A study of cognitive non factive verb and epistemic adverb collocations in english

272 18 0
  • Loading ...
1/272 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:33

... and a cognitive non- factive verb and epistemic adverb collocation still remains an unexploited area Therefore, the thesis entitled A study of cognitive non- factive verb and epistemic adverb collocations. ..MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING THE UNIVERSITY OF DANANG TRẦN THỊ MINH GIANG A STUDY OF COGNITIVE NON- FACTIVE VERB AND EPISTEMIC ADVERB COLLOCATIONS IN ENGLISH Major: ENGLISH LINGUISTICS... understanding of modal meanings in English to improving the quality of teaching and learning English 1.2 Aims and Objectives of the Study 1.2.1 Aims of the Study This study aims at examining the linguistic
- Xem thêm -

Xem thêm: A study of cognitive non factive verb and epistemic adverb collocations in english , A study of cognitive non factive verb and epistemic adverb collocations in english

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay