Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

... không đồng dạng GV: Các nhóm làm ?3 bảng phụ HS : trình bày ?3 ∆PQR ?3 Xét ∆AED ∆ABC có: AE AD = AB AC =>∆AED Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Vẽ hình minh hoạ cho trường hợp đồng dạng thứ hai. .. minh hoạ cho trường hợp đồng dạng thứ hai - tập 32 ,33 /77 sgk Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học thuộc định lí, xem lại phần chứng minh - BTVN: 34 /77 ∆ABC (c.g.c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay