Test bank managerial accounting by garrison 13e chapter 16

134 23 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:11

... receivable* = $160 ,000 ÷ $13,000 = 12.31 *Average accounts receivable = ($10,000 + $16, 000) ÷ = $13,000 16- 20 Garrison/ Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition Chapter 16 “How Well... acid -test ratio Ans: D AACSB: Reflective Thinking AICPA BB: Critical Thinking AICPA FN: Reporting LO: 2,3 Level: Easy Garrison/ Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition 16- 7 Chapter 16. .. $3.50)] ÷ [(500,000 shares + 500,000 shares) ÷ 2] = $14.55 16- 16 Garrison/ Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition Chapter 16 “How Well Am I Doing?” Financial Statement Analysis 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Test bank managerial accounting by garrison 13e chapter 16 , Test bank managerial accounting by garrison 13e chapter 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay