kiểm toán Nhiều nghiên cứu giới nhận định biến kế tốn dồn tích điều chỉnh (DA) quan sát phổ biến để đại diện cho chất lượng lợi nhuận chất lượng kiểm toán Báo cáo tài kiểm tốn tồn hành vi điều chỉnh lợi nhuận phản ánh không thực tế tình hình lợi nhuận hoạt động kinh tế đơn vị tương ứng với suy giảm chất lượng kiểm toán Mức độ điều chỉnh lợi nhuận báo cáo tài sau kiểm tốn ngược lại với mức độ trung thực thông tin mà báo cáo tài sau kiểm tốn truyền tải tới cổ đông, nhà đầu tư đối tượng sử dụng khác tình hình lợi nhuận thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, đo mức độ gia tăng điều chỉnh lợi nhuận báo cáo tài sau kiểm tốn ngược lại với chất lượng kiểm tốn báo cáo tài Trong nghiên cứu này, tác giả tính tốn biến kế tốn dồn tích điều chỉnh (DA) dựa báo cáo tài kiểm tốn đơn vị nhằm đo lường cho chất lượng kiểm toán báo cáo tài Đồng thời, phạm vi nghiên cứu tác giả ngầm định báo cáo tài 13 báo cáo tài sau kiểm tốn số liệu đưa tính tốn, trình bày ngầm định số liệu cuối báo cáo tài kiểm tốn đơn vị b Mơ hình tính tốn biến kế tốn dồn tích điều chỉnh Tìm kiếm mơ hình hiệu để đo lường biến kế tốn dồn tích điều chỉnh DA, tác giả nhận thấy mơ hình Friedlan (1994), điều chỉnh từ mơ hình DeAngelo (1986) phù hợp so sánh hiệu quả, khả áp dụng vào thực tế điều kiện Việt Nam mơ hình so với mơ hình lại việc tính tốn biến kế tốn dồn tích điều chỉnh (DA) Mơ hình Friedlan (1994) sử dụng để phát hành vi điều chỉnh lợi nhuận thơng qua việc đo lường biến kế tốn dồn tích điều chỉnh Biến kế tốn dồn tích điều chỉnh (DA) mơ hình tính tốn theo cơng thức: iến ế tốn n iến ế toán n t ch c thể điều ch nht iến ế toán t cht = t cht-1 - (TAt) (DAt) n Doanh thut (TAt-1) Doanh thut-1 Trong đó: iến ế toán n t ch (Total Accruals) = Lợi nhuận au thuế - Lƣu chu ển tiền từ hoạt đ ng inh oanh 2.2.3 Mơ hình nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu phát triển nghiên cứu là: ABSDA = β1 + β2ROA + β3 IG4 + β4LOSS + β5LNASSET + β6GROWTHASSET + β7CRISIS + Ɛi 14 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp biến mô hình Định nghĩa Biến số ABSDA Chất lượng kiểm tốn Đo lƣờng/ Mã hóa Giá trị tuyệt đối biến kế tốn dồn tích điều chỉnh DA (Giá trị ABSDA cao chất lượng kiểm tốn thấp) CRISIS Quan sát thực 0= không thời gian (KHỦNG HOẢNG) giai đoạn khủng hoảng khủng khoảng hay không (2008 – 2009) 1= thời gian khủng hoảng ROA Đo lường hiệu hoạt Lợi nhuận sau thuế / Tổng động công ty kiểm tài sản tốn BIG4 Nếu cơng ty kiểm tốn 0= khơng kiểm tốn cơng ty kiểm cơng ty kiểm tốn tốn lớn: KPMG, E&Y, lớn D&T PWC 1= kiểm tốn cơng ty kiểm tốn lớn LOSS (LỖ) Đo hiệu hoạt động = lợi nhuận sau thuế>0 cơng ty kiểm tốn = lợi nhuận sau thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009 đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt) , Nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009 đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay