Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

... Định lí: Nếu hai cạnh tam giác MN//BC  AMN đồng dạng với  ABC tỉ lệ với hai cạnh tam giác AM/AB = AN/AC hai góc tạo cặp cạnh hai tam Tương tự trường hợp lấy AM = A’B’=> giác đồng dạng M nào?... ? .3 B ? .3 D 7,5 GV cho HS làm việc cá nhân trả lời chỗ 500 A E  AED  ABC Vì C AE AD    AB AC 7,5 Và: Góc A chung Hoạt động 3: Dặn dò - Về xem kĩ lại lí thuyết hai trường hợp đồng dạng học. . .thứ BC 3, 7   EF 7.4 Vậy AB AC BC  = DE EF EF Theo định lí trường hợp đồng dạng thứ =>  ABC  DEF HS phát biểu chỗ Từ tập hay xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay