Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

... HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Học thuộc định lí, nắm vững cách chứng minh định lí - Bài tập nhà số 34 tr 77 SGK số 35 , 36 , 37 , 38 tr 72, 73 SBT - Đọc trước Trường hợp đồng dạng thứ ba ...  AC) GV: Tương tự cách chứng minh trường  AMN ABC (theo định lí tam giác hợp đồng dạng thứ hai tam giác , đồng dạng) tạo tam giác tam giác A'B'C' đồng dạng vói tam giác ABC  AM AN  AM =... GV: Sau có định lí trường hợp đồng dạng thứ hai hai tam giác , trở lại tập AN = A'C' (chứng minh trên)  AMN = A'B'C' (cgc) kiểm tra, giải thích ABC lại đồng Vậy A'B'C' ABC dạng với DEF Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay