Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵng (tt)

26 12 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:34

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VINH ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số : 62.31.01.05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, 2018 Cơng trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nhƣ Liêm GS TS Lê Thế Giới Phản biện 1: ……………………………………… Phản biện 2: ……………………………………… Phản biện 3: ……………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Đại học Đà Nẵng vào ngày … tháng … năm …………… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Trung tâm thơng tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong điều kiện nước ta kinh tế có điểm xuất phát thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao chưa vững chắc, để thực mục tiêu KT- XH đề ra, ngồi việc phải huy động nguồn vốn nước, coi nguồn vốn nước có vai trò định, cần phải tranh thủ tối đa lợi nguồn vốn giới, coi nguồn lực nước quan trọng Trong nguồn lực bên ngồi FDI phận thiếu Trong tổng nguồn vốn đầu tồn xã hội, tùy theo tình hình KT-XH điều kiện phát triển nước mà FDI chiếm vị trí quan trọng tương ứng Đối với nước ta nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng, FDI phận thiếu tổng vốn đầu phát triển KT-XH Nó điều kiện quan trọng để khai thác phát triển nguồn lực nước Tuy nhiên, năm gần đây, mơi trường đầu nước ta nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng trở nên hấp dẫn, tổng nguồn vốn đăng ký đầu vào thành phố tính đến năm 2016 khiêm tốn so với hội, tiềm thành phố, với khoảng 3,2 tỷ USD, vốn thực khoảng 27,7% đứng thứ 20 so với nước.Với ý nghĩa đó, tác giả chọn: “Đẩy mạnh thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Vận dụng sở lý luận thu hút nguồn vốn FDI để phân tích thực trạng thu hút nguồn vốn FDI TPĐN thời gian qua, xác định kết tích cực, hạn chế nguyên nhân; đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn FDI, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, có hiệu bền vững kinh tế - xã hội TP ĐN Các mục tiêu cụ thể là: i) Hệ thống hóa lý thuyết vơn FDI thu hút vốn FDI; ii) Phân tích, đánh giá vai trò FDI phát triển quốc gia, đặc biệt nước chậm phát triển, phát triển trình CNH-HĐH iii) Xây dựng tiêu chí đánh giá khảo sát số doanh nghiệp FDI địa bàn; iv) Khảo sát kinh nghiệm lĩnh vực số nước khu vực, số địa phương; v) Trên sở xem xét, phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp chủ yếu số điều kiện cần thiết nhằm tăng cường thu hút vốn thành phố Đà Nẵng 10 năm tới ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Luận án nghiên cứu đẩy mạnh thu hút FDI vào địa phương, vấn đề chế, sách, q trình hồn thiện chế, sách, lý luận thực tiễn thu hút vốn FDI tác động đến kết thu hút FDI thành phố Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tập trung đẩy mạnh thu hút vốn FDI hai góc độ tăng cường qui mô hiệu sử dụng vốn, nghiên cứu chế, sách thu hút địa phương q trình thực chế, sách nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút vốn FDI hạ tầng, nhân lực, môi trường đầu tư… - Phạm vi không gian nghiên cứu: địa bàn thành phố Đà Nẵng; - Phạm vi thời gian nghiên cứu chủ yếu vào giai đoạn 20102016 giải pháp định hướng đến năm 2020 tầm nhìn 2030 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu Đề tài tiến hành theo bước chặt chẽ phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày sơ đồ (Nguồn: đề xuất tác giả) Sơ đồ Các nội dung nghiên cứu đề tài + Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu thành phố Đà Nẵng sơ đồ sau: Nhóm nhân tố kinh tế Nhóm nhân tố tài nguyên Nhóm nhân tố sách Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI Nhóm nhân tố sở hạ tầng Nhóm liên quan đến nhà đầu nước Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI Nguồn: Tổng hợp tác giả 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Luận án thực tổng hợp nhiều phương pháp, kết hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng 4.3 Dữ liệu sử dụng nghiên cứu đề tài Dữ liệu thứ cấp; liệu sơ cấp ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Luận án tổng hợp hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn thu hút nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài, luận án xây dựng khung nghiên cứu nêu bật nội dung sách thu hút nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngồi từ đề xuất sách thu hút phù hợp - Luận án sâu phân tích, đánh giá thuận lợi; khó khăn doanh nghiệp FDI đề xuất doanh nghiệp quan liên quan thông qua việc khảo sát doanh nghiệp Dựa sở thực tế địa phương - Luận án đưa tiêu chí đánh giá thu hút nguồn vốn FDI thơng qua nhóm tiêu - Luận án tổng hợp học kinh nghiệm rút từ nước giới địa phương thu hút nguồn vốn FDI làm tăng thêm cho nhận định đề xuất nhóm giải pháp thu hút FDI - Luận án nghiên cứu chủ yếu thời kỳ mà Việt Nam gia nhập vào WTO, AFTA hệ mới, bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, điều kiện kinh tế Việt Nam vượt mức nước phát triển, trở thành nước thu nhập trung bình, hội nhập sâu vào kinh tế giới; yêu cầu phát triển “bền vững”; cách mạng công nghiệp lần thứ 4… - Luận án nghiên cứu tình trạng gây nhiễm mơi trường doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngồi, công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia … - Kết nghiên cứu góp phần khẳng định việc tăng cường thu hút FDI thành phố Đà Nẵng cần gắn quy mô với chất lượng hiệu sử dụng Kết nghiên cứu góp phần khẳng định việc tăng cường thu hút vốn FDI thành phố Đà Nẵng cần gắn quy mô với chất lượng hiệu sử dụng, không thu hút giá Dựa sở thực tế địa phương, luận án đưa giải pháp để tăng cường thu hút vốn FDI vào địa bàn thành phố, là: (1) Tăng cường đầu vào sở hạ tầng kỹ thuật tạo hấp dẫn nhà đầu nước ngoài; (2) Thúc đẩy hoạt động xúc tiến; (3) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; (5) Phát triển công nghiệp hỗ trợ; (6) Cải cách thủ tục hành chính; (7) Đầu phát triển nguồn nhân lực; (8) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra thực biện pháp chống chuyển giá; (9) Thực giải pháp để hạn chế tác động ô nhiễm môi trường KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án có kết cấu gồm chương CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN LUẬN ÁN 1.1 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI Đầu nước ngồi có vai trò quan trọng phát triển kinh tế nên nhiều học giả nước quan tâm nghiên cứu Cùng với phát triển mạnh mẽ thương mại quốc tế, dòng lưu chuyền vốn FDI khơng tăng lên, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế toàn cầu Để xây dựng luận án, tác giả tham khảo 100 cơng trình, đề tài nghiên cứu, báo khoa học nước nước ngồi cơng bố có nhiều tài liệu quan trọng sử dụng tham khảo, kế thừa hướng nghiên cứu đề tài 1.2 HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI Chưa có cơng trình nghiên cứu nội dung đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào thành phố Đà Nẵng cách đầy đủ, toàn diện CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI (FDI) 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC HÌNH THỨC FDI 2.1.1 Khái niệm đầutrực tiếp nƣớc ngồi FDI hình thức đầu mà nhà ĐTNN đầu toàn hay phần vốn đầu đủ lớn nhằm giành quyền kiểm soát tham gia kiểm soát doanh nghiệp nước chủ nhà 2.1.2 Một số đặc điểm FDI Vốn FDI hình thức di chuyển vốn thị trường tài quốc tế từ nước sang nước khác với mục đích tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu 2.1.3 Các hình thức đầutrực tiếp nƣớc ngồi Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Business Co-operation Contract); Doanh nghiệp liên doanh; BOT (Building Operate Transfer); BTO (Building Transfer Operate); BT (Building Transfer) ; PPP (Public - Private Partnership) 2.2 TÁC ĐỘNG CỦA VỐN FDI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 2.2.1 Tác động tích cực: Thúc đẩy chuyển giao, phát triển cơng nghệ nước phát triển; tạo việc làm phát triển nguồn nhân lực cho địa phương; góp phần hội nhập tăng cường quan hệ đối ngoại; góp phần tác động lan tỏa đến thành phần kinh tế khách kinh tế; nâng cao lực cạnh tranh kinh tế 2.2.2 Tác động tiêu cực: Hiện tượng “chuyển giá” phổ biến đầu trực tiếp nước ngoài; cân đối đầu tư; tiêu cực lao động, tài cho nước nhận đầu tư; du nhập công nghệ lạc hậu giới; nhiều việc làm truyền thống chưa coi trọng mức đào tạo cho người lao động; gây ô nhiễm môi trường; xuất nguy rửa tiền 2.3 THU HÚT VỐN FDI VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THU HÚT FDI 2.3.1 Khái niệm thu hút vốn đầu trực tiếp nước FDI Việc áp dụng biện pháp, sách để nhà đầu nước ngồi đem vốn đến đầu trực tiếp hình thức khác phù hợp với lợi ích chung nhà đầu địa phương tiếp nhận 2.3.2 Các sách liên quan đến thu hút vốn FDI Nhóm sách liên quan đến tài chính; Chính sách đất đai; Chính sách lao động; Chính sách hỗ trợ đầu tư; Chính sách xúc tiến thu hút vốn đầu 2.3.3 Tiêu chí đánh giá hiệu FDI Tốc độ tăng vốn đầu tư; tỷ lệ vốn đầu FDI thực tế; hệ số ICOR; tốc độ tăng trưởng VA khu vực FDI; tỷ lệ V GO; tiêu đóng góp doanh nghiệp FDI với phát triển kinh tế; số lao động làm việc khu vực FDI; tỷ lệ lao động DN FDI; thu nhập bình quân lao động DN FDI; đời sống lao động DN FDI; mức độ bù đắp vào vốn bị thiếu cho đầu phát triển cải thiện cán cân tốn; đóng góp vốn FDI vào dịch chuyển cấu kinh tế 2.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU HÚT FDI Nhóm nhân tố kinh tế; nhân tố thị trường; nhân tố lợi nhuận; nhân tố chi phí; Nhóm nhân tố tài ngun; nguồn nhân lực; tài nguyên thiên nhiên; vị trí địa lý; Nhóm nhân tố sở hạ tầng; sở hạ tầng kỹ thuật; sở hạ tầng xã hội; Nhóm động chế sách; nhân tố liên quan đến nhà đầu nước ngoài; môi trường kinh tế giới; hướng dịch chuyển dòng vốn FDI quốc tế; chiến lược đầu nhà đầu nước ngồi; tiềm lực tài chính, lực kinh doanh nhà đầu nước 2.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 2.5.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới 2.5.1.1 Kinh nghiệm Singapore Chính phủ Singapore tạo nên mơi trường kinh doanh ổn định, hấp dẫn cho nhà đầu nước ngồi cơng khai khẳng định, khơng quốc hữu hố doanh nghiệp nước ngồi, trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ cho hoạt động sản xuất Thủ tục cấp giấy phép đơn giản, thuận tiện, có dự án xin cấp giấy phép vào sản xuất vòng vài tháng, có dự án vòng 49 ngày vào sản xuất Đặc biệt, Singapore xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, nghiêm minh, cơng hiệu Bên cạnh đó, Chính phủ Singapore ban hành sách khuyến khích nhà đầu đầu nước cách áp dụng sách ưu đãi đặc biệt 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Điều kiện tự nhiên: Vị trí địa lý; đặc điểm địa hình; khí hậu; tài nguyên thiên nhiên; tài nguyên đất; tài nguyên rừng; tài nguyên khoáng sản; nguồn nước; tài nguyên biển ven biển; danh lam thắng cảnh; dân số; giáo dục va đào tạo 3.1.2 Nền kinh tế thành phố Đà Nẵng năm gần Thành phố phấn đấu trở thành địa phương đầu cơng cơng nghiệp hố - đại hố đất nước, trở thành thành phố cơng nghiệp trước năm 2020 3.1.3 Cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng thành phố lớn nước, kết cấu hạ tầng thị Chính quyền địa phương trọng đầu tư, cải thiện nâng cấp Các mạng lưới giao thông vận tải, hệ thống điện, nước, hệ thống thông tin truyền thông địa bàn thành phố kết cấu đã, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hiệu sử dụng, ngày trở nên đại quy mô 3.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 3.2.1 Chính sách thu hút chung thành phố thời gian qua Chính quyền thành phố nỗ lực thực cải cách hành chính, nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng 11 sở hạ tầng với việc nghiên cứu ban hành nhiều sách ưu đãi đầu nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn FDI 3.2.2 Chính sách thu hút dự án đặc thù, khu công nghệ cao Mặt hạ tầng kỹ thuật; Giá thuê đất; Ưu đãi thuế; Thủ tục giao đất, cho thuê đất; Chính sách hỗ trợ đầu Cungcấp dịch vụ hành “một cửa”; Hỗ trợ thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cư trú Hỗ trợ nguồn nhân lực công nghệ cao; Hỗ trợ vay vốn 3.3 TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI TRONG THỜI GIAN QUA 3.3.1 Tình hình thu hút FDI Việt Nam thời gian qua 3.3.1.1 Nguồn vốn FDI thu hút Việt Nam từ 2006 - 2016 3.3.1.2 Đối tác thu hút sử dụng nguồn vốn Việt Nam giai đoan 2006 - 2016 3.3.1.3 Tình hình thu hút nguồn vốn địa phương Việt Nam hiệu lực đến tháng 12/2016 3.3.2 Tình hình thu hút vồn FDI thành phố Đà Nẵng 3.3.2.1 Số dự án phân theo quốc gia vùng lãnh thổ Tính từ năm 1987 đến nay, thành phố Đà Năng thu hút vốn FDI từ 34 quốc gia giới chủ yếu đến từ nước châu Á Nhật Bản nước chiếm tới 27,65%, chiếm 17,67% vốn; Hàn Quốc chiếm 14,8% số dự án đầu vào thành phố Đà Nẵng, Hàn Quốc nước chiếm tỷ trọng số dự án chiếm tỷ trọng 7,3 % tổng số vốn đầu Đặc biệt, khu vực nói tiếng Hoa Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông chiếm 4,04% tỷ lệ nguồn vốn đầu tỷ lệ khiêm tốn với tiềm có Các nước đến từ châu Âu nh, Pháp, Hà Lan chiếm 36 dự tỷ lệ 0,75% vốn đăng ký Việc nước châu Âu chiếm tỷ trọng thấp thu hút 12 vốn FDI bất lợi cho thành phố Đà Nẵng chưa tận dụng công nghệ tiên tiến, giảm khả tiếp thu cơng nghệ đại, trình độ quản lý từ nước phương Tây, đối tác quan trọng bậc nước ta 3.3.2.2 Phân theo lĩnh vực đầu Các dự án đầu nước vào thành phố Đà Nẵng tập trung chủ yếu vào công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin lĩnh vực mà thành phố khuyến khích đầu Ngồi lĩnh vực bất động sản, dịch vụ ăn uống, lưu trú… nhà đầu quan tâm 3.3.2.3 Phân theo địa điểm đầu Các dự án đầu nước vào thành phố Đà Nẵng tập trung KCN khoảng 166 dự án khu công nghiệp khoảng 286 dự án Số lượng dự án đầu bên KCN lớn có số vốn đăng ký thấp, quy mơ vốn nhỏ 3.3.2.4 Số doanh nghiệp hoạt động thành phố Đà Nẵng theo qui mơ Nhìn chung số doanh nghiệp có vốn 10 tỷ đồng chiếm tỷ lệ lớn khoảng 53,54% tổng số doanh nghiệp đăng ký đầu doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 0.9% Doanh nghiệp có số vốn từ 50 tỷ đồng đến 200 tỷ chiếm khoảng 3,5% tống số doanh nghiệp chiếm 0,23% tổng số doanh nghiệp tồn thành phố Đặc biệt doanh nghiệp có số vốn từ 200 tỷ đến 500 tỷ chiếm khoảng 5.6% tổng số doanh nghiệp doanh nghiệp FDI chiếm 0,23 % tổng số doanh nghiệp tồn thành phố Các doanh nghiệp có vốn 500 tỷ chiếm tỷ lệ thấp Điều cho thấy năm qua tình hình thu hút nguồn vốn FDI thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, đặc 13 biệt số dự án có qui mơ lớn 3.3.2.5 Vốn thực doanh nghiệp FDI thành phố Đà Nẵng thời gian qua So với nguốn vốn chung nước nguồn vốn FDI đăng ký vốn thực thành phố Đà Nẵng chiếm tỷ lệ nhỏ Do việc kêu gọi đầu nhiều hạn chế, việc giải ngân chủ đầu thấp, hiệu thực tế chưa cao, chưa đáp ứng tiềm thành phố, dự án đầu vào thành phố năm gần chủ yếu dự án lĩnh vực vấn, thương mại nên vốn thực không cao 3.3.2.6 Tốc độ tăng trưởng vốn đầu FDI Nhìn chung khu vực có vốn đầu trực tiếp nước ngồi tăng mạnh năm 2011, sau giảm sâu vào năm 2012 2013, điều khủng hoảng tài tồn cầu, khiến dòng vốn FDI giới sụt giảm, mặt khác lợi giá nhân cơng rẻ khơng lợi Việt Nam nước giới khơng coi trọng tiềm này, tượng lạm phát ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn FDI đầu Tuy nhiên năm 2014 -2016 nguồn vốn FDI có dấu hiệu tăng trở lại, dấu hiệu phục hồi kinh tế, khủng hoảng kinh tế có dấu hiệu hạ nhiệt, khu vực vốn nhà nước giảm sâu chưa có dấu hiệu phục hồi 3.3.2.7 Tài sản cố định doanh nghiệp FDI thời gian qua Tỷ lệ góp vốn vào tài sản cố dịnh doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngồi thấp so với cấu nguồn vốn chung thành phố 3.3.2.8 Tốc độ tăng VA khu vực FDI 14 Nhìn chung tốc độ tăng trưởng VA khu vực FDI tăng thấp so với GO, điều cho thấy thu hút nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngồi nhiều khó khăn, sản phẩm cơng nghệ cao nhiều hạn chế, doanh nghiệp chủ yếu thực theo hợp đồng gia cơng phát triển theo chiều rộng, chi phí trung gian lớn, cải thiện mơi trường đầu 3.3.2.9 Tình hình giải việc làm doanh nghiệp FDI thành phố Đà Nẵng Số lao động khu vực FDI chiếm tỷ trọng khiêm tốn tổng số lao động chung thành phố 3.3.2.10 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp FDI thời gian qua Mặc dù có đóng góp vào ngân sách thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ đóng góp khu vực FDI có xu hướng giảm xuống tín hiệu khơng tốt cho kinh tế thành phố Đối với khu vực FDI, tỷ lệ thu ngân sách nhà nước vốn đầu thực tế thấp so với đầu khu vực khác 3.3.3 Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trƣờng Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng Mức độ ô nhiễm sông, nơi xả thải khu công nghiệp lớn, hàm lượng cặn lơ lửng (SS) cao gấp từ 15-50 lần, chí có thời điểm trăm lần Ngoài ra, hàm lượng BOD5 nước thải khu công nghiệp vượt mức cho phép nhiều lần 3.3.4 Đánh giá khả tăng qui mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong 65,8% doanh nghiệp Nhật Bản muốn giữ ngun quy mơ vốn có doanh nghiệp Hàn Quốc lại có kế hoạch tăng vốn đầu (71,4%) tương tự doanh nghiệp Mỹ 15 (50%) Trung Quốc (55%) 3.4 Đánh giá hoạt động thu hút vốn FDI thành phố thời gian qua 3.4.1 Về công tác xúc tiến đầu tƣ Mặc dù có nhiều cải tiến xúc tiến đầu thể nội dung, hình thức thực hiệu công tác chưa cao, chế sách ưu đãi chưa thật cạnh tranh 3.4.2 Thủ tục hành chính, thực thi sách pháp lý 3.4.3 Chính sách cơng nghệ Cơng nghệ tiên tiến nhập vào chưa nhiều, chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết số lượng, lẫn qui mô, chưa cân đối ngành kinh tế, số ngành then chốt có tác dụng tạo môi trường công nghệ cho công nghiệp khí, lượng, hố chất, giao thơng… 3.4.4 Cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh Hệ thống hạ tầng giao thông chất lượng dịch vụ Internet, thông tin liên lạc khó khăn làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Chi phí vận tải cao, tuyến đường vận chuyển thời gian vận chuyển dài 3.4.5 Đánh giá tình hình gian lận thông qua trốn thuế chuyển giá doanh nghiệp FDI thành phố Đà Nẵng Theo thống kê, nước có khoảng 50% doanh nghiệp FDI kê khai lỗ, nhiều doanh nghiệp thua lỗ liên tục năm liên tiếp Kết luận tra nêu cho thấy nhiều doanh nghiệp kê khai lỗ lớn nhiều năm năm, tốc độ tăng doanh thu cao, hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục mở rộng Có thể khẳng định, vấn đề chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng ngày phổ biến 16 đấu tranh chống chuyển giá ngày khó khăn, phức tạp đòi hỏi quan chức năng, ngành thuế đề biện pháp hữu hiệu kiểm sốt chuyển giá 3.4.6 Đánh giá cơng nghiệp phụ trợ Doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ nước nói chung Đà Nẵng nói riêng có lực sản xuất kém, lực tài hạn hẹp, hoạt động manh mún, rời rạc; chủng loại sản phẩm nghèo, phần lớn có giá trị gia tăng thấp, chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp FDI, sản phẩm cần chất lượng kỹ thuật cao hầu hết doanh nghiệp FDI phải nhập từ nước xuất xứ (Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc) nước thứ ba (Đài Loan, Thái Lan…) 3.4.7 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Theo khảo sát phần lớn doanh nghiệp xuất nước xuất xứ chủ đầu (65,3%) bán nội địa cho cá nhân doanh nghiệp nhân, doanh nghiệp nước Việt Nam (36,7%) Việc kiểm tra nhiều lần năm qui định nhà nước nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp; phí lệ phí cao… làm nản lòng nhà đầu 3.5 Đánh giá môi trƣờng kinh doanh thành phố Đà Nẵng 3.5.1 Đánh giá số quản trị hành cơng thành phố Đà Nẵng so với địa phương lân cận Về tạo môi trường đầu nỗ lực định vị địa phương, quyền địa phương có quan tâm đến cải thiện hầu hết mơi trường thành phần, đặc biệt môi trường sở hạ tầng, mơi trường thể chế, hành chính, thị trường yếu tố đầu vào 3.5.2 Chi phí gia nhập thị trường Qua kết khảo sát nhìn chung thủ tục hành rườm rà 17 phức tạp, thời gian kinh phí cho doanh nghiệp, thêm vào cán có trình độ chun mơn làm nản lòng nhà đầu 3.5.3 Mạng lưới thơng tin Có thể nhận định tính sẵn có thơng tin thành phố Đà Nẵng tốt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI địa phương hoạt động kinh doanh theo pháp luật, có khả tiếp cận, khai thác hội đầu hiệu Tuy nhiên việc cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp nhiều hạn chế 3.5.4 Phương thức giải tranh chấp lao động Các DN FDI khảo sát cho biết phương thức giải tối ưu là: Cố gắng giải nội bộ, tránh ồn (72,1% khảo sát 2015); báo cáo tình hình nhờ quyền địa phương hòa giải (25,9% khảo sát 2015) 3.5.5 Thái độ, cách ứng xử quyền thành phố DN FDI Có 80% doanh nghiệp hỏi cho đối thoại với quan nhà nước cần thiết Trong đó, doanh nghiệp cho nên có đối thoại hàng quý với lãnh đạo cấp thành phố lãnh đạo ngành: thuế, hải quan, công thương, xây dựng, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường… 3.6 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 3.6.1 Thành công Từ năm1987 đến khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn ĐTNN ngày khẳng định vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng, góp phần tích cực tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân toán, tạo việc làm trực tiếp cho người lao động hàng triệu việc làm gián tiếp khác, yếu tố thúc đẩy trình đổi công nghệ, nâng 18 cao phương thức quản lý kinh doanh, tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ ngành Trong năm qua, Đà Nẵng đẩy mạnh thực nhiều sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút DN đầu 3.6.2 Hạn chế Các sách tập trung vào số dự án đặc thù, dự án khu cơng nghiệp, khu cơng nghệ cao Chính sách xúc tiến đầu đơn điệu, manh muốn, cục bộ, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa thật cầu nối địa phương doanh nghiệp.Về giao đất, cho th đất nhiều hạn chế; Cơng tác thu hút đầu chậm thiếu quỹ đất “sạch”; Các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay; Các sách ưu đãi thuế, ưu đãi đầu chưa tuân thủ nghiêm nguyên tắc, cam kết mà Việt Nam cam kết với tổ chức quốc tế; Xây dựng sách dàn trải phức tạp, thiếu tập trung, đồng thời chưa thể tính đồng bộ, quán sách ưu đãi địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế xã hội… gây không khó khăn cho doanh nghiệp; thiếu hụt nguồn nhân lực qua đào tạo rào cản đầu FDI Đà Nẵng Về sở hạ tầng chi phí vận chuyển cao, cung cấp ngun vật liệu chỗ khó khăn, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng Nạn trốn thuế, chuyển giá, ô nhiễm môi trường doanh nghiệp FDI thách thức lớn thành phố 3.6.3 Nguyên nhân chủ yếu hạn chế Do thị trường nhỏ, sức mua thị trường thấp đồng thời nguồn thu nhập người lao động khu vực miền Trung thấp; Sự bất ốn thị trường bất động sản, chứng khoán… làm giảm khả thu hút nguồn lực cho doanh nghiệp, Các sách chưa thật đồng bộ, văn ban hành chậm, chưa thật cụ thể; Hoạt động xúc 19 tiến thu hút vốn FDI hiệu quả; Hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp nhiều hạn chế; Tiềm lực tài số nhà đầu hạn chế số nhà đầu nước ngồi bị hạn chế lực tài nên không triển khai dự án, triển khai chậm, chí khơng triển khai dự án CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.1 Cơ hội, thách thức định hƣớng thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc vào thành phố Đà Nẵng 4.1.1 Bối cảnh kinh tế giới Theo World Bank, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước phát triển đạt 1,6% năm 2015 sau tăng lên mức 2,1% năm 2016 2017 (GDP tính theo giá cố định năm 2010) Các nước Đơng Năm Á có xu hướng tăng vào năm 2016, mức tăng không đáng kể 4.1.2 Xu hƣớng dòng vốn FDI tồn cầu Theo UNCTAD, 3/4 vốn FDI giới đầu nước có kinh tế phát triển với nhằm tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro trị, kinh tế thực đầu thị trường phát triển Mặt khác, liên kết công ty đa quốc gia Mỹ, Nhật, khu vực Châu Âu có liên kết chặt chẽ với vốn, kỹ thuật, công nghệ 4.2 Mục tiêu định hƣớng thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc từ thành phố Đà Nẵng 4.2.1 Căn xây dựng mục tiêu định hƣớng thu hút vốn FDI 20 4.2.2 Các mục tiêu, quan điểm chủ yếu thu hút vốn FDI thành phố Đà Nẵng 4.2.2.1 Quan điểm phát triển kinh tế xã hội thành phố Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thị động lực, có vị trí quan trọng chiến lược phát triển vùng, hướng mơ hình tập trung đa cực, khơng gian mở rộng; liên kết hợp tác chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước; phát triển kinh tế biển hội nhập kinh tế quốc tế 4.2.2.2 Mục tiêu Đến năm 2020, tỷ trọng GDP thành phố chiếm khoảng 2,8% GDP nước; kim ngạch xuất thời kỳ 2011 - 2020 tăng bình quân 19 - 20% năm; GDP bình quân đầu người đạt 4.500 5.000 USD; trì tỷ trọng thu ngân sách so với GDP đạt từ 35 36%; tốc độ đổi cơng nghệ bình qn hàng năm đạt 25%; bảo vệ môi trường 4.2.3 Định hướng thu hút vốn đầu trực tiếp nước Đà Nẵng 4.2.3.1 Định hướng ngành trọng điểm Về công nghiệp: Sản phẩm sử dụng công nghệ đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao; coi trọng thu hút dự án phát triển công nghiệp phụ trợ công nghiệp sản xuất hàng xuất Các dự án đặc biệt ưu tiên kêu gọi FDI vào lĩnh vực cơng nghiệp cơng nghệ thơng tin, điện tử, hố dược Về dịch vụ: Đầu phát triển du lịch với vai trò ngành kinh tế mũi nhọn thành phố, tạo tảng để phát triển mạnh ngành dịch vụ Nghiên cứu bước xây dựng Đà Nẵng thành đô thị du lịch ven biển chất lượng cao Ngoài ra, Đà Nẵng cần ưu tiên kêu gọi, thu hút dự án FDI 21 để phát triển dịch vụ cảng biển, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu viễn thơng, vấn, chuyển giao cơng nghệ Các dự án đặc biệt khuyến khích đầu lĩnh vực dịch vụ là: trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu nghỉ mát sao, vận tải hành khách công cộng; xây dựng Cảng biển Liên Chiểu theo hình thức BOT, BTO BT 4.2.3.2 Định hướng thu hút nhà đầu tiềm Nhật Bản, Hoa Kỳ quốc gia vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á gồm Hàn Quốc; Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc) nhà đầu ưu tiên thu hút FDI vào Đà Nẵng thời gian tới Ngoài ra, nước thuộc khối SE N, EU trọng 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI FDI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.3.1 Nhóm giải pháp quản lý nhà nƣớc nhằm tăng cƣờng thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc FDI Đà Nẵng - Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch;- Tăng cường xây dựng sách khuyến khích Đầu tư;- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dung CNTT; Đổi mới, nâng cao hiệu công tác xúc tiến đầu tư; liên kết kinh doanh; công nghệ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh; Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra, thực biện pháp chống chuyển giá, gian lận thuế 4.3.2 Nhóm giải pháp mơi trƣờng Hồn thiện sách, pháp luật bảo vệ môi trường; Tăng cường chấn chỉnh công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm phòng ngừa kiểm sốt nhiễm mơi trường; Nâng cao lực quản lý nhà nước huy động nguồn lực bảo vệ, hoàn thiện cấu tổ chức 22 hệ thống quản lý môi trường; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào xử lý ô nhiễm môi trường 4.3.3 Những giải pháp doanh nghiệp tổ chức nƣớc Đổi chế, tổ chức máy Ban Quản lý khu công nghiệp chế xuất, Ban Xúc tiến đầu tư; Nâng cao lực quản lý uy tín thương hiệu doanh nghiệp nước để phát triển liên doanh với nước ngoài; Phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh ngành sản xuất phụ trợ cho ngành công nghiệp, dịch vụ 4.4 KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.4.1 Kết luận Thời gian qua, nhờ nguồn vốn đầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng có thay đổi tích cực, nguồn vốn đầu phát triển có phần đóng góp từ vốn FDI Với đặc điểm tình hình thực tế thu hút vốn FDI thành phố Đà Nẵng, việc đẩy mạnh thu hút vốn cần thiết quan trọng, sở nhằm thúc đẩy kinh tế thành phố Luận án thực nhiệm vụ chủ yếu sau: + Luận án luận giải hình thức đầu nước ngồi vào địa phương hình thức có ưu điểm nhược điểm riêng Việc địa phương lựa chọn hình thức phụ thuộc vào lợi thế, mục tiêu định hướng phát triển thành phố + Đánh giá phân tích tác động sách thu hút địa phương, thực trạng thu hút vốn FDI thời gian qua + Đúc kết kinh nghiệm thu hút vốn FDI nước châu Á tỉnh, thành phố Việt Nam thành công thu hút vốn FDI, rút học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng 23 + Phân tích thực trạng thu hút vốn FDI hiệu vốn FDI thành phố Đà Nẵng Những thành cơng bản, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại Luận án hạn chế bật thu hút vốn FDI như: lượng vốn đăng ký thực thấp, có cân đối thu hút, chưa khai thác lợi sẵn có chưa chủ động thu hút vốn FDI Những hạn chế xuất phát nhiều nguyên nhân khác làm giảm tính hấp dẫn nhà đầu nước + Dựa xu hướng phát triển kinh tế giới, thuận lợi khó khăn thu hút vốn FDI vào Việt Nam kết hợp với quan điểm, định hướng, nhu cầu điểm mạnh, điểm yếu thu hút vốn FDI vào thành phố Đà Nẵng thời gian tới, luận án đưa giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI vào thành phố Đà Nẵng thời gian tới 4.4.2 Kiến nghị - Đề nghị Chính phủ đạo tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đặc biệt thành phố Đà Nẵng; Đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn sớm triển khai đầu cơng trình trọng điểm; Cho phép thành phố hưởng chế tài ưu đãi; Đề nghị Chính phủ thơng qua sách vĩ mơ, tiếp tục cải thiện mơi trường đầu tư; Đề nghị Chính phủ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung qui định pháp luật thuế, ngân sách, đầu tư, bảo đảm thống nhât, đồng - Đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu cần có Thơng hướng dẫn chi tiết qui định Nghị định, qui định cụ thể liên quan đến dự án có cơng trình xây dựng, việc lập báo cáo lực 24 tài chủ đầu tư, việc thực hồ sơ đăng ký kinh doanh nhà đầu nước lần đầu thực dự án Việt Nam + CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI [1] Đặng Vinh (2012), “Đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước (FDI) thành phố Đà Nẵng tình hình mới”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Đà Nẵng số 12, tr.55-60 [2] Đặng Vinh (2013), “Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp FĐI thành phố Đà Nẵng”, Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc 2013, số ISBN:978-604-9800-41-2, tr.419-425 [3] Đặng Vinh (2014), “Tăng cường chống gian lận thuế công ty có vốn đầu trực tiếp nước ngồi (FDI) thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng số 9, tr.102-107 [4] Đặng Vinh ( 2017) “ Giải pháp tăng cường hạn chế ô nhiễm môi trường doanh nghiệp FDI thuộc khu vực thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam”, Hội thảo quốc tế “ Quản lý môi trường phát triển bền vững ”.ISBN 978-604-955-253-3 ... FDI nước châu Á tỉnh, thành phố Việt Nam thành công thu hút vốn FDI, rút học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng 23 + Phân tích thực trạng thu hút vốn FDI hiệu vốn FDI thành phố Đà Nẵng Những thành. .. luận thực tiễn thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án xây dựng khung nghiên cứu nêu bật nội dung sách thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi từ đề xuất sách thu hút phù hợp... VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THU HÚT FDI 2.3.1 Khái niệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước FDI Việc áp dụng biện pháp, sách để nhà đầu tư nước ngồi đem vốn đến đầu tư trực tiếp hình thức khác phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵng (tt) , Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay