Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵng

208 5 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VINH ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ ĐÀ NẴNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VINH ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 63.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM GS.TS LÊ THẾ GIỚI ĐÀ NẴNG - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận án trung thực, số liệu luận án có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Đặng Vinh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp khoa học luận án Kết cấu luận án 10 CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN 11 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 11 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi 13 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu nƣớc 16 1.2 Đánh giá chung, kết luận rút số nội dung kế thừa 26 1.2.1 Đánh giá chung 26 1.2.2 Các kết luận rút từ cơng trình nghiên cứu 28 1.2.3 Một số nội dung kế thừa để làm sở xây dựng đề tài 28 Kết luận chƣơng 30 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 32 2.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức đầu tƣ trực tiếp nƣớc 32 2.1.1 Khái niệm đầu tƣ trực tiếp nƣớc 32 2.1.2 Một số đặc điểm vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc 34 2.1.3 Các hình thức đầu tƣ trực tiếp nƣớc 36 2.2 Tác động vốn FDI kinh tế 39 2.2.1 Tác động tích cực 39 2.2.2 Tác động tiêu cực 41 2.3 Thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi tiêu chí đánh giá 44 2.3.1 Khái niệm thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc 44 2.3.2 Cơ cấu thu hút vốn FDI vào địa phƣơng 45 2.3.3 Các sách thu hút vốn vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc 47 2.3.4 Tiêu chí đánh giá hiệu vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc 52 2.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc 58 2.4.1 Nhóm yếu tố kinh tế 58 2.4.2 Nhóm yếu tố tài nguyên 60 2.4.3 Nhóm yếu tố sở hạ tầng 61 2.4.4 Nhóm động chế sách 62 2.4.5 Yếu tố liên quan đến nhà đầu tƣ nƣớc 63 2.5 Bài học kinh nghiệm 64 2.5.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới 64 2.5.2 Kinh nghiệm tỉnh, thành nƣớc 65 2.5.3 Những học rút cho thành phố Đà Nẵng 71 Kết luận chƣơng 74 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 76 3.1 Tổng quan thành phố Đà Nẵng 76 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 76 3.1.2 Nền kinh tế thành phố Đà Nẵng năm qua 80 3.1.3 Cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng 82 3.2 Thực trạng triển khai sách thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc thành phố Đà Nẵng thời gian qua 82 3.2.1 Các sách thu hút vốn FDI Đà Nẵng thời gian qua 82 3.2.2 Chính sách thu hút dự án đặc thù, khu công nghệ cao 85 3.3 Tình hình thu hút vốn FDI thời gian qua 89 3.3.1 Tình hình thu hút FDI Việt Nam thời gian qua 89 3.3.2 Tình hình thu hút vồn FDI thành phố Đà Nẵng 91 3.3.3 Đánh giá thực trạng môi trƣờng Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng 104 3.3.4 Đánh giá khả tăng qui mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 105 3.4 Đánh giá hoạt động thu hút FDI thành phố thời gian qua 106 3.4.1 Về công tác xúc tiến đầu tƣ 106 3.4.2 Thủ tục hành chính, thực thi sách pháp lý 107 3.4.3 Chính sách cơng nghệ 108 3.4.4 Cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh 109 3.4.5 Đánh giá tình hình gian lận thông qua trốn thuế chuyển giá doanh nghiệp FDI thành phố Đà Nẵng 109 3.4.6 Đánh giá sản xuất doanh nghiệp FDI thời gian qua 111 3.4.7 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 112 3.5 Đánh giá môi trƣờng kinh doanh thành phố Đà Nẵng 113 3.5.1 Đánh giá số quản trị hành cơng thành phố Đà Nẵng so với địa phƣơng lân cận 113 3.5.2 Chi phí gia nhập thị trƣờng 115 3.5.3 Mạng lƣới thông tin 116 3.5.4 Phƣơng thức giải tranh chấp lao động 117 3.5.5 Thái độ, cách ứng xử quyền thành phố DN FDI 117 3.6 Những thành công hạn chế 117 3.6.1 Thành công 117 3.6.2 Hạn chế 118 3.6.3 Nguyên nhân chủ yếu hạn chế 120 Kết luận chƣơng 126 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 128 4.1 Cơ hội, thách thức định hƣớng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc vào thành phố Đà Nẵng 128 4.1.1 Bối cảnh kinh tế giới 128 4.1.2 Xu hƣớng dòng vốn FDI toàn cầu 129 4.2 Mục tiêu định hƣớng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc thành phố Đà Nẵng 132 4.2.1 Căn xây dựng mục tiêu định hƣớng thu hút vốn FDI 132 4.2.2 Các mục tiêu, quan điểm chủ yếu thu hút vốn FDI thành phố Đà Nẵng 136 4.2.3 Định hƣớng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc Đà Nẵng 142 4.3 Một số giải pháp tăng cƣờng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc thành phố Đà Nẵng 145 4.3.1 Những giải pháp quản lý nhà nƣớc nhằm tăng cƣờng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc Đà Nẵng 145 4.3.2 Về liên kết kinh doanh 152 4.3.3 Về công nghệ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh 153 4.3.4 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 155 4.3.5 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra, thực biện pháp chống chuyển giá, gian lận thuế 157 4.3.6 Những giải pháp doanh nghiệp tổ chức nƣớc 158 4.3.7 Nhóm giải pháp môi trƣờng 161 Kết luận chƣơng 162 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 164 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU NỘI DUNG AFTA (Asean Free Trade Association) : Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN ASEAN (the Association of South-East : Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Asian Nations) BCC (Business Cooperation Contract) : Hợp đồng hợp tác kinh doanh BOT (Build – Operate – Transfer) : Hợp đồng xây dựng - kinh doanh chuyển giao : Hợp đồng xây dựng - chuyển giao BTO (Build-Operate-Transfer) kinh doanh BT (Build –Transer) : Hợp đồng xây dựng chuyển giao ĐTTN : Đầu tƣ nƣớc EU (Europe Union) : Liên minh châu Âu FDI (Foreign Direct Investment) : Đầu tƣ trực tiếp nƣớc IMF (International Monetary Fund) : Quỹ tiền tệ quốc tế KCN, KKT, KCX : Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất MNCs (Multi-National Companies) : Các công ty đa quốc gia NSNN : Ngân sách nhà nƣớc ODA (Official Development assistance) : Hỗ trợ phát triển thức OECD (Organization for Economic : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Cooperation and Development) PPP (Public Private Partnerships) : Hợp tác công - tƣ R&D (Research and Development) : Nghiên cứu phát triển TNCs )Trans-National Companies) : Các công ty xuyên quốc gia UBND : Uỷ ban nhân dân UNCTAD (United Nations Conference : Diễn đàn Thƣơng mại Phát triển on Trade And Development) Liên hiệp quốc KÝ HIỆU NỘI DUNG USD (United States dollar) : Đồng đô la Mỹ VA (Value added) : Giá trị gia tăng VCCI (Vietnam Chamber of Commerce : Phòng thƣơng mại cơng nghiệp Việt and Industry) Nam VĐK : Vốn đăng ký VND : Đồng tiền Việt Nam VTH : Vốn thực WB (World Bank) : Ngân hàng giới WTO (World Trade Organization) : Tổ chức thƣơng mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng giá thuê đất 86 Bảng 3.2 Tình hình đầu tƣ FDI phân theo quốc gia vùng đến 31 /12/2016 91 Bảng 3.3 Số doanh nghiệp hoạt động thời điểm 31/12/2016 hàng năm phân theo qui mơ vốn loại hình doanh nghiệp 94 Bảng 3.4 Tốc độ tăng trƣởng vốn đầu tƣ địa bàn TP Đà Nẵng 97 Bảng 3.5 Số lƣợng lao động doanh nghiệp FDI thành phố Đà Nẵng đến 31/12/2016 100 Bảng 3.6 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp FDI phân theo quốc gia 105 Bảng 3.7 Tổng hợp số PCI tỉnh Vùng từ 2010-2016 107 Bảng 3.8 Khó khăn cơng nghệ sở hạ tầng doanh nghiệp FDI 109 Bảng 3.9 Tỷ lệ doanh nghiệp FDI đầu tƣ theo lĩnh vực sản xuất 111 Bảng 3.10 Chỉ số hiệu quản trị hành cơng Vùng KTTĐMT 113 Bảng 3.11 Các số nội dung số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh địa phƣơng Vùng KTTĐMT năm 2016 114 Bảng 3.12 Các chi phí liên quan thực công việc 115 Bảng 3.13 Các thủ tục liên quan xử lý công việc 116 Bảng 3.14 Mạng lƣới thông tin 116 Bảng 4.1 Tăng trƣởng GDP kinh tế giới từ năm 2013 – 2016 129 Khó khăn cản trở doanh nghiệp Hồn Tƣơng Khơng Tƣơng Hoàn toàn đối đồng ý đối toàn đồng ý đồng ý không không (2) đồng ý (4) đồng ý (5) là… (1) 3.2.8 (3) Chất lƣợng dịch vụ Internet, thông tin liên lạc chƣa đáp ứng 3.2.9 Nguồn điện không ổn định 3.2.10 Chất lƣợng hạ tầng khu, cụm công nghiệp chƣa đáp ứng thống xử lý nƣớc thải, chất thải chƣa đảm bảo 3.2.11 Hệ 3.2.12 Cơ sở hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, vui chơi giải trí…) chƣa đáp ứng 3.3 Thị trƣờng 3.3.1 Khơng có nhà cung cấp có chất lƣợng địa phƣơng 3.3.2 Giá yếu tố đầu vào cao 3.3.3 Không thể thu hút đƣợc nhà cung cấp có chất lƣợng 3.3.4 Quy mô thị trƣờng nội địa nhỏ 3.3.5 Cạnh tranh không lành mạnh (phá giá, hàng giả) 3.4 Rào cản tài 3.4.1 Điều kiện vay vốn q khó khăn 3.4.2 Chi phí vay vốn q đắt đỏ 3.4.3 Không thể thu hút đầu tƣ vào vốn chủ sở hữu 3.5 Thủ tục hành chính, thực thi sách pháp lý 3.5.1 Chính phủ dành đặc quyền Khó khăn cản trở doanh nghiệp Hồn Tƣơng Khơng Tƣơng Hoàn toàn đối đồng ý đối toàn đồng ý đồng ý không không (2) đồng ý (4) đồng ý (5) là… (1) cho doanh nghiệp nhà nƣớc 3.5.2 Các quy định nhà nƣớc chặt 3.5.3 Thủ tục hành cồng kềnh 3.5.4 Thuế, phí, lệ phí q cao 3.5.5 Phải chi khoản khơng thức cho cán nhà nƣớc 3.5.6 Thanh tra kiểm tra nhiều 3.6 Liên kết kinh doanh 3.6.1 Nhiều doanh nghiệp chƣa nhận thức đắn vai trò cần phải liên kết 3.6.2 Do lực đa số doanh nghiệp chƣa đủ đáp ứng điều kiện liên kết 3.6.3 Thiếu khuyến khích, hỗ trợ quan quản lý nhà nƣớc 3.7 Tiếp cận thông tin 3.7.1 Thiếu thơng tin thị trƣờng 3.7.2 Khó tiếp cận thông tin ngân sách kế hoạch phát triển thành phố 3.7.3 Khó tiếp cận kế hoạch thực dự án sở hạ (3) Khó khăn cản trở doanh nghiệp Hồn Tƣơng Khơng Tƣơng Hoàn toàn đối đồng ý đối toàn đồng ý đồng ý không không (2) đồng ý (4) đồng ý (5) là… (1) (3) tầng 3.7.4 Khó tiếp cận thông tin đồ quy hoạch sử dụng đất 3.7.5 Khơng có thơng tin chƣơng trình hỗ trợ Thành phố NHU CẦU ĐỐI THOẠI CỦA DOANH NGHIỆP 4.1 Theo doanh nghiệp, đối thoại với quan nhà nƣớc cần thiết? Có Khơng(chuyển qua mục 5.) 4.2 Tần suất đối thoại theo Doanh nghiệp nhƣ hợp lý? Cấp lãnh đạo 4.2.1 Lãnh đạo cấp thành phố 4.2.2 Lãnh đạo ngành (thuế, hải quan, Hàng Hàng quý Hàng năm tháng công thương, xây dựng, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường,…) 4.2.3 Lãnh đạo cấp quận, huyện 4.2.4 Khác, vui lòng ghi rõ: ……………………………………… 4.3 Lựa chọnhình thức đối thoại phù hợp với doanh nghiệp? Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Qua email, điện thoại, tin nhắn trực tiếp đến lãnh đạo Đƣờng dây nóng thành phố (0511 3881 888) Chuyên mục hỏi đáp cổng thông tin dịch vụ công (tổng đài 1022) Ý KIẾN, ĐÓNG GÓP CỦA DOANH NGHIỆP VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Ở mục này, Doanh nghiệp vui lòng cung cấp kiến nghị với lãnh đạo thành phố nhằm phục vụ nhu cầu phát triển Doanh nghiệp thời gian tới 5.1 Ý kiến liên quan đến nhân lực: 5.2 Ý kiến liên quan đến công nghệ sở hạ tầng kinh doanh: 5.3 Ý kiến liên quan đến giải pháp hỗ trợ thị trƣờng (đầu vào-đầu ra) 5.4 Ý kiến liên quan đến hỗ trợ tài 5.5 Ý kiến liên quan đến thủ tục hành chính, thực thi sách pháp lý: 5.6 Ý kiến liên quan đến thông tin, liên kết doanh nghiệp 5.7 Vƣớng mắc, kiến nghị liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tƣ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 5.8 Ý kiến khác (nếu có) XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Phụ lục II TÌNH HÌNH THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA + Tình hình thu hút sử dụng nguồn vốn FDI Việt Nam giai đoạn 2006 – 2016 theo ngành Chuyên ngành STT Công nghiệp chế biến, chế tạo Hoạt động kinh doanh bất động sản Số dự án Tổng vốn đầu tƣ đăng ký (Triệu USD) 11.377 170.696,478 537 52.793,750 109 12.642,638 1.323 11.133,412 479 11.112,592 Sản xuất, phân phối điện, khí, nƣớc, điều hòa Xây dựng Dịch vụ lƣu trú àn uống Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô… 1.959 5.080,878 Thơng tin truyền thơng 1.364 4.551,280 Khai khống 100 4.487,869 Vận tải kho bãi 557 3.984,160 10 Nông nghiêp, lâm nghiệp thủy sản 524 3.566,045 11 Nghệ thuật, vui chơi giải trí 142 3.171,568 2.052 2.474,433 Hoạt động chuyên môn, khoa học công 12 nghệ 13 Cấp nƣớc xử lý chất thải 52 2.197,021 14 Y tế hoạt động trợ giúp xã hội 113 1.769,155 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo 15 hiểm 86 1.356,434 16 Hoạt động dịch vụ khác 151 749,662 17 Giáo dục đào tạo 276 732,081 18 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 193 447,440 Số dự Chuyên ngành STT án Tổng vốn đầu tƣ đăng ký (Triệu USD) Hoạt đông làm thuê cơng việc gia 19 đình Tổng 3,540 21.398 292.950,435 Nguồn: Bộ kế hoạch & đầu tƣ Phụ lục III + Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam theo đối tác dự án hiệu lực đến ngày 20/06/2016 Đối tác STT Số Tổng vốn đầu tƣ đăng ký dự án (Triệu USD) Hàn Quốc 5.363 48.479,877 Nhật Bản 3.117 39.804,985 Singapore 1.643 37.901,030 Đài Loan 2.525 31.869,273 BritishVirginIslands 654 19.955,290 Hồng Kông 1.043 16.628,374 Malaysia 547 13.883,836 Hoa Kỳ 816 10.865,083 Trung Quốc 1.445 10.739,937 10 Thái Lan 459 9.097,690 11 Hà Lan 265 8.120,520 12 Cayman Islands 75 6.689,368 13 Samoa 157 5.928,983 14 Canada 158 5.297,409 15 Vƣơng quốc Anh 266 3.584,188 16 Pháp 469 3.434,524 17 Thụy Sỹ 116 2.418,312 18 Brunei Darussalam 206 2.188,277 19 Luxembourg 43 2.067,508 20 Australia 373 1.600,353 21 CHLB Đức 265 1.360,132 22 British West Indies 11 1.148,199 23 Liên bang Nga 113 1.081,172 24 Síp 13 966,567 Đối tác STT Số Tổng vốn đầu tƣ đăng ký dự án (Triệu USD) 25 Thổ Nhĩ Kỳ 14 733,195 26 Bỉ 70 724,207 27 Đan Mạch 127 633,680 28 Ấn Độ 129 538,472 29 Seychelles 58 529,510 30 Indonesia 54 400,480 31 Italia 74 365,877 32 Mauritius 43 354,124 33 Philippines 75 348,132 34 Phần Lan 18 322,767 35 Bermuda 277,382 36 Slovakia 235,468 37 Cook Islands 188,422 Các tiểu vƣơng quốc Ả Rập thống 38 14 142,250 39 Thụy Điển 49 130,791 40 Ba Lan 15 126,474 41 Bahamas 108,653 42 Áo 32 106,919 43 New Zealand 27 96,275 44 Belize 13 93,800 45 Cộng hòa Séc 35 91,299 46 Nauy 31 89,205 47 Channel Islands 12 79,476 48 Sri Lanka 16 76,512 49 Ma Cao 11 72,200 50 Lào 69,504 Đối tác STT Số Tổng vốn đầu tƣ đăng ký dự án (Triệu USD) 51 Barbados 68,143 52 Panama 10 60,700 53 Ecuador 56,703 54 Campuchia 15 55,725 55 Hungary 15 50,656 56 Israel 22 46,321 57 Swaziland 45,000 58 Saint Kitts and Nevis 39,685 59 Tây Ban Nha 52 38,537 60 Liechtenstein 35,500 61 Isle of Man 35,000 62 Cu Ba 31,600 63 Bulgaria 10 30,940 64 Việt Nam 30,000 65 Ukraina 20 28,868 66 Irắc 27,100 67 Pakistan 15 26,078 68 Ireland 17 20,742 69 Angola 18,340 70 Costa Rica 16,568 71 Saint Vincent and the Grenadines 16,000 72 Armenia 15,127 73 Dominica 11,360 74 Ả Rập Xê Út 10,700 75 Oman 10,000 76 El Salvador 10,000 77 Brazil 9,200 Đối tác STT Số Tổng vốn đầu tƣ đăng ký dự án (Triệu USD) 78 St Vincent & The Grenadines 9,000 79 Marshall Islands 8,000 80 Island of Nevis 7,500 81 Slovenia 3,270 82 Argentina 3,270 83 Guatemala 3,216 84 Turks & Caicos Islands 3,100 85 Burkina Faso 3,000 86 Nigeria 24 2,580 87 Rumani 2,100 88 Serbia 1,580 89 Jordan 1,545 90 CHDCND Triều Tiên 1,200 91 Guinea Bissau 1,193 92 Syrian Arab Republic 1,100 93 Saudi Arabia 1,000 94 Mông Cổ 1,000 95 Ma rốc 1,000 96 Bangladesh 0,544 97 Nepal 0,528 98 Latvia 0,500 99 Guam 0,500 100 Ai Cập 0,446 101 Libăng 0,405 102 Kuwait 0,400 103 Antigua and Barbuda 0,300 104 Andorra 0,300 Số Tổng vốn đầu tƣ đăng ký dự án (Triệu USD) 105 Estonia 0,250 106 Maldives 0,225 107 Nam Phi 0,200 108 Republic of Moldova 0,150 109 Uruguay 0,100 110 Sudan 0,100 111 Malta 0,079 112 Yemen 0,050 113 Mexico 0,050 114 Iran (Islamic Republic of) 0,040 115 Sierra Leone 0,038 116 Bồ Đào Nha 0,020 117 Venezuela 0,007 21.398 292.950,435 STT Tổng Đối tác Phụ lục IV + Tình hình thu hút địa phƣơng nƣớc (Lũy kế dự án hiệu lực đến ngày 20/06/2016) STT Địa phƣơng Số dự án Tổng vốn đầu tƣ đăng ký (Triệu USD) TP Hồ Chí Minh 6.335 43.681,166 Bà Rịa - Vũng Tàu 331 26.968,735 Hà Nội 3.713 26.945,156 Bình Dƣơng 2.883 25.355,908 Đồng Nai 1.409 25.008,379 Hải Phòng 536 13.412,574 Bắc Ninh 808 12.050,631 Hà Tĩnh 64 11.511,011 Thanh Hóa 76 10.519,261 10 Hải Dƣơng 388 7.571,679 11 Thái Nguyên 112 7.109,146 12 Long An 811 6.332,065 13 Quảng Nam 146 5.627,963 14 Quảng Ninh 117 5.461,762 15 Phú Yên 53 4.919,646 16 Đà Nẵng 406 4.315,001 17 Quảng Ngãi 42 4.199,387 18 Vĩnh Phúc 287 4.077,054 19 Hƣng Yên 389 4.076,706 20 Tây Ninh 243 3.941,904 21 Bình Thuận 121 3.538,500 22 Kiên Giang 39 2.955,183 23 Trà Vinh 29 2.935,960 24 Bắc Giang 274 2.893,917 STT Địa phƣơng Số dự án Tổng vốn đầu tƣ đăng ký (Triệu USD) 25 Dầu khí 50 2.768,692 26 Khánh Hòa 99 2.353,475 27 Thừa Thiên Huế 87 2.303,152 28 Tiền Giang 94 2.014,610 29 Nghệ An 73 1.671,269 30 Hà Nam 179 1.539,577 31 Hậu Giang 21 1.401,731 32 Bình Phƣớc 172 1.292,042 33 Ninh Bình 55 1.279,368 34 Cần Thơ 80 1.072,581 35 Hà Giang 1.028,969 36 Ninh Thuận 36 963,150 37 Lào Cai 31 838,854 38 Cà Mau 12 793,914 39 Phú Thọ 111 780,474 40 Nam Định 68 706,009 41 Bến Tre 50 581,195 42 Hòa Bình 44 511,591 43 Thái Bình 67 489,258 44 Lâm Đồng 102 457,047 45 Bình Định 58 451,412 46 Vĩnh Long 34 289,854 47 Lạng Sơn 40 220,153 48 Yên Bái 22 208,442 49 An Giang 27 203,977 50 ĐăkLăk 14 200,529 51 Quảng Bình 15 174,153 STT Địa phƣơng Số dự án Tổng vốn đầu tƣ đăng ký (Triệu USD) 52 Tuyên Quang 164,463 53 Sơn La 134,080 54 Sóc Tràng 14 123,562 55 Đồng Tháp 19 114,285 56 Bạc Liêu 18 94,753 57 Quảng Trị 22 89,578 58 Kon Tum 74,664 59 Đàk Nông 69,137 60 Cao Bằng 24 51,225 61 Bắc Kạn 14,347 62 Gia Lai 12,171 63 Lai Châu 4,000 21.398 292.950,435 Tổng Nguồn: Bộ kế hoạch & đầu tư ... yếu thu hút vốn FDI thành phố Đà Nẵng 136 4.2.3 Định hƣớng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc Đà Nẵng 142 4.3 Một số giải pháp tăng cƣờng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc thành phố. .. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 128 4.1 Cơ hội, thách thức định hƣớng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc vào thành phố Đà Nẵng 128... Những nhận định tình hính thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc thành phố Đà Nẵng NHÓM GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Nguồn: đề xuất tác giả)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵng , Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay