Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện mđrăk (tt)

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG VŨ THỊ HẰNG KIẾM SOÁT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN M’ðRĂK Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN ðà Nẵng - Năm 2016 Cơng trình hồn thành ðẠI HỌC ðÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 2: PGS TS NGUYỄN PHÚ GIANG Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp ðắk Lắk vào ngày 17 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng; - Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Kiểm soát thuế chức quan trọng cơng tác kiểm sốt Nhà nước, ñược thực hệ thống thu thuế Nhà nước Chi cục thuế Huyện M’ñrăk quan chuyên môn nằm hệ thống thu thuế Nhà nước, ñược giao nhiệm vụ quản lý thu thuế thu khác ñịa bàn huyện M’ñrăk – Tỉnh ðăklăk Số thu từ thuế GTGT bình quân năm (từ năm 2012 ñến 10 tháng ñầu năm 2015) chiếm 67,22% tổng số thu sắc thuế vào NSNN ñịa bàn Huyện M’ñrăk ðây tỷ lệ cao, nhiên ñây chưa phải số thực, nhiều trường hợp qua kiểm tra ñã bị truy thu hàng trăm triệu ñồng tiền thuế GTGT Nguyên nhân công tác quản lý Nhà nước thuế Luật thuế GTGT ñã bộc lộ nhiều hạn chế như: Phương pháp tính thuế GTGT phải nộp thuế GTGT ñầu trừ thuế GTGT ñầu vào ñược khấu trừ, hàng hóa mua vào chưa bán kê khai khấu trừ tồn bộ, sách thuế thường xuyên thay ñổi; số quy ñịnh Luật quy trình nghiệp vụ khơng phù hợp với ñiều kiện thực tế Chi cục thuế Huyện M’đrăk; Bộ máy quản lý thiếu nhân lực chưa thật đáp ứng u cầu; cơng tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhiều hạn chế dẫn ñến việc trốn thuế, lách luật, ñặc biệt ñối với Doanh nghiệp lớn Từ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu Ngân sách Nhà nước Xuất phát từ thực tế tầm quan trọng việc kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’đrăk, Tác giả chọn đề tài: “Kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk – Tỉnh ðăklăk” 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận kiểm soát thuế GTGT - Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế M’ñrăk - ðề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát thuế GTGT chi cục thuế huyện M’ñrăk ðối tượng phạm vi nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu: Là vấn ñề lý luận thực tiễn liên quan ñến kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế M’đrăk Phạm vi nghiên cứu: Cơng tác kiểm sốt thuế GTGT Doanh nghiệp thuộc Chi cục thuế M’ñrăk quản lý thời gian từ năm 2012 – ñến tháng 10/2015 Phương pháp nghiên cứu Luận văn áp dụng phương pháp mơ tả, khái qt quy trình kiểm tra kiểm sốt thuế GTGT; có phân tích ý kiến chun gia, phương pháp ñối chiếu, tổng hợp ñơn vị ñược chi cục thuế M’ñrăk kiểm tra thuế từ ñó tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp cơng tác kiểm soát thuế GTGT Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Luận văn làm rõ ý nghĩa việc tăng cường kiểm soát thuế GTGT, nêu lên thực trạng hoạt động kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk, ñồng thời ñưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng Kết cấu luận văn Nội dung Luận văn kết cấu thành chương, bao gồm: Chương 1: Lý luận chung kiểm soát thuế GTGT Chương 2: Thực trạng kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’đrăk Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk Tổng quan ñề tài nghiên cứu Nghiên cứu Nguyễn Hữu Hiệp (2006) với đề tài “Tăng cường kiểm sốt nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ DN ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk” Nghiên cứu Lê Tự Cư (2012) “Tăng cường cơng tác kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế quận Hải Châu – Thành phố ðà Nẵng” Nghiên cứu Lê Thị Hồng Lũy (2012) với ñề tài “Tăng cường kiểm soát thuế GTGT Cục Thuế Bình ðịnh” CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THUẾ GTGT 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ GTGT 1.1.1 Khái niệm Theo quy ñịnh Luật thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu ñánh khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng ñược nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 1.1.2 ðặc ñiểm - Là loại thuế gián thu - Chỉ tính phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ - Là loại thuế có tính trung lập cao - Chỉ ñánh vào hoạt ñộng tiêu dùng diễn phạm vi lãnh thổ 1.1.3 Vai trò ðược áp dụng rộng rãi, tạo nguồn thu lớn tương ñối ổn ñịnh cho NSNN; ðẩy mạnh xuất khẩu; Tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc chống thất thu đạt hiệu cao; Nâng cao tính tự giác việc thực ñầy ñủ nghĩa vụ NNT; Tăng cường cơng tác hạch tốn kế tốn thúc đẩy mua bán hàng hóa có hóa đơn chứng từ… 1.1.4 Nguyên tắc tính thuế GTGT * Giá tính thuế thuế suất Giá tính thuế: Theo quy ñịnh ðiều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bộ Tài Chính Thuế suất: Hiện có nhóm: 0%, 5%, 10% * Thời ñiểm xác ñịnh thuế GTGT: Theo quy ñịnh ðiều 8, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bộ Tài Chính * Phương pháp tính thuế GTGT: Gồm phương pháp khấu trừ phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng Tuy nhiên luận văn tác giả ñề cập ñến phương pháp khấu trừ Xác ñịnh số thuế GTGT phải nộp: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT ñầu Số thuế GTGT - ñầu vào ñược khấu trừ 1.1.5 ðối tượng chịu thuế GTGT ðối tượng chịu thuế giá trị gia tăng: Là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hóa, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngồi), trừ đối tượng khơng chịu thuế GTGT 1.2 KIẾM SỐT THUẾ GTGT 1.2.1 Vai trò kiểm sốt thuế GTGT Thơng qua kiểm sốt thuế, Nhà nước ðTNT điều chỉnh kịp thời sai lệch, vi phạm trình thực pháp luật thuế 1.2.2 Mục tiêu kiểm soát thuế GTGT Kiểm sốt thuế GTGT phải giúp cho cơng tác quản lý nguồn thu NSNN ñược thực cách tốt nhất, tập trung huy ñộng ñầy ñủ số thu cho NSNN; nhằm ñề cao ý thức tự giác chấp hành sách, pháp luật thuế tạo ñiều kiện cho DN thực tốt nghĩa vụ thuế 1.2.3 Quy trình kiểm sốt thuế GTGT Các chuẩn mực: - Luật thuế GTGT, Luật quản lý thuế văn hướng dẫn - Các quy trình hướng dẫn quản lý thuế CƠ QUAN THUẾ - Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật thuế GTGT với DN Sơ đồ 1.1 Sơ đồ kiểm sốt, giám sát thuế GTGT (Nguồn: Chi cục thuế M’ñrăk) 1.3 NỘI DUNG KIỂM SỐT THUẾ GTGT 1.3.1 Kiểm sốt thủ tục ñăng ký kê khai thuế Kiểm soát ban ñầu khâu ñăng ký, kê khai thuế phận KK & KKT thực ñể ñánh giá mức ñộ tuân thủ phát luật thuế qua việc ñăng ký, kê khai thuế ðTNT Phải xác ñịnh ñược số HS phải nộp, nộp, khơng nộp, lỗi số học tính pháp lý HS khai thuế 1.3.2 Kiểm soát thủ tục xử lý hồ sơ khai thuế Kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế ñược tiến hành theo trình tự định Qua việc giám sát, kiểm tra HS khai thuế trụ sở CQT phát sai sót u cầu NNT giải trình, bổ sung để chứng minh tính xác, trung thực, hợp lý tiêu ñã kê khai HS thuế Trường hợp NNT khơng chứng minh tính xác, trung thực hợp lý việc kê khai thuế CQT tiến hành kiểm tra trụ sở NNT 1.3.3 Kiểm soát thủ tục nộp thuế xử lý chứng từ nộp thuế Nộp thuế GTGT việc người cung cấp hàng hố, dịch vụ chuyển thuế thu hộ Nhà nước người tiêu dùng trả thông qua chế giá mua hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT vào kho bạc Nhà nước ðây nghĩa vụ ñối tượng nộp thuế 1.3.4 Kiểm soát nợ thuế Kiểm soát thủ tục đơn đốc nợ thuế chức đảm bảo cho việc tiền thuế ñã kê khai ñược nộp vào NSNN thời hạn, qua đánh giá tính tuân thủ pháp luật NNT việc nộp thuế Bên cạnh đó, sử dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế ñể thu khoản nợ 90 ngày 1.3.5 Kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm thuế Xử lý vi phạm thuế khâu q trình kiểm sốt thuế Mọi hành vi vi phạm thuế ñều phải ñược phát xử lý nghiêm khắc Mỗi hành vi vi phạm bị xử phạt l lần với mức phạt ñịnh Vi phạm thuế chia làm loại theo quy ñịnh: - Vi phạm thủ tục thuế - Chậm nộp tiền thuế - Kê khai sai - Trốn thuế, gian lận thuế CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN M’ðRĂK 2.1 ðẶC ðIỂM CÁC DOANH NGHIỆP ðÓNG TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN Bảng 2.1 Số lượng DN hoạt ñộng tới 31/10/2015 Các loại hình doanh nghiệp Chi cục quản lý DNNN TW DNNN ðịa phương Công ty TNHH 51 DNTN 15 Công ty Cổ phần Hợp tác xã Tổng 80 (Nguồn: Chi cục thuế Huyện M’ñrăk) 2.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN M’ðRĂK Chi cục thuế M’đrăk gồm có đội chức năng: CHI CỤC TRƯỞNG PHĨ CHI CỤC TRƯỞNG - ðội kiểm tra, Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế - ðội hành chính, nhân sự, tài vụ, ấn chỉ, Thu nhập cá nhân, trước bạ thu khác Ghi chú: PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG - ðội nghiệp vụ, tổng hợp,dự toán, kê khai kế toán thuế, tuyên truyền hỗ trợ NNT, tin học - ðội thuế liên xã phường Quan hệ trực tuuyến Quan hệ nghiệp vụ chức Sơ ñồ 2.1 Sơ ñồ cấu tổ chức máy chi cục thuế Huyện M’ñrăk 10 c Về kiểm tra, kiểm soát nội Việc kiểm tra, kiểm sốt nội thể qua sơ ñồ sau: ðơn thư khiếu nại, tố cáo (1) CQT (Bộ phận văn thư) (2) ðội kiểm tra (BP kiểm tra nội bộ) (4) Kiểm tra ðội, cá nhân (3) (5) Lập kế hoạch kiểm tra Kiểm tra trụ sở NNT (6) Xác minh ñối chiếu (7) Kết luận kiểm tra (8) Lưu trữ HS (11) Báo cáo ñánh giá kết kiểm tra (9) Xử lý kết kiểm tra (10) Trả lời kết Sơ đồ 2.2 Mơ hình kiểm tra nội Chi cục thuế M’đrăk (Nguồn: Chi cục thuế M’đrăk) d Chính sách khen thưởng, xử phạt công tác quản lý thuế Gắn cơng tác thi đua khen thưởng cán bộ, công chức quan thuế với nhiệm vụ công việc Kịp thời khen thưởng, biểu dương tổ chức, cán nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN, ñồng thời lên án mạnh mẽ xử lý kiên hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ, nợ thuế 11 2.3.2 Các hoạt ñộng kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế M’đrăk Kiểm sốt thuế GTGT chi cục thuế M’đrăk thực chất kiểm sốt thủ tục đăng ký thuế, thủ tục kê khai thuế, thủ tục nộp hồ sơ khai thuế, thủ tục nộp tiền thuế, thủ tục miễn giảm thuế, thủ tục đơn đốc nợ, thủ tục hồn thuế thủ tục kiểm tra thuế ðược thể qua sơ ñồ sau: Chứng từ nộp thuế (8) (1) Nhập chứng từ vào CT máy tính (2) ðội kê khai & kế toán thuế HS dùng chung Lưu chứng từ Tờ kê khai thuế GTGT ðội kiểm tra thuế (8) (6) (5) Kiểm tra HS bàn (3) (4) DN Kiểm tra DN ðội quản lý nợ & cưỡng chế nợ thuế DN (7) Sơ ñồ 2.3 Các thủ tục kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế M’đrăk a Kiểm soát thủ tục ðăng ký thuế Tại tỉnh ðắk Lắk, tổ chức, cá nhân hoạt ñộng theo Luật DN thực ñăng ký thuế Bộ phận cửa liên thông 12 quan: Thuế - Cơng an – Sở kế hoạch đầu tư, theo Quyết ñịnh số 78/2007/Qð-BTC ngày 18/9/2007 Bộ trưởng Bộ Tài văn hướng dẫn thực Quy chế “một cửa” Tổng cục Thuế b Kiểm soát thủ tục kê khai thuế xử lý hồ sơ khai thuế Quản lý kê khai thuế khâu ñầu tiên ñặc biệt quan trọng quy trình quản lý thuế Bộ phận kê khai thuế quan thuế thực xử lý thơng tin đầu vào DN từ phận nhận hồ sơ khai thuế, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, thủ tục, ñúng số học hồ sơ khai thuế xử lý hồ sơ vào hệ thống quản lý thuế ngành thuế c Kiểm soát thủ tục nộp thuế xử lý chứng từ nộp NSNN ðội kê khai kế tốn thuế đơn đốc DN nộp số thuế phát sinh tiếp nhận chứng từ nộp thuế vào NSNN NNT từ hệ thống Thu ngân sách Nhà nước ban hành theo Quyết ñịnh số 1027/QðBTC ngày 19/5/2009 theo dự án đại hóa thu nộp ngân sách nhà nước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết ñịnh số 654/QðBTC ngày 02/4/2013 Bộ trưởng Bộ Tài bổ sung quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước d Kiểm sốt thủ tục đơn đốc thu nợ thuế Dựa vào số liệu khai thác mạng nội tình hình thực tế, đội QLN&CCNT thực đơn đốc, nhắc nhở thu nợ, tiến hành lập sổ theo dõi nợ thuế với DN ñể phản ánh tồn tình hình nợ đọng tiền thuế DN e Kiểm soát thủ tục miễn, giảm thuế Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm thuế Bước 2: Giải hồ sơ MGT Bước 3: Thẩm ñịnh ñịnh MGT 13 Bước 4: Quyết ñịnh miễn thuế, giảm thuế thực miễn thuế, giảm thuế f Kiểm sốt thủ tục hồn thuế Các DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế tự xác ñịnh trường hợp hồn thuế GTGT theo Luật thuế GTGT hành, có nhu cầu hồn thuế gửi HS ñề nghị hoàn thuế CQT trực tiếp quản lý theo thủ tục Luật quản lý thuế hành g Kiểm soát thủ tục kiểm tra thuế Kiểm tra thuế cơng cụ quan trọng để kiểm sốt thuế GTGT theo chế tự khai, tự tính, tự nộp tự chịu trách nhiệm trước CQT 2.4 ðÁNH GIÁ HOẠT ðỘNG KIỂM SOÁT THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN M’ðRĂK 2.4.1 Kết ñạt ñược hoạt ñộng kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế M’đrăk a Cơng tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế - Cơng tác tun truyền pháp luật thuế: Chi cục thuế M’đrăk trọng nhiều hình thức phong phú, cụ thể góp phần giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ sách thuế, thủ tục hành thuế - Cơng tác hỗ trợ NNT: thực tốt chế “một cửa” liên thơng, bố trí cơng chức có trình độ nắm vững sách trực hành để tiếp nhận hỗ trợ kịp thời mặt thủ tục, tạo ñiều kiện thuận lợi cho NNT, khơng phải lại nhiều lần qua nhiều phận 14 b Về kiểm soát thủ tục ñăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế Bảng 2.5 Tình hình đăng ký thuế Chi cục thuế M’ñrăk giai ñoạn 2012-2015 ðVT: Doanh nghiệp Năm Tổng DNTN CTCP CT TNHH HTX 2012 2013 3 2014 2015 11 4 Tổng 32 15 (Nguồn: Chi cục thuế M’ñrăk) Qua bảng cho thấy, số lượng DN ñược thành lập ñược cấp mã số thuế tăng ñều hàng năm, năm 2015 tăng cao với số lượng 11 DN với số lượng Cơng ty cổ phần tăng đơn vị Loại hình Cơng ty TNHH có tốc độ tăng trưởng nhiều so với loại hình kinh tế lại ln có 50% thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 ðiều phù hợp với tình hình kinh tế phát triển thời gian qua Bảng 2.6 Tình hình nộp tờ khai GTGT Chi cục thuế M’ñrăk giai ñoạn từ năm 2012-2015 Năm 2012 2013 2014 2015 Tổng Số lượt phải nộp tờ Số lượt tờ khai GTGT nộp khai GTGT chậm 403 451 489 259 1.602 25 (Nguồn: Chi cục thuế M’đrăk) 15 Qua bảng 2.6 cho thấy tình hình nộp chậm tờ khai ngày giảm, chứng tỏ công tác kiểm soát thuế GTGT từ khâu nộp hồ sơ khai thuế ñã ñược cải thiện ngày hiệu Làm giảm thiểu số thuế GTGT thất thu ñối với trường hợp NNT không kê khai tờ khai - Thủ tục nộp thuế xử lý chứng từ nộp thuế: DN cần lập bảng kê nộp tiền thay lập giấy nộp tiền trước ðường truyền liệu CQT KBNN ngày ổn định thuận lợi c Kiểm sốt thủ tục quản lý đơn đốc nợ thuế Hiện nay, với quy ñịnh Tổng cục thuế phải ñảm bảo số nợ khơng q 5% số thu tồn Chi cục, đảm bảo lộ trình giảm nợ gắn với cơng tác xét thi ñua khen thưởng Chi cục Số nợ qua năm sau: Năm 2013: 2.661 triệu chiếm 10,08% tổng thu NS Năm 2014: 1.557 triệu chiếm 4,82% tổng thu NS Năm 2015: 2.185 triệu chiếm 7,58% tổng thu NS d Thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế Chi cục thuế M’đrăk chưa có trường hợp miễn, giảm thuế GTGT ðiều cho thấy doanh nghiệp thực tương ñối nghiêm túc việc kê khai nộp thuế GTGT e Kiểm soát thủ tục kiểm tra thuế Các kiểm tra tăng dần qua năm số thuế truy thu tăng Cụ thể: 16 Bảng 2.7 Kết kiểm tra từ năm 2012 ñến tháng 10/2015 Chi cục thuế Huyện M’ñrăk ðVT: ñồng Chỉ ðến Năm 2013 Năm 2014 Năm 2012 tiêu 31/10/2015 Số ñơn vị 10 11 kiểm tra Số thuế tăng 1.017.200.568 900.197.120 1.195.437.205 1.307.003.000 qua kiểm tra Trong đó: 264.056.574 362.985.127 425.505.938 430.276.000 Thuế GTGT Tỷ lệ % 26% 40,32% 35,6% 32,92% thuế GTGT (Nguồn: Chi cục thuế M’ñrăk) 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế hoạt ñộng kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế M’ñrăk * Về mơi trường kiểm sốt Tổ chức máy quản lý thuế theo mơ hình chức chưa hồn tồn thích ứng điều kiện trình ðộ hiểu biết pháp luật thuế tính tự giác việc thực nghĩa vụ thuế ngýời dân nói chung NNT nói riêng thấp Bên cạnh đó, chức số đội q nhiều, kiêm nhiệm chồng chéo dẫn đến vừa khơng bao qt hết tồn cơng việc, vừa đùn đẩy trách nhiệm cho 17 q trình kiểm sốt thuế GTGT * Về thủ tục kiểm sốt - Thủ tục đăng ký kê khai thuế Theo thống kê Chi cục thống kê số liệu khảo sát Chi cục thuế M’đrăk tính từ thời điểm năm 2012 ñến năm 2015 ñịa bàn huyện M’ñrăk có DN đăng ký kinh doanh khơng thực ñăng ký thuế Khi ñi xác minh ñịa ñiểm DN khơng có sở kinh doanh theo đăng ký, người đại diện DN khơng có mặt địa phương DN, số khơng nhiều nói lên thực trạng hình thành việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp, thành lập DN ñể tiến hành mua sắm tài sản, sau đề nghị hồn thuế - Thủ tục xử lý hồ sơ khai thuế Bên cạnh mặt ưu mà ứng dụng điện tử mang lại, mặt hạn chế tạo chây ì cơng tác kiểm sốt tờ khai Việc quản lý DN kê khai theo phương pháp khấu trừ trực tiếp chưa chặt chẽ - Thủ tục nộp thuế Việc NNT nộp sai mục, tiểu mục, sai số tiền, mã số thuế… xảy nhiều ðiều khiến cho quan thuế không thực bù trừ với số thuế phát sinh, dẫn đến NNT vừa có khoản nộp thừa, vừa có khoản nợ phải tính tiền chậm nộp - Thủ tục đơn đốc nợ thuế Là Chi cục có số thu khơng cao, số nợ ñọng lại chiếm tỷ lệ cao ðiều ñó cho thấy cơng tác kiểm sốt đơn đốc thu nợ chưa đạt hiệu Có thể kể đến vài ngun nhân - Thủ tục kiểm tra thuế 18 Từ năm 2012 ñến hết năm 2015 ñã xảy 17 vụ mua bán, lưu thơng hàng hóa khơng có hóa đơn, truy thu 800 triệu tiền thuế GTGT, ñây phần, thực tế thường xuyên ñi kiểm tra xe vận chuyển hàng hóa số truy thu tăng nhiều Từ hạn chế kể đến vài ngun nhân 2.5 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN KIỂM SOÁT THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN M’ðRĂK * Từ phía Nhà nước Một số qui định sách chưa thật rõ ràng, số thủ tục phức tạp, * Từ phía quan thuế Lực lượng cán làm cơng tác kiểm tra q so với yêu cầu Công tác kiểm tra nội chưa thực phát huy chức vốn có *Từ phía Người nộp thuế Trình độ hiểu biết thuế, ý thức chấp hành Luật thuế, Pháp lệnh thuế ñại phận nhân dân, kể cán bộ, ñảng viên quan Nhà nước nhiều hạn chế 19 Kết luận chương Kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế huyện M’đrăk chưa thực ñạt hiệu quả, chưa bao quát hết hoạt động DN Mơi trường kiểm sốt chưa thuận lợi, hạn chế nhiều mặt; thủ tục kiểm sốt quy định theo quy trình, có nhiều điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế chưa có hướng dẫn cụ thể mặt nghiệp vụ 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN M’ðRĂK 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP * Mục tiêu tăng cường kiểm sốt thuế GTGT Thủ tục hành thuế ñược ñơn giản hóa tạo thuận lợi cho NNT Thu ñúng, thu ñủ, thu kịp thời tiền thuế vào NSNN *u cầu Chính sách thuế phải tương đồng với chuẩn mực nước quốc tế, nhằm tạo ñiều kiện cho DN nước nhà ñầu tư nước * Phương hướng tăng cường kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế M’đrăk Nội dung kiểm sốt thuế GTGT Kiểm sốt thuế phải thực tất khâu trình quản lý, từ khâu ñầu tiên ñăng ký, kê khai thuế, nộp thuế kiểm tra tính tuân thủ pháp luật thuế GTGT Bộ máy quản lý thuế Phải xây dựng đội ngũ cán cơng chức chun nghiệp, chun sâu, liêm Việc kiểm tra, giám sát thực thi cơng vụ cán bộ, cơng chức thuế tăng cường 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ M’ðRĂK 3.2.1 Hồn thiện mơi trường kiểm sốt Hồn thiện tổ chức máy quản lý thuế theo mơ hình chức 21 Xây dựng bảng tiêu chuẩn cho cán thực cơng việc, vị trí quản lý theo trình độ chuyên môn Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục ñào tạo nâng cao trình ñộ ñội ngũ cán thuế đạt chuẩn chất lượng chun mơn nghiệp vụ thuế, nắm vững kiến thức kế tốn tài chính, thành thạo kỹ ngoại ngữ, tin học kỹ giao tiếp,ứng xử với NNT ðẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm, có sách thay ñổi, ñáp ứng kịp thời Phân loại NNT ñể áp dụng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với nhóm NNT ðẩy mạnh dịch vụ ñại lý thuế 3.2.2 Cải tiến tăng cường công tác kiểm tra thuế GTGT Chuyển từ kiểm tra tất ñối tượng sang kiểm theo mức ñộ vi phạm (xác ñịnh mức ñộ rủi ro), sử dụng phần mềm ứng dụng kiểm tra hồ sơ khai thuế để gán điểm cho tiêu chí Theo ứng dụng xếp người nộp thuế (hồ sơ khai thuế) theo tiêu chí rủi ro ñưa nhận xét, cảnh báo ñối với tiêu chí; đồng thời ứng dụng xếp người nộp thuế theo mức độ rủi ro tổng thể tồn tiêu chí theo thứ tự từ rủi ro cao đến rủi ro thấp giúp cho việc phân loại người nộp thuế (hồ sơ khai thuế) theo mức ñộ rủi ro thuế Từ việc phân loại đó, kế hoạch kiểm tra hàng năm lựa chọn số DN có rủi ro cao số DN cần kiểm tra theo thực tiễn quản lý ðối với DN có rủi ro cao, lựa chọn tiêu chí chấm điểm rủi ro để tiến hành kiểm tra, DN lựa chọn từ thực tiễn quản lý DN hoạt động lĩnh vực, ngành nghề có tính rủi ro dễ xảy hành vi gian lận, trốn thuế khai thác ñá, cát, sỏi; xây dựng… 22 Thu thập thơng tin Kê khai thuế, hồn thuế có dấu hiệu vi phạm …để phân tích rủi ro Xác định nội dung kiểm tra: Tồn diện, hạn chế, hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế GTGT… Xác ñịnh mục tiêu, phạm vi kiểm tra: số lượng NNT, phạm vi kiểm tra, thơi gian thực Xây dựng kế hoạch kiểm tra Kiểm tra CQT: phân tích RR, xác định nội dung, phạm vi cần kiểm tra, thành lập đồn kiểm tra Khơng có dấu hiệu vi phạm Không kiểm tra trụ sở NNT Có dấu hiệu vi phạm Kiểm tra DN: Cơng bố Qð, lập nhật ký tra, kiểm tra hồ sơ chi tiết, số liệu tổng hợp Xử lý kết kiểm tra: - Không xử lý không vi phạm - Phạt hành theo quy định luật thuế - Chuyển điều tra thuế có hành vi dấu hiệu vi phạm luật hình Báo cáo kết kiểm tra ðiều tra thuế Lưu hồ sơ Theo dõi Qð xử lý Xác minh số liệu, tài liệu Kết luận kiểm tra: chấp hành pháp luật thuế, chế độ kế tốn, hành vi vi phạm khác BC thực kế hoạch kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm Sơ đồ 3.1 Quy trình kiểm tra thuế 23 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra nội Nhằm mục đích kiểm sốt cán bộ, cơng chức Chi cục thuế M’đrăk q trình thực cơng tác chun mơn ðặc biệt trọng đến việc chấp hành quy định, quy trình kiểm tra thuế đồn kiểm tra 3.2.4 Một số giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ a Nhận dạng rủi ro - ðối với thuế GTGT ñầu vào: Kê khai khấu trừ ñầu vào chậm so với thời gian quy ñịnh; chứng từ tốn qua ngân hàng hóa đơn mua vào 20 triệu đồng… - ðối với thuế GTGT đầu ra: Khơng xuất hóa đơn bán lẻ, mua bán, trao ñổi, biếu tặng; ghi nhận doanh thu khơng kỳ tính thuế… b Một số kỹ phương pháp kiểm tra phát Dựa vào dấu hiệu rủi ro trên, tiến hành ñối chiếu tài khoản tổng hợp tài khoản chi tiết có chênh lệch, u cầu NNT giải trình bổ sung… 3.2.5 Tăng cường công tác phối hợp với quan khác ðể cao hiệu quản lý thuế GTGT người nộp thuế đóng ñịa bàn Huyện M’ñrăk phải cần có phối hợp ñồng ban ngành chức Các lực lượng có vai trò quan trọng việc phát hành vi trốn thuế, mua bán hóa ñơn,… DN, giúp việc thi hành Luật thuế triệt ñể mang lại hiệu khai thác nguồn thu cho NSNN 24 KẾT LUẬN Qua trình triển khai thuế GTGT nhiều vấn đề nảy sinh buộc nhà làm luật quan chức phải đau đầu Sự thiếu sót luật quản lý khiến kẻ hội bắt chấp trừng phạt pháp luật để tìm cách “lách luật” vi phạm pháp luật quan ban ngành nỗ lực giảm bớt tình trạng gian lận thuế GTGT, tình trạng gian lận thuế GTGT nước ta năm qua không giảm chí tăng với hình thức đa dạng hơn, thủ đoạn ngày tinh vi Chính thực tế đòi hỏi phải có luật hoàn chỉnh hơn, máy quản lý làm việc có hiệu để ngăn chặn tình trạng gian lận thuế GTGT xã hội ðây u cầu đòi hỏi xã hội ñể xây dựng xã hội công văn minh Trên sở tồn hạn chế cơng tác kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk, ñề tài ñã ñề xuất số giải pháp nhằm góp phần tăng cường cơng tác kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế huyện M’ñrăk ðồng thời kiến nghị quan Nhà nước có thẩm quyền góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk ñạt chất lượng hiệu Trong trình nghiên cứu, tác giả ñã cố gắng nghiên cứu, ðýa giải pháp áp dụng thực tiễn, nhiên luận vãn khó tránh ðýợc thiếu sót Rất mong ðýợc góp ý Q thầy (cơ) bạn đọc để luận văn hồn thiện ... Chương 1: Lý luận chung kiểm soát thuế GTGT 3 Chương 2: Thực trạng kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm sốt thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’đrăk Tổng quan... Tăng cường kiểm sốt thuế GTGT Cục Thuế Bình ðịnh” 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THUẾ GTGT 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ GTGT 1.1.1 Khái niệm Theo quy ñịnh Luật thuế giá trị gia tăng thuế giá trị. .. kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk, Tác giả ñã chọn ñề tài: Kiểm soát thuế GTGT Chi cục thuế Huyện M’ñrăk – Tỉnh ðăklăk” 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện mđrăk (tt) , Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện mđrăk (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay