Test bank managerial accounting by hilton 9e chapter12

35 38 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:11

... contribution margin C Profit margin controllable by the segment manager D Segment profit margin E Segment net income Answer: C LO: Type: N 90 Hilton, Managerial Accounting, Seventh Edition 39 Sands Corporation... profit margin controllable by the Central Valley segment manager is: A $32,000 B $44,000 C $50,000 D $75,000 E $145,000 Answer: D LO: Type: A 92 Hilton, Managerial Accounting, Seventh Edition... 5, B 3, 4, 5, 6, C 1, 3-8 D 1-8 106 Hilton, Managerial Accounting, Seventh Edition Segmented Income Statement Relationships, Cost Allocation, Responsibility Accounting 76 Pretty Lady is an upscale
- Xem thêm -

Xem thêm: Test bank managerial accounting by hilton 9e chapter12 , Test bank managerial accounting by hilton 9e chapter12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay