Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện mđrăk (tt)

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

... Chương 1: Lý luận chung kiểm soát thuế GTGT 3 Chương 2: Thực trạng kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’đrăk Tổng quan... Tăng cường kiểm sốt thuế GTGT Cục Thuế Bình ðịnh” 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THUẾ GTGT 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ GTGT 1.1.1 Khái niệm Theo quy ñịnh Luật thuế giá trị gia tăng thuế giá trị. .. kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk, Tác giả ñã chọn ñề tài: Kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk – Tỉnh ðăklăk” 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện mđrăk (tt) , Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện mđrăk (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay