Test bank auditing and assurance principles ch07 audit planning assessment of control risk

26 20 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:50

... a Attribute tests b Compliance tests c Tests of controls d Substantive tests ANSWER: D 101 15 Chapter Audit Planning: Assessment of Control Risk Flowcharting as a means of internal control evaluation... the phase of the audit 115 Chapter Audit Planning: Assessment of Control Risk ANSWER: 66 Based on the initial understanding of internal control, the auditor may decide to assess control risk at... assessing control risk, the auditor must, as a minimum a Perform tests of all significant controls b Obtain an understanding of the design and implementation of the client's internal control c
- Xem thêm -

Xem thêm: Test bank auditing and assurance principles ch07 audit planning assessment of control risk , Test bank auditing and assurance principles ch07 audit planning assessment of control risk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay