Test bank managerial accounting by kieso weygandt 5e ch012

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:15

... computed by dividing the a cost of the capital investment by the annual net income b cost of the capital investment by the present value of the cash flows c cost of the capital investment by the... produced by the investment The formula for computing the cash payback period is: Cost of Capital Investment ÷ Net Annual Cash Flow = Cash Payback Period Net annual cash flow can be approximated by. .. cost of the capital investment from the net annual cash flow produced by the investment Net annual cash flow is computed by adding back depreciation expense to net income Depreciation expense
- Xem thêm -

Xem thêm: Test bank managerial accounting by kieso weygandt 5e ch012 , Test bank managerial accounting by kieso weygandt 5e ch012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay