Nâng cao hiệu quả rd trong các doanh nghiệp dược việt nam (tt)

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - NGUYỄN THỊ HẠNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ R&D TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DƢỢC VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.01.02 (Mã số cũ: 62.34.05.01) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - 2017 Cơng trình hồn thành Đại học Đà Nẵng Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Trƣờng Sơn TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 1: ………………………… Phản biện 2: ………………………… Phản biện 3: ………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Đà Nẵng Họp tại: 41, Lê Duẩn, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam Vào lúc: ……………………………………………… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Trung tâm Thông tin học liệu - Đại học Đà Nẵng - Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu phát triển (R&D) hoạt động chức dần quan tâm đầu tư nhiều doanh nghiệp nhằm sáng tạo sản phẩm cải tiến khả công nghệ doanh nghiệp, cải thiện vị cạnh tranh, làm gia tăng cách bền vững doanh lợi doanh nghiệp Dược ngành có mức độ R&D cao nhất, theo khảo sát WHO/UNIDO (Cục Quản lý Dược, 2014) mức đầu tư doanh nghiệp dược Việt Nam cho hoạt động R&D lại thấp Mục tiêu phát triển ngành dược xác định mức cao đầu tư cho R&D thấp nên kết từ R&D không cao khả thực thi mục tiêu phát triển thấp Từ thực tế doanh nghiệp dược Việt Nam ngần ngại định đầu tư cho R&D cho thấy cần thiết nghiên cứu đánh giá hiệu R&D; xác định vấn đề xây dựng giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu R&D; đồng thời cung cấp hệ thống lý luận, phương pháp tiếp cận đánh giá hiệu R&D phù hợp cho doanh nghiệp quan chức Trên giới, nghiên cứu đánh giá hiệu R&D ngành dược không nhiều Ở nước, dù có số nghiên cứu ngành dược tác Hồng Hiếu Trì (2014), Cục quản lý Dược (2014)… nghiên cứu tổng hợp, hiệu R&D đặt vấn đề, phân tích định tính chưa nghiên cứu sâu định lượng Việc thiếu nghiên cứu khoa học hiệu R&D, thiếu dẫn cách tiếp cận công cụ đánh giá hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam lỗ hỏng nghiên cứu mà tác giả quan tâm Đề tài nghiên cứu tác giả: “Nâng cao hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam” có ý nghĩa to lớn khoa học thực tiễn Việt Nam giới Mục tiêu nghiên cứu - Về lý luận: (i) Cung cấp hệ thống lý luận R&D, quản trị R&D đánh giá hiệu R&D doanh nghiệp dược, (ii) Đề xuất cơng cụ có giá trị, phù hợp cho việc đánh giá hiệu R&D doanh nghiệp dược bối cảnh Việt Nam - Về thực tiễn: (i) Phân tích thực trạng doanh nghiệp dược Việt Nam; (ii) Phân tích đánh giá chuyên sâu hiệu R&D doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người Việt Nam; (iii) Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hiệu R&D nhân tố ảnh hưởng đến hiệu R&D doanh nghiệp dược - Phạm vi nghiên cứu: doanh nghiệp dược Việt Nam phần nghiên cứu sơ doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người Việt Nam có tiến hành hoạt động R&D từ năm 2012 đến 2014 nghiên cứu thức Số liệu thu thập nhiều năm tập trung nhiều giai đoạn 2012-2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực theo hai bước: nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ thực với phương pháp nghiên cứu tài liệu, kỹ thuật quan sát kết hợp với vấn sâu thảo luận nhóm Kỹ thuật AHP sử dụng để hỗ trợ cho việc khảo sát đánh giá giai đoạn Nghiên cứu thức thực phương pháp nghiên cứu định lượng với nguồn số liệu thứ cấp sơ cấp, chia làm hai giai đoạn: ước lượng hiệu kỹ thuật hoạt động R&D mơ hình kết hợp BSC-DEA, sau đó, xây dựng mơ hình hồi quy Tobit để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu R&D Đóng góp đề tài - Về mặt lý luận: Luận án tập hợp lý luận có liên quan đến hoạt động R&D, quản trị R&D, đánh giá hiệu R&D; Xây dựng vận dụng mơ hình kết hợp BSC – DEA đánh giá hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam; Và, cung cấp mô thức tư giải pháp nâng cao hiệu R&D cho nhà nghiên cứu quản trị - Về mặt thực tiễn: Luận án phân tích đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp dược Việt Nam; Và, phân tích, đánh giá chuyên sâu thực trạng hiệu R&D, phân tích nhân tố ảnh hưởng nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động R&D doanh nghiệp dược Việt Nam Kết cấu luận án: Nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Thiết kế nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Bàn luận kết nghiên cứu hàm ý số giải pháp nâng cao hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Một số nghiên cứu quan trọng R&D quản trị R&D Các nghiên cứu Roussel ctg (1991), Rothwell (1994), Miller Morris (1998), Chiesa (2001), Nobelius (2003), Jain Triandis (1990), Frascati Manual năm 2002 OECD cung cấp lý luận khái quát toàn diện R&D quản trị R&D, bao gồm: khái niệm bản, giới hạn giúp nhận diện hoạt động R&D thực tiễn; cách phân loại đặc điểm; quy trình nội dung hoạt động; yếu tố cần thiết; nhân tố ảnh hưởng quan trọng mối quan hệ tổ chức R&D, phát triển hệ quản trị R&D 1.2 Một số nghiên cứu quan trọng đánh giá hiệu R&D Nghiên cứu Brown Svenson (1988), Drongelen Cook (1997), Ruegg ctg (1997), García-Valderrama Mulero (2005), Cooper Kleinschmidt (1996), Tipping ctg (1995), Schwartz ctg (2011) cung cấp hướng dẫn cần thiết cho việc tiếp cận, lựa chọn thiết lập mơ hình đánh giá hiệu R&D 1.3 Một số nghiên cứu quan trọng sử dụng công cụ kết hợp BSCDEA đánh giá hiệu Tổng hợp nghiên cứu Rousse ctg (2002), Chen Chen (2007), Min ctg (2008), Chiang Lin (2009), Marcelo ctg (2009), Amado ctg (2012) cho thấy công cụ kết hợp BSC-DEA sử dụng tốt đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Các nghiên cứu thực cho nhiều ngành khác nhau, phục vụ nhiều mục đích đánh giá khác phạm vi ngành công nghiệp, doanh nghiệp, phận chức năng, dự án 1.4 Một số nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu R&D Tuy rằng, vấn đề doanh nghiệp khảo sát sở quan trọng để tác giả bàn luận gợi ý giải pháp nâng cao hiệu việc nghiên cứu vấn đề cách giải nghiên cứu trước thực tế có ý nghĩa định hướng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Nghiên cứu phát triển 2.1.1 Khái niệm nghiên cứu phát triển (R&D) Theo OECD (2002), R&D định nghĩa hoạt động sáng tạo thực cách hệ thống nhằm làm tăng thêm khối kiến thức người, văn hóa xã hội, việc sử dụng kiến thức để tạo ứng dụng 2.1.2 Vai trò chiến lược R&D hoạt động kinh doanh Theo Roussel, P.& ctg (1991), R&D công nghiệp có ba vai trò chính, là: Chống đỡ, hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh tại; Tiến hành hoạt động kinh doanh mới; Và, mở rộng phát triển theo chiều sâu khả cơng nghệ 2.1.3 Nội dung quy trình R&D Q trình R&D bao gồm hoạt động: nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng triển khai thực nghiệm (OECD, 2002) Theo Brown Svenson (1988), tổ chức R&D xem hệ thống sản xuất với đầu vào, trình biến đổi đầu Quy trình R&D liên quan đến hệ thống tiếp nhận bao gồm khách hàng (nội bộ) sử dụng đầu R&D (bộ phận Marketing, phận lập kế hoạch, phận sản xuất, …) người sử dụng bên doanh nghiệp (cộng đồng, nhà nghiên cứu, …) Hình Quá trình R&D Nguồn: Brown Svenson (1988) 2.1.4 Các nhân tố cần thiết cho tổ chức R&D Theo Jain & ctg (2010), tổ chức R&D cần có nhân tố như: nhân R&D, tính chun mơn hóa, nhân viên hỗ trợ, ý tưởng, ngân quỹ, hệ thống liên lạc, văn hóa cổ súy cho sáng tạo 2.1.5 R&D doanh nghiệp dược Nghiên cứu phát triển dược nghiên cứu phát triển có liên quan đến chăm sóc y tế (Rick Ng, 2015) Thuốc thường chia làm loại biệt dược Thuốc phát minh có q trình phát minh vơ phức tạp, khó khăn tốn giá thường cao Thuốc gốc (generic) thuốc tương đương sinh học với thuốc biệt dược tính chất dược động học dược lực học, sản xuất quyền sở hữu công nghiệp biệt dược hết hạn, nhờ thường bán với giá rẻ Quy trình nội dung R&D thuốc generic thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm tình hình cụ thể quốc gia Ở Việt Nam, R&D thuốc đông dược không khắc khe thuốc tân dược, theo nghiên cứu tác giả Đinh Thanh Hà (2015) trải qua giai đoạn (nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai) với nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu phân biệt Ba nhân tố quan trọng đầu tư cho R&D là: Tiền, thời gian rủi ro Các công ty dược đầu tư tiền cho R&D để thu lợi tương lai 2.2 Quản trị R&D 2.2.1 Khái niệm quản trị R&D Quản trị R&D doanh nghiệp hiểu nguyên tắc, phương pháp nhằm thiết lập điều khiển trình R&D, quản trị tổ chức R&D, đảm bảo chuyển giao bí cơng nghệ cho nhóm phận khác có liên quan đến hoạt động đổi doanh nghiệp (Chiesa, V., 2001) 2.2.2 Nội dung quản trị R&D Theo Jain Triandis (1989), nhân tố cần thiết, cho tổ chức R&D người, ý tưởng, ngân quỹ văn hóa kết hợp với kỹ quản trị R&D giúp cho tổ chức R&D đạt suất cao tuyệt hảo Các kỹ phương pháp quản trị R&D đề cập nhiều nghiên cứu khác như: Hoạch định gắn kết R&D với chiến lược; Thiết lập tổ chức R&D hiệu quả, Thiết kế công việc; Quản trị dự án R&D; Thúc đẩy động viên nhân R&D; Quản trị tài sản trí tuệ; R&D sản phẩm mới; Nghiên cứu giảm chi phí; R&D cải tiến công nghệ; Đánh giá hoạt động R&D; Và, đánh giá hiệu R&D … 2.2.3 Sự phát triển khoa học quản trị R&D Qua nghiên cứu Nobelius, D (2003) nghiên cứu trước Roussel (1991), Rothwell (1994), Miller Morris (1998), Chiesa (2001), hệ thống giai đoạn phát triển R&D quản trị R&D Theo Nobelius, D (2003) , quản trị hệ thống R&D hệ thứ – hệ thống đa công nghệ, đa dự án thực nhiệm vụ khó khăn thách thức doanh nghiệp 2.3 Đánh giá hiệu R&D 2.3.1 Khái niệm hiệu Hiệu (Efficiency) hiểu theo nghĩa rộng, thể mối tương quan tổng giá trị đầu thu (outputs) so với tổng giá trị đầu vào sử dụng (inputs) để tạo kết đầu Hiệu kỹ thuật khả tạo lượng đầu cho trước từ lượng đầu vào nhỏ hay khả tạo lượng đầu tối đa từ lượng đầu vào cho trước, ứng với trình độ cơng nghệ định (Tổng hợp từ Koopmans, (1951), Debreu (1951), Farrell (1957)) 2.3.2 Sự cần thiết đo lường hiệu R&D doanh nghiệp Các doanh nghiệp quan tâm nhiều đến việc đánh giá hiệu R&D mục tiêu như: cung cấp sở dự báo, kiểm sốt q trình đánh giá khả sinh lợi dự án R&D; khích lệ nhân viên; đẩy mạnh truyền thông hợp tác R&D; tăng học hỏi; làm giảm rủi ro tính khơng chắn hoạt động R&D; và, cải thiện hoạt động R&D 2.3.3 Những khó khăn thách thức đánh giá hiệu R&D Đánh giá hiệu R&D công việc kho1kha8n phức tạp vì: Mức độ ảnh hưởng R&D khó quan sát, thành công không chắn, chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố; Khó dùng tiêu đánh giá hiệu tài ROI, ROA, ROE, …; Độ trễ thời gian nỗ lực R&D phần thưởng tiềm mà R&D mang lại; Khó xác định tiêu chuẩn xác để so sánh đặc điểm dự án R&D khơng lập lại; Khó kiểm sốt nhân tố gây cản trở đến sáng tạo (Brown Svenson,1988) 2.4 Sự phát triển phƣơng pháp đánh giá hiệu R&D Đánh giá hiệu R&D thực cấp độ khác nhau: cá nhân nhà khoa học kỹ sư làm việc đơn vị R&D, dự án R&D, phận chức R&D, tổ chức R&D, doanh nghiệp R&D Trong nghiên cứu mình, tác giả tập trung vào việc đo lường hiệu phận chức R&D doanh nghiệp Các lý luận đánh giá hiệu R&D tổng hợp gồm: Các phương diện tiêu sử dụng đánh giá hiệu R&D; Và, cách tiếp cận kỹ thuật sử dụng đánh giá hiệu R&D 2.5 Kỹ thuật kết hợp BSC – DEA đánh giá hiệu 2.5.1 Khái niệm phương diện đánh giá kỹ thuật BSC Thẻ điểm cân – Balanced Scorecard (BSC), tập hợp thước đo hiệu suất bắt nguồn từ tầm nhìn chiến lược tổ chức, thể thông qua hệ thống thẻ điểm phân tầng tới cấp độ quản trị cá nhân BSC giới thiệu cách đánh giá tổ chức từ phương diện: tài chính, khách hàng, quy trình nội học hỏi & phát triển; phát triển thước đo hiệu suất; thu thập, phân tích thơng tin liên quan Tính cân đối cách tiếp cận BSC thể cân đối tiêu đánh giá thành công tài phi tài chính; thành phần bên bên xử lý thông tin dụng kỹ thuật BSC-DEA, phục vụ cho nghiên TOBIT 01-03/2016) cứu Bước 5: Bàn luận Định tính kết hàm ý Phân tích liệu, thảo luận Tại trường, tháng (tháng tay đơi, thảo luận nhóm doanh nghiệp 04-6/2016) quan giải pháp 3.2 Mô hình nghiên cứu 3.2.1 Các sở đề xuất mơ hình nghiên cứu Các mục tiêu đánh giá hiệu R&D đề tài; Những phân tích tính ưu việt kỹ thuật kết hợp BSC-DEA đánh giá hiệu quả; Thành công hạn chế nghiên cứu sử dụng BSC-DEA đánh giá hiệu quả; Tổng hợp tiêu đánh hiệu R&D; Và, ưu điểm mơ hình hồi quy có kiểm duyệt Tobit so với mơ hình hồi quy OLS 3.2.2 Mơ hình BSC-DEA đề xuất cho ước lượng hiệu R&D Phƣơng diện Sứ mạng R&D Tiêu chí đánh giá Chi phí R&D/doanh thu Học hỏi phát triển lực R&D Thu nhập bình quân tháng lao động R&D Mức độ phát triển tổ chức văn hóa R&D - Phát triển hoạt động kinh doanh - Hỗ trợ hoạt động kinh doanh - Phát triển khả cơng nghệ - Giảm chi phí - Tăng lợi nhuận - Gắn kết với mục tiêu chiến lƣợc chung Tỉ lệ lao động R&D có trình độ cao tổng lao động R&D Phát triển trình R&D Nâng cao lực thị trƣờng Mức độ hoàn thành dự án R&D Tốc độ tăng doanh thu Thị phần Cải thiện kết tài Hình 3.2 Mơ hình BSC đề xuất 11 Tốc độ tăng lợi nhuận Nhược điểm lớn nghiên cứu Amado & ctg (2012) xử lý mối quan hệ phương diện theo chiều không phản ánh mối quan hệ hai chiều đa dạng phương diện Do vậy, mơ hình nghiên cứu đề nghị có đánh giá thêm quan hệ kết tài với cải thiện nguồn lực cho khả học hỏi phát triển, tạo nên chu trình đánh giá có đầu vào – kết khép kin Hình 3.3 Các mơ hình DEA Kỹ thuật AHP sử dụng để khảo sát mức độ quan trọng biến đánh giá “Mức độ phát triển tổ chức văn hóa R&D” 3.2.3 Mơ hình Tobit đề xuất cho khảo sát nhân tố ảnh hưởng Khi phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu R&D tác giả sử dụng mô hình Tobit thay cho việc lựa chọn phương pháp hồi qui thơng thường số hiệu kỹ thuật có giá trị từ đến 1, nghĩa biến phụ thuộc bị kiểm duyệt Tác giả thực tìm ảnh hưởng cận biên tiêu đến hiệu kỹ thuật thông qua tiêu thức sau: + Nếu Xk biến liên tục, ảnh hưởng cận biên Xk lên biến phụ thuộc xác định bởi: ( | ) ( ) Trong đó, Y biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật, lượng mơ hình Tobit biến phụ thuộc biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn hóa 12 , hệ số ước hàm phân phối + Nếu Xk biến rời rạc, ảnh hưởng cận biên Xk lên biến phụ thuộc xác định bởi: ( | ) ( |̅ ) ( |̅ ) 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu định tính Nghiên cứu sơ thực vào tháng 10, 11, 12 năm 2013 doanh nghiệp dược Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Quảng Nam Đà Nẵng Tác giả lựa chọn phương pháp vấn chuyên sâu kết hợp với thu thập liệu thứ cấp Qua thực tế doanh nghiệp kết vấn chuyên sâu, tác giả tổng hợp ý kiến quan trọng, đề xuất điều chỉnh mơ hình nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu thức Sứ mệnh R&D Phương diện Tiêu chí đánh giá Các mơ hình DEA Mức độ trang bị kỹ thuật Thu nhập bình quân tháng Học hỏi phát triển lực R&D - Phát triển hoạt động kinh doanh - Hỗ trợ hoạt động kinh doanh - Phát triển khả cơng nghệ - Giảm chi phí - Tăng lợi nhuận - Gắn kết với mục Mức độ phát triển tổ chức văn hóa R&D DEA_1 Trình độ lao động Phát triển trình R&D DEA_2 Năng suất R&D Chỉ số tốc độ tăng doanh thu Nâng cao lực thị trường DEA_3 DEA_5 Thị phần tương đối Chỉ số tốc độ tăng lợi nhuận Cải thiện kết tài DEA_4 Hình 3.4 Mơ hình BSC-DEA sử dụng cho ƣớc lƣợng hiệu R&D Các biến số mơ hình lựa chọn từ việc tổng hợp 13 nghiên cứu trước đánh giá hiệu R&D, nghiên cứu lý luận R&D, quản trị R&D, ý kiến chuyên gia quan điểm tác giả Bảng 3.4 Giải thích biến số mơ hình kết hợp BSC-DEA Chỉ tiêu đánh giá Mức độ trang bị kỹ thuật Cách tính Nguồn tham khảo Tỉ số tổng vốn cố định tổng số lao động Tipping & ctg (1995), ý kiến chuyên gia đề xuất điều chỉnh tác giả (muctb) Thu nhập bình quân tháng Tỉ số tổng chi phí lương khoản theo lương (tntb) lao động tổng số lao động Mức độ phát triển tổ chức Chỉ tiêu tổng hợp từ biến số đánh giá tổ chức Schein (1985), Roussel, P., ctg văn hóa R&D (mdtc_vh) văn hóa R&D (1991), Jain & ctg (2010) Trình độ lao động (tdld) Tỉ lệ % số lao động trình độ cao tổng số lao Schwart & ctg (2011), Chen & Chen động (2007) Năng suất R&D (nsRD) Tỉ số số sản phẩm hồn thành đăng ký thành cơng tổng số lao động có trình độ cao Ý kiến chuyên gia đề xuất điều chỉnh tác giả Chỉ số tốc độ tăng doanh thu - Tính tốc độ tăng doanh thu 2012-2014, sau tính số tăng trưởng cách so sánh với mức tăng cao thấp doanh nghiệp khảo sát Cooper & Kleinschmidt (1996), ý kiến chuyên gia đề xuất điều chỉnh tác giả Thị phần tương đối (tptd) So sánh doanh thu trung bình 2012-2014 doanh nghiệp với doanh thu trung bình doanh nghiệp có doanh thu trung bình cao thị trường Tipping & ctg (1995), Schwart & ctg (2011), Chen &Chen (2007) Chỉ số tốc độ tăng lợi nhuận - Tính tốc độ tăng lợi nhuận 2012-2014, sau Cooper & Kleinschmidt (1996), ý (cstdtlnt) tính số tăng lợi nhuận cách so sánh với mức kiến chuyên gia đề xuất điều tăng cao thấp doanh nghiệp chỉnh tác giả (cstdtdtt) Chiang & Lin (2009) khảo sát Giá trị biến số Mức độ phát triển tổ chức văn hóa R&D tính theo cơng thức: ∑ Trong đó, trọng số xác định Bảng 3.10 Bảng 3.10 Bộ trọng số tƣơng ứng với biến giải thích Biến giải thích (i) Trọng số (ai) Có phòng, trung tâm R&D 0.379 Có mục tiêu R&D rõ ràng 0.269 Có lãnh đạo chun mơn R&D 0.192 Có sách R&D tích cực 0.119 Có thống kê đánh giá kết R&D 0.041 Nguồn: Khảo sát tính tốn tác giả 14 3.3.2 Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu thức thực phương pháp nghiên cứu định lượng với số liệu thu thập xử lý từ nhiều nguồn đa dạng: Số liệu tổng điều tra doanh nghiệp Tổng cục thống kê (2012, 2013, 2014, 2015); Số liệu thống kê Cục Sở hữu trí tuệ; Số liệu từ báo cáo tài báo cáo thường niên doanh nghiệp; Điều tra tác giả qua khảo sát trực tiếp thực địa, vấn qua điện thoại email với bảng câu hỏi Sau làm số liệu có danh sách khảo sát thức số liệu thứ cấp liệt kê, tác giả tiến hành thu thập số liệu sơ cấp cho tính tốn giá trị biến số “Mức độ phát triển tổ chức văn hóa R&D” Kết từ nghiên cứu định tính giúp giới hạn phạm vi nghiên cứu, tập trung vào doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người, bao gồm sản xuất thuốc tân dược đông dược với số lượng 140 doanh nghiệp (chiếm 77,78% tổng số doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người) Hiệu kỹ thuật hoạt động R&D ước lượng mơ hình BSC-DEA Sau kết ước lượng hiệu hiệu chỉnh sử dụng để khảo sát nhân tố ảnh hưởng với biến độc lập mơ hình hồi quy Tobit nhằm cung cấp sở cho việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu R&D doanh nghiệp khảo sát 3.3.3 Mơ hình ước lượng hiệu Mơ hình kết hợp BSC-DEA sử dụng cho ước lượng hiệu R&D, để ước lượng hiệu thành phần tác giả sử dụng mơ hình DEA có quan hệ nhân với trình bày Bảng 3.11 15 Bảng 11 Các mơ hình DEA đƣợc sử dụng để ƣớc lƣợng hiệu Tên mơ hình Đầu Mức độ phát triển DEA-1 tổ chức văn hóa R&D; Trình độ lao Đầu vào Tỉ số hiệu Môi trường, công cụ Mức độ trang bị kỹ thuật; Thu nhập bình quân tháng động kỹ R&D H(R-P) = Nguồn lực R&D Mức độ phát triển tổ DEA-2 Năng suất R&D chức văn hóa R&D; Trình độ lao động doanh thu, thị Chỉ số tốc độ tăng lợi nhuận Mức độ trang bị DEA-5 kỹ thuật; Thu nhập bình quân tháng H(P-OP) = Môi trường, Công cụ kỹ Nâng cao lực thị trường Năng suất R&D phần tương đối DEA-4 Output trình R&D R&D Chỉ số tốc độ tăng DEA-3 H(OP-OC) = Output trình R&D Chỉ số tốc độ tăng doanh thu, thị phần tương đối Chỉ số tốc độ tăng lợi nhuận Cải thiện kết tài H(OC-F) = -Nâng cao lực thị trường Nguồn lực R&D H(F-R) = -Cải thiện kết tài Nguồn: Thiết kế mơ hình đánh giá tác giả 3.3.4 Mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu Để khảo sát nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu R&D, điều kiện số hiệu có giá trị đoạn [0,1], tác giả sử dụng mơ hình hồi quy có kiểm duyệt Tobit Mơ hình hồi quy có dạng sau: Hdc = α0 + α1 vnkd + α2 tsld + α3 tuoidn + α4 tdttn + α5 tanduoc + α6 cohn + α7 cohcm + α8 dnnn + α9 dnfdi + α10 gmp + α11 coxk + ε Trong đó, Hdc hiệu qủa kỹ thuật thay đổi theo quy mô (VRSTE) (trung bình điều chỉnh), αi (i=1÷11) hệ số tương ứng với biến độc lập vốn kinh doanh (vnkd), tổng số lao động (tsld), tuổi doanh nghiệp (tuoidn), tốc độ tăng thu nhập (tdttn), biến giả doanh 16 nghiệp sản xuất tân dược (tanduoc), doanh nghiệp có trụ sở Hà Nội (cohn), doanh nghiệp có trụ sở thành phố Hồ Chí Minh (cohcm), doanh nghiệp có vốn nhà nước (dnnn), doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (dnfdi), doanh nghiệp có chứng nhận GMP (gmp), doanh nghiệp có xuất sản phẩm nước ngồi (coxk), ε nhiễu ngẫu nhiên 3.4 Nguồn số liệu Từ danh sách 317 doanh nghiệp sản xuất thuốc năm 2014, tác giả rà soát lọc danh sách 179 doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người toàn quốc, tiến hành khảo sát thu thập số liệu doanh nghiệp Nguồn số liệu đa dạng bao gồm nhóm chính: i) Số liệu điều tra doanh nghiệp tiến hành năm 2012, 2013, 2014, 2015 Tổng cục Thống kê; ii) Số liệu từ quan quản lý nhà nước Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý Dược, Tổng cục Thuế; iii) Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên doanh nghiệp; iv) Số liệu thu từ khảo sát thực địa vấn qua điện thoại, trao đổi qua email tác giả Sau loại bỏ doanh nghiệp khơng có báo cáo, báo cáo không đầy đủ, tác giả tiếp cận khảo sát được, danh sách doanh nghiệp khảo sát lại 140 doanh nghiệp CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Khái quát thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dƣợc Việt Nam Theo kết điều tra doanh nghiệp TCTK năm 2015, tính đến 31/12/2014, Việt Nam có 5.517 doanh nghiệp dược hoạt động 17 Bảng Thống kê doanh nghiệp ngành dƣợc Loại hình doanh nghiệp DN Nhà DN tƣ DN FDI nƣớc nhân29 72 271 37 130 33 20 10 2698 19 1420 21 724 36 5364 117 Ngành nghề kinh doanh Trồng dược liệu Sản xuất hóa dược dược liệu Sản xuất thuốc loại Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức Bán buôn dược phẩm dụng cụ y tế Bán bn máy móc, thiết bị y tế Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế cửa hàng chuyên Tổng doanh cộng Tổng cộng 34 80 317 164 21 2727 1443 731 5517 Nguồn: Tổng hợp tác giả từ số liệu Tổng cục thống kê, 2015 Thống kê doanh nghiệp dược theo ngành theo loại hình doanh nghiệp cho thấy nước có 34 doanh nghiệp trồng dược liệu (chiếm 0,62%), 582 doanh nghiệp sản xuất dược 4.901 doanh nghiệp thương mại dược Số doanh nghiệp thương mại nhiều gấp 8,42 lần số doanh nghiệp sản xuất cho thấy thị trường dược Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp sản xuất thuốc phải cạnh tranh khó khăn với thuốc nhập Số lượng doanh nghiệp trồng dược liệu bộc lộ hạn chế ngành dược nguồn nguyên liệu Bảng Sự phát triển doanh nghiệp sản xuất thuốc Việt Nam Chỉ tiêu Số lượng doanh nghiệp hoạt động Vốn sản xuất kinh doanh bình quân (tỉ đồng) Tổng số lao động tính đến 31/12/2013 (người) Doanh thu sản xuất kinh doanh (tỉ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng) 2009 272 19081 34848 21780 2137 2010 289 24567 36306 28515 2888 2011 343 28355 38302 31148 2799 2012 369 33309 40879 38806 3348 2013 393 35948 43538 43056 3905 2014 317 39671 39279 41656 3690 Nguồn: Tổng hợp tác giả tử số liệu Tổng cục Thống kê, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015 Số lượng doanh nghiệp sản xuất thuốc có xu hướng tăng nhanh giai đoạn 2009 – 2013 lại giảm vào 2014 4.2 Khái quát thực trạng hoạt động R&D doanh nghiệp dƣợc Việt Nam Ở Việt Nam xu hướng nghiên cứu sản xuất thuốc generic chủ 18 đạo Thuốc phát minh chủ yếu thuốc đông dược Nhiều doanh nghiệp dược Việt Nam có xu hướng nâng cấp nhà máy để đạt tiêu chuẩn quốc tế (PIC/S-GMP, EU-GMP) để sản xuất thuốc generic chất lượng cao (Hồng Hiếu Trì, 2014) Sản xuất thuốc đông dược Việt Nam chủ yếu hộ gia đình, sở khám chữa bệnh theo y học cổ truyền doanh nghiệp Quy trình R&D thuốc đơng dược không khắc khe thuốc tân dược, nhiên theo Đinh Thanh Hà (2015), sản phẩm Đông dược từ lúc hình thành tư tưởng nhà nghiên cứu hay người đặt nghiên cứu tới xin phép kinh doanh phải trải qua giai đoạn xác định trình R&D Khảo sát chuyên gia WHO/UNIDO (Cục Quản lý Dược (2013) cho thấy mức đầu tư doanh nghiệp dược cho R&D thấp, 64% công ty sử dụng 5% doanh thu bán hàng Phần lớn doanh nghiệp sản xuất dược (chiếm 67,9%) không đầu tư đầu tư mức thấp, 5% doanh thu cho hoạt động R&D 4.3 Giới thiệu khái quát doanh nghiệp khảo sát Có 140 doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người danh sách doanh nghiệp khảo sát tác giả Bảng 4.6 Năng lực sản xuất kết kinh doanh năm 2014 doanh nghiệp khảo sát Doanh Chỉ tiêu nghiệp sản xuất thuốc Số lượng doanh nghiệp hoạt động Doanh nghiệp sản xuất thuốc cho ngƣời khảo sát Tỉ trọng (%) 317 140 44.16 Vốn SXKD bình quân (tỉ đồng) 39671 31587 79.62 Tổng số lao động tính đến 31/12/2013 (người) 39279 33830 86.13 Doanh thu SXKD (tỉ đồng) 41656 35588 85.43 3690 3469 94.01 Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng) Nguồn: Tổng cục Thống kê (2015) khảo sát tác giả 4.4 Kết ƣớc lƣợng hiệu Một doanh nghiệp sản xuất thuốc khảo sát trung bình có mức 19 trang bị kỹ thuật 457 triệu đồng/người, thu nhập bình quân 6,48 triệu đồng/người, mức độ phát triển tổ chức văn hóa R&D 76,62% Bảng 4.7 Thống kê biến số mơ hình DEA Biến số Muctb Tntb mdtc_vh Tdld nsRD Cstdtdtt Tptd Cstdtlnt Số quan sát 140 140 140 140 140 140 140 140 Trung bình 457.0511 6.4800 0.7662 22.5644 0.7713 0.0176 7.2084 0.5436 Độ lệch chuẩn 440.3006 3.5072 0.3279 15.3290 1.2595 0.0869 12.7331 0.0826 Nhỏ 3.9500 1.0300 0.0000 0.5200 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 Lớn 3575.3900 19.5530 1.0000 109.7500 7.2000 1.0000 100.0000 1.0000 Nguồn: Khảo sát tính tốn tác giả Tỉ lệ lao động trình độ cao 22,56% Một lao động trình độ cao năm (2012-2014) tạo 0,77 sản phẩm R&D hoàn thành đăng ký thành công Chỉ số tốc độ tăng doanh thu trung bình 0,0176 tăng lợi nhuận 0,5436 Thị phần tương đối trung bình 7,21% Độ lệch chuẩn mức trang bị kỹ thuật cho lao động lớn cho thấy khác biệt doanh nghiệp đầu tư cho trang bị phương tiện lao động Độ lệch chuẩn biến thị phần tương đối lớn cho thấy vị thị trường doanh nghiệp khác biệt Bảng 4.10 Hiệu R&D trung bình điều chỉnh doanh nghiệp sản xuất thuốc cho ngƣời DMU Hdc 0.7558 0.6032 0.7294 DMU 36 37 38 Hdc 0.7082 0.7733 0.6620 DMU 71 72 73 Hdc 0.6247 0.5824 0.4940 DMU 106 107 108 Hdc 0.7241 0.7957 0.6935 0.6642 0.6545 39 40 0.6541 0.9176 74 75 0.6876 0.6551 109 110 0.8274 0.8563 0.6490 0.6766 41 42 0.8571 0.7550 76 77 0.5464 0.8202 111 112 0.5721 0.4991 0.4592 0.5734 43 44 0.7048 0.7212 78 79 0.6272 0.7022 113 114 0.5082 0.4783 10 0.6099 45 0.6010 80 0.6713 115 0.8872 11 12 0.6780 1.0000 46 47 0.6279 0.8031 81 82 0.7230 0.4207 116 117 0.7274 0.7230 13 14 0.6520 0.5419 48 49 0.6284 0.4462 83 84 0.6170 0.7097 118 119 0.5532 0.6653 15 16 17 0.8573 0.6207 0.6353 50 51 52 0.4241 0.6241 0.4802 85 86 87 0.6139 0.6500 0.6455 120 121 122 0.8779 0.6530 0.5573 20 DMU 18 Hdc 0.5910 DMU 53 Hdc 0.7507 DMU 88 Hdc 0.6967 DMU 123 Hdc 0.6076 19 20 0.6222 0.5927 54 55 0.4144 0.5254 89 90 0.6549 0.6474 124 125 0.6690 0.7443 21 22 23 0.6361 0.7573 0.6322 56 57 58 0.6562 0.6763 0.5841 91 92 93 0.7099 0.6099 0.4355 126 127 128 0.8279 0.8786 0.6215 24 25 0.6417 0.5812 59 60 0.6690 0.5329 94 95 0.5954 0.6767 129 130 0.4594 0.6433 26 27 0.6439 0.6821 61 62 0.7841 0.6585 96 97 0.6626 0.6113 131 132 0.5716 0.5500 28 29 30 0.5209 0.7683 0.5414 63 64 65 0.5839 0.7337 0.7480 98 99 100 0.6206 0.6695 0.6106 133 134 135 0.9020 0.5652 0.4562 31 0.4824 66 0.6955 101 0.8654 136 0.7100 32 0.8901 67 0.4945 102 0.5524 137 0.6211 33 34 35 0.7232 0.6921 0.7515 68 69 70 0.4258 0.5677 0.5657 103 104 105 0.5457 0.4844 0.7030 138 139 140 0.7545 0.7527 0.6596 Nguồn: Khảo sát tính toán tác giả Mean Hdc = (∑ ( )) = 0,6520 4.5 Kết phân tích đánh giá nhân tố ảnh hƣởng Bảng 4.12 Thống kê biến mơ hình Tobit Biến Hdc Vontb Tsld Tdttn tuoi_dn Tanduoc co_hn co_hcm Dnnn Dnfdi Gmp Coxk Số quan sát 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Trung bình 0.65 604.66 235.00 21.95 14.5 0.67 0.20 0.26 0.03 0.19 0.71 0.54 Độ lệch chuẩn0.12 977.69 314.01 37.09 11.40 0.47 0.40 0.44 0.17 0.39 0.46 0.50 Thấp 0.41 1894.00 2.00 -46.06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cao 1.00 7993.58 2303.00 320.62 55.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Nguồn: Khảo sát tính tốn tác giả Kết ước lượng từ mơ hình hồi quy có kiểm duyệt Tobit thực phần mền Stata 13.0 Bảng 4.13 21 Bảng 4.13 Kết ƣớc lƣợng từ mơ hình Tobit Tobit regression Log likelihood = Vrstedc 135.06122 Coef Std Err Vonk 0.000053 Tsld -0.000010 Tuoidn No of obs = 140 LR chi2(11) = 67.91 Prob > chi2 = t P>t 0.000016 3.36 0.000053 -0.18 -0.001652 0.000805 0.000 [95% Conf Interval] 0.001 0.000022 0.000084 0.857 -0.000114 0.000095 -2.05 0.042 -0.003245 -0.000060 Tdttn -0.000205 0.000221 -0.93 0.356 -0.000642 0.000233 Tanduoc 0.048137 0.020662 2.33 0.021 0.007257 0.089017 Cohn 0.028780 0.021484 1.34 0.183 -0.013727 0.071286 Cohcm 0.052683 0.019173 2.75 0.007 0.014750 0.090617 Dnnn -0.043388 0.049004 -0.89 0.378 -0.140343 0.053568 Dnfdi 0.015837 0.022614 0.70 0.485 -0.028905 0.060580 Gmp 0.051211 0.023755 2.16 0.033 0.004212 0.098210 Coxk -0.017806 0.020392 -0.87 0.384 -0.058152 0.022540 _cons 0.570190 0.019445 29.32 0.000 0.531718 0.608662 /sigma 0.091084 0.005467 0.080267 0.101901 Obs summary: left-censored observations at crs_te ==1 Nguồn: Khảo sát tính tốn tác giả Anh hưởng cận biên biến: vontb, tuoidn, tanduoc, co_hcm, gmp đến hiệu R&D (Vrstedc) bảng 4.14 Bảng 4.14 Kết ƣớc lƣợng hệ số biến số Biến số Vontb Tuoidn Tanduoc co_hcm Gmp dy/dx 0.000053 -0.001652 0.0481369 0.0526833 0.0512107 Std Err 0.00002 0.0008 0.02066 0.01917 0.02375 Z 3.36 -2.05 2.33 2.75 2.16 P>z 0.001 0.04 0.02 0.006 0.031 [ 95% 0.000022 -0.00323 0.00764 0.015105 0.004653 C.I ] 0.000084 -0.000074 0.088634 0.090261 0.097769 X 627.736 14.5 0.671429 0.257143 0.707143 Với biến giả (*) dy/dx mức độ thay đổi rời rạc biến giả từ đến Nguồn: Khảo sát tính tốn tác giả - Khi vốn kinh doanh trung bình doanh nghiệp sản xuất dược tăng tỉ đồng, điều kiện yếu tố khác khơng đổi, hiệu kỹ thuật hoạt động R&D tăng 0.000053 - Khi doanh nghiệp có số năm kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, điều kiện yếu tố khác khơng đổi, hiệu kỹ thuật hoạt động R&D giảm 0.001652 - Khi doanh nghiệp sản xuất tân dược (số lượng sản phẩm 22 tân dược> 50% tổng số sản phẩm) điều kiện yếu tố khác không đổi, hiệu kỹ thuật hoạt động R&D doanh nghiệp cao 0.0481369 so với doanh nghiệp sản xuất đông dược - Khi doanh nghiệp có trụ sở tp.HCM điều kiện yếu tố khác không đổi, hiệu kỹ thuật hoạt động R&D doanh nghiệp cao 0.0526833 so với doanh nghiệp khơng có trụ sở tp.HCM - Khi doanh nghiệp có nhà máy đạt chuẩn GMP điều kiện yếu tố khác không đổi, hiệu kỹ thuật hoạt động R&D cao 0.0512107 so với doanh nghiệp khơng có nhà máy GMP CHƢƠNG BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ R&D CỦA CÁC DOANH NGHỆP DƢỢC VIỆT NAM 5.1 Bình luận kết Một số nội dung bàn luận liên quan đến kết nghiên cứu: -Bàn luận từ nghiên cứu báo cáo tổng hợp liệu thứ cấp - Bàn luận từ nghiên cứu số liệu khảo sát phân tích đánh giá tác giả - Những bình luận thêm từ thực tiễn hoạt động R&D doanh nghiệp lựa chọn thuận tiện từ 140 doanh nghiệp khảo sát 5.2 Hàm ý số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động R&D doanh nghiệp sản xuất thuốc Trên sở lý luận, kết nghiên cứu bàn luận, ý kiến chuyên gia, học kinh nghiệm, tác giả đề xuất giải pháp, gồm: - Nhóm giải pháp thứ tập trung vào việc nâng cao hiệu q trình R&D nội bộ; - Nhóm giải pháp thứ hai tập trung vào nâng cao hiệu khác hàng; - Nhóm thứ ba nâng cao hiệu tái đầu tư lực R&D; 23 - Nhóm giải pháp thứ tư liên quan đến quan quản lý ngành, quản lý địa phương, trường đại học viện nghiên cứu có liên quan đến ngành dược KẾT LUẬN Kết nghiên cứu luận án - Nghiên cứu, chọn lọc xếp lý luận R&D, quản trị R&D đánh giá hiệu R&D doanh nghiệp dược; Đề xuất khung phân tích đánh giá hiệu cho việc đánh giá hiệu R&D doanh nghiệp dược bối cảnh Việt Nam - Đánh giá chung thực trạng phát triển doanh nghiệp dược Việt Nam; khảo sát, phân tích đánh giá chuyên sâu hiệu R&D doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người - Nghiên cứu tiến hành điều tra, khảo sát thực tế 140 doanh nghiệp dược sản xuất thuốc cho người có tiến hành hoạt động R&D năm (2012-2014) - Đề xuất nhiều giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai - Những hạn chế nghiên cứu chưa sâu vào trình nội R&D thực tế doanh nghiệp; Chỉ thực đánh giá chuyên sâu doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người; Không khảo sát riêng với nghiên cứu thuốc gốc nghiên cứu thuốc quyền; Khảo sát mơ hình R&D mở dừng lại mức độ nghiên cứu điển hình, định tính; Và, chưa thực đánh giá hiệu nhân viên R&D Trong tương lai, tác giả tiếp tục thực số nghiên cứu: (i) Nghiên cứu khảo sát đánh giá trình R&D; (ii) Thực nghiên cứu tương tự cho lĩnh vực khác ngành dược; (iii) Thực khảo sát đánh giá hiệu cấp dự án R&D; (iv) Khảo sát đánh giá để thiết kê mơ hình R&D mở phù hợp với doanh nghiệp dược Việt Nam; (v) Mở rộng nghiên cứu hiệu R&D với cách tiếp cận hành vi cá nhân tổ chức 24 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Trường Sơn (2011), Đánh giá ảnh hưởng R&D kết kinh doanh doanh nghiệp mơ hình DEA, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN: 1859-1531, số 1(42), trang 166-173 Nguyễn Thị Hạnh (2015), Đánh giá hiệu doanh nghiệp có lợi xuất tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị Kinh doanh - COMB 2015, ISBN: 978 6044 84, Đại học Đà Nẵng Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, trang 257-266, Đà Nẵng Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Trường Sơn (2016), Đánh giá hiệu doanh nghiệp sản xuất thuốc Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 224, ISSN 1859-0012, trang 53-61 Nguyễn Thị Hạnh (2016), Sử dụng phương pháp phân tích bao số liệu tỉ số siêu kỹ thuật đánh giá hiệu kỹ thuật trường hợp doanh nghiệp công nghệ thơng tin Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn, ISSN 1859-0357, số 1, tập 10, tháng 3/2016, trang 75-86 Nguyễn Thị Hạnh (2016), Measuring efficiency of R&D activities in drug entrepreneurs in Vietnam by integrated framework of BSC and DEA, Proceeding of UK-ASEAN Innovation Conference (UAIC), 25th-26th Oct, 2016, Vientiane, Laos, pp 37-57 ... doanh nghiệp dược theo ngành theo loại hình doanh nghiệp cho thấy nước có 34 doanh nghiệp trồng dược liệu (chiếm 0,62%), 582 doanh nghiệp sản xuất dược 4.901 doanh nghiệp thương mại dược Số doanh. .. sâu hiệu R&D doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người Việt Nam; (iii) Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu R&D doanh nghiệp dược Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hiệu. .. sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dƣợc Việt Nam Theo kết điều tra doanh nghiệp TCTK năm 2015, tính đến 31/12/2014, Việt Nam có 5.517 doanh nghiệp dược hoạt động 17 Bảng Thống kê doanh nghiệp ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả rd trong các doanh nghiệp dược việt nam (tt) , Nâng cao hiệu quả rd trong các doanh nghiệp dược việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay