BAO CAO THUC TAP VIET DELTA CORP

8 37 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:06

... liệt kê khách hàng mua nhóm hàng Các sách lưu trữ tài liệu giấy phép tờ khai hợp đồng công ty VIETDELTA Các sách chuyên ngành để giới thiệu khách hàng xuất hay tạp chí giới thiệu nguồn hàng xuất... thiệu sản phẩm *chào hàng theo tên mặt hàng: -chào mặt hàng có chức tương tự Ví dụ muốn tìm kiếm Tapioca starch tìm khách hàng mua Maize Starch hay Rice powder -đổi tên mặt hàng ngôn ngữ khách... vào tính chất đặc trưng cơng dụng hàng hóa, mặt hàng để chúng ta… hàng hóa đó, khách mua starch (tapioca) nhà giấy, hay làm muối, làm Fast Food để chào vào nhà máy cần ngun Hoặc ví dụ dừa chào
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO THUC TAP VIET DELTA CORP, BAO CAO THUC TAP VIET DELTA CORP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay