A study of cognitive non factive verb and epistemic adverb collocations in english (tt)

48 61 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:33

... speaker’s attitude to the states of affairs modality in general and epistemic modality in particular Especially in epistemic modality, cognitive non- factive verbs and epistemic adverbs are often... thesis entitled A study of cognitive non- factive verb and epistemic adverb collocations in English is hoped, once finished, may help both 26 learners of English and native speakers of English use... CNFV AND EA COLLOCATIONS 4.1 Phân tích cấu trúc I + Cognitive Non- Factive Verb and Epistemic Adverb Collocations (4.1) “I think perhaps I should have made a show of the indignation” (The moon and
- Xem thêm -

Xem thêm: A study of cognitive non factive verb and epistemic adverb collocations in english (tt) , A study of cognitive non factive verb and epistemic adverb collocations in english (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay