Test bank management information systems 0407

18 15 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:09

... following systems caters to the strategic information needs of the top management? (a) Human resource information systems (b) Expert systems (c) Executive information systems (d) Reporting systems. .. needs of users and any information system presently used is called (a) Prototyping (b) System analysis (c) Systems design (d) Systems approach (e) System Testing 19 A management information system... expertise is (a) Management Information System (b) Operations Management System (c) Expert System (d) Decision Support System (e) Marketing Information System 18 The detailed study of the information
- Xem thêm -

Xem thêm: Test bank management information systems 0407 , Test bank management information systems 0407

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay