Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:12

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIẾT 45 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI I- MỤC TIÊU - HS nắm vững nội dung định lí trường hợp đồng dạng thứ hai - Hiểu phương pháp chứng minh định lí - Vận dụng định lí để nhận biết tam giác đồng dạng - Vận dụng giải tập tính tốn làm tập chứng minh II- CHUẨN BỊ GV:Thước kẻ, bảng phụ, com pa HS: Thước thẳng ,com pa III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) GV: Phát biểu trường hợp đồng dạng thứ nhất? GV gọi HS nhận xét cho điểm Hoạt động 2: Bài (30 phút) GV: Nghiên cứu ?1 bảng phụ Định lí ?1 D So sánh 60 A 600 B + Dự đoán đồng dạng ABC DEF ? C E F HS: => AB AC = DE DF + So sánh tỉ số AB  DE AC   DF AB AC Và DE DF HS : Đo đoạn thẳng, sau thính tỉ + Đo đoạn thẳng BC, EF Tính AB AC = DE DF số BC Dự đoán đồng dạng ABC EF BC => kết luận EF DEF? + Đó nội dung định lí trường hợp đồng dạng thứ hai Hãy phát biểu lời? + Suy nghĩ tìm phương pháp chứng * Định lí : sgk/75 HS : Phát biểu thành lời HS : B1: Tạo AMN ABC B2: CMR: AMN = A’B’C’ minh định lí trên? B3: kết luận + yêu cầu HS tự trình bày phần chứng HS trình bày phần ghi bảng Lấy M ẻ AB; AM = A’B’ minh? kẻ MN//BC => AMN A M N A' ABC (1) => AM AN  AB AC B C B' C' Vì AM = A’B’ => A ' B ' AN  => AN AB AC =A’C’ Chứng minh : AMN = A’B’C’ (2) Từ (1) (2) => A’B’C’ ABC + Chữa chốt lại phương pháp chứng minh áp dụng GV: Nghiên cứu ?2 hoạt động theo ?2 nhóm? HS hoạt động theo nhóm - Yêu cầu HS đưa kết nhóm, sau HS đưa kết nhóm ABC DEF vì: chốt phương pháp AB AC   DE DF Và A = D = 700 DEF không đồng dạng PQR GV: Các nhóm làm ?3 bảng phụ A Xét AED ABC có: 500 E AE AD  AB AC 7,5 D B HS : trình bày ?3 =>AED ABC (c.g.c) C Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Vẽ hình minh hoạ cho trường hợp đồng HS dạng thứ hai - tập 32/77 sgk ? Để chứng minh tam giác đồng dạng HS …… em có cách ? Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học thuộc định lí, xem lại phần chứng minh - BTVN: 34, 33/77 * Hướng dẫn 34: Gọi hai trung tuyến tương ứng A'M' AM, từ A’B’C’ ABC => A’B’M’ => A' M ' A' B '  k AM AB ABM (c.g.c) ... hợp đồng HS dạng thứ hai - tập 32 /77 sgk ? Để chứng minh tam giác đồng dạng HS …… em có cách ? Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Học thuộc định lí, xem lại phần chứng minh - BTVN: 34 , 33 /77... đoạn thẳng BC, EF Tính AB AC = DE DF số BC Dự đoán đồng dạng ABC EF BC => kết luận EF DEF? + Đó nội dung định lí trường hợp đồng dạng thứ hai Hãy phát biểu lời? + Suy nghĩ tìm phương pháp... không đồng dạng PQR GV: Các nhóm làm ?3 bảng phụ A Xét AED ABC có: 500 E AE AD  AB AC 7,5 D B HS : trình bày ?3 =>AED ABC (c.g.c) C Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Vẽ hình minh hoạ cho trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay