Nghiên cứu điều chế và đánh giá Nano Lycopene (Đồ án tốt nghiệp)

75 9 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:10

Nghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano LycopeneNghiên cứu điều chế và đánh giá Nano Lycopene PENE BÁO CÁO NANOLYCOPENE Chính quy Ngành: Chuyên ngành: 2013 Sinh viên Quách - GVHD: TS PENE - ban -VT) Ngày sinh: 27/10/1995 MSSV : 13030440 :DH13HD E-mail : Thanhhieu271095@gmail.com : Chính quy Ngành Chuyên ngành nano lycopene : Ts àu - GVHD: TS PENE GVHD: TS PENE Các Ngoài ra, 29 tháng 06 GVHD: TS PENE g 07 GVHD: TS PENE M CL C DANH M C CH VI T T T i DANH M C B NG ii DANH M C HÌNH iii L IM U T NG QUAN TÀI LI U 1.1 Công ngh Nano 1.1.1 Khái quát công ngh nano 1.1.2 V t li u nano 1.1.3 Tình hình hi n 1.2 Lycopene 1.2.1 Khái quát v lycopene 1.2.2 C u trúc tính ch t hóa lý 1.2.3 Nh 1.3 m h n ch c a lycopene 11 Nano lycopene 12 1.3.1 L i ích c a nano lycopene 12 1.3.2 1.3.3 u ch nano 13 u ch nano lycopene t i Trung tâm nghiên c u tri n khai Khu công ngh cao n quay ki u hành tinh 15 1.3.4 nano lycopene 19 TH C NGHI M 35 2.1 Hóa ch t, d ng c thi t b thí nghi m 35 2.1.1 Hóa ch t 35 GVHD: TS PENE 2.1.2 D ng c thi t b thí nghi 2.2 Th c nghi m 39 2.2.1 Ti n hành th c nghi m 39 2.2.2 Các y u t u ch nano lycopene 46 K T QU TH O LU N 50 3.1 3.2 t c m quan c a nano lycopene 50 .52 Hình thái c u trúc c a h t K T LU N KI N NGH 58 TÀI LI U THAM KH O 59 PH PENE SEM Scanning Eclectron Microscope TEM Transmission Electron Microscopy UV VIS Ultraviolet HPLC High performance liquid chromatography visible spectroscopy CHHBM HPMC Hydroxypropyl methyl cellulose GVHD: TS PENE 3.1 ii GVHD: TS PENE 10 11 Hình 1.5 Máy siêu âm DR P280 DERUI 14 Hình 1.7 Tween 80 17 19 19 Hình 1.10 21 22 25 100 26 VIS) 27 31 32 35 36 36 Hình 37 37 iii GVHD: TS PENE không không 49 GVHD: TS PENE K T QU TH O LU N 3.1 t c m quan c a nano lycopene lycope ) Hình 3.1 B t lycopene Hình 3.2 50 GVHD: TS PENE du ình 3.4 Hình 3.3 Dung Hình 3.4 B t nano lycopene 5% 51 GVHD: TS PENE 3.1 uan Màu Mùi 3.2.Hình thái ch t * Thông qua K (ngày 03.04.2017 50 nm 52 GVHD: TS PENE 2017 Hình 3.6 53 GVHD: TS PENE Hình 3.7 54 GVHD: TS PENE * Thông qua Vis Vis: -Vis c c khu Công ngh n- nh thành ph n d a tính ph i c a Zechmeister [13], [14] Ph a hai thành ph lên m t ph t v c sóng có khác Vì tính c im c sóng, ph hai c i Nano 478 nm 452 nm V nh ph lycopene n- nh a, diethyl ether, methanol, ethanol acetonitrile g trùng v i giá tr nh d kho dichloromethane, 18 c sóng dài -20 nm chloroform 24 nm toluene [14] 55 GVHD: TS PENE Hình 3.8 Hình 3.9 VIS n _ M u ngày 10+16/03/17 _ M u ngày 07+08/03/17 _ M u ngày 02/03/17 VIS n _ 56 GVHD: TS PENE _ _ * Thông qua máy HPLC nano lycopene methanol acetonnitin 57 TEA GVHD: TS PENE K T LU N KI N NGH c b t lycopene t b t g c nhão b d ng dung môi h dung môi, thu s n ph m T s n ph m b n quay c nano lycopene c b t lycopene t d u g c b hóa b ng ki m, an tồn t ho n hành nghi n quay ng hóa, hóa siêu âm th i gian ng c nano lycopene S n ph m có th s n sàng s d ng th c ph m ho c m ph m Tuy nhiên áp d ng quy trình vào s n xu t công nghi p, thi t b trình l c c u ch nh phù h có th t hi u qu cao Nghiên c u v n hành thi t b s c ký l ng hi nguyên lý ho ng, c u t m hi u thi t b T s n ph UV VIS c kí l ng hi VIS cho th y peak d tách r d ng nano lycopene có d ng hình c c hình c vào kho ng 50nm hòa tan t 58 GVHD: TS PENE [1] A.V Rao, L.G Rao, (2007) Carotenoids and human health,Pharmacol Res., 55, 3, 207 216 [2] Bailey, (2015) Lycopene extraction properties and usage, Food science and technology, 4, 13-20 [3] T.C Kha et al., (2013) Effects of Gac aril microwave processing -carotene and lycopene contents, J Food Eng., 117, 4, 486 491 [4] F.A De Sousaet al., (2014) Influence of ripening stages of tomatoes in the analysis of pesticides by gas chromatography,J Braz Chem Soc.,25, 8,1431 1438 [5] P Singhet al, (2012) Lycopene antioxidant activity in cosmetics meadow, Inter Research J of Pha, 3, 1, 46 47 [6] H.C Mai, V Truong, F Debaste, (2016) Carotenoids purification from gac (Momordica cochinchinensis Spreng) fruit oil, J Food Eng., 172, [7] L Zechmeister, A Polgár, (1943) Cis-trans Isomerization and Spectral Characteristics of Carotenoids and Some Related Compounds, J Am Chem Soc, 65, 8, 1522 1528 [8] L Zechmeisteret al,(1943) Spectral Characteristics and Configuration of Some Stereoisomeric Carotenoids Including Prolycopene and Pro- - carotene, J Am Chem Soc, 65, 10, 1940 1951 [10] https://vi.wikipedia.org/wiki/Nano [11] https://www.google.com.vn/chathoatdongbemat [12 59 GVHD: TS PENE (HPMC) dùng [13] https://www.google.com.vn/cacphuongphapdieuchenano [14 [16] https://www.google.com.vn/thietbidothezeta VIS [18] cao HPLC 60 PENE Etyl axetat) +KOH +H2O Xà phòng hóa hh A Siêu âm NaCl + Ethanol + DM: Aceton + Etyl axetat Cô quay C GVHD: TS PENE GVHD: TS PENE ... Nh 1.3 m h n ch c a lycopene 11 Nano lycopene 12 1.3.1 L i ích c a nano lycopene 12 1.3.2 1.3.3 u ch nano 13 u ch nano lycopene t i Trung tâm nghiên c u tri n khai... [5] b) H n ch e e vàng da lycopen [5] 1.3 Nano lycopene lycopene thành kích 0nm 100nm 1.3.1 L i ích c a nano lycopene kích 12 GVHD: TS PENE - - Ph - g lycopene 1.3.2 u ch nano Nano a) xu ng (Top... N Tình hìn nano nano lycopene nano lycopene e c hòng - GVHD: TS PENE qua TEM, (SEM, TEM, UV VIS, HPLC, ) n quay K t qu nghiên c u: GVHD: TS PENE T NG QUAN TÀI LI U 1.1 Công ngh Nano 1.1.1 Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều chế và đánh giá Nano Lycopene (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu điều chế và đánh giá Nano Lycopene (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay