Test bank cost accounting 6e by usry 13 factory overhead departmentaliation

25 20 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:00

... CALCULATION: Factory Cafeteria costs Factory Maintenance costs  Factory Cafeteria already closed out $240,000 $203,300 Factory Overhead: Departmentalization A 13 178 Acie... 3,000 13, 400 9,648 $ 26,048 35,000 $ 8,952 Factory Overhead: Departmentalization 188 Total overhead $18,900 = = 72.41% or 72% overhead applied Direct labor cost $12,700 + $13, 400 PROBLEM Overhead. .. $18,000 $29,000 $ 8,000 $ 1,400 2,700 - 2,700 - (9,000) -3 ,600 -$ 20,700 4,000 $35,700 -1 ,000 -$ (5,000) $ 195 Chapter 13 PROBLEM Multiple Overhead Rates American Manufacturing Inc (AMI)
- Xem thêm -

Xem thêm: Test bank cost accounting 6e by usry 13 factory overhead departmentaliation , Test bank cost accounting 6e by usry 13 factory overhead departmentaliation

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay