Chuyên đề. Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ

7 24 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:32

Tài liệu được biên soạn và chọn lọc các dạng bài tập điển hình về bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ, các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó để các em học sinh có thể tham khảo. Mọi thắc mắc về các bài toán và có khó khăn gì trong quá trình làm bài các em có thể liên hệ qua số điện thoại: 0978760572 hoặc gửi câu hỏi vào zalo. Nguyễn Mạnh Việt – Trường THPT Gia Lộc II CHUYÊN ĐỀ OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Một số ý: Khi cho khí CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH (hoặc KOH) Đặt T = nNaOH/nCO2, có trường hợp xảy Khi cho khí CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (hoặc Ba(OH)2) Đặt T = 2.nCa(OH)2/nCO2, có TH xảy Khi cho CO2 (hoặc SO2) hấp thụ hết vào dung dịch kiềm Bài yêu cầu tính lượng kiềm tối thiểu phản ứng tạo muối axit Cho a mol khí CO2 (hoặc SO2) hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (hoặc Ba(OH)2) thu b mol kết tủa - Nếu a = b phản ứng tạo kết tủa - Nếu a > b phản ứng tạo muối Hấp thụ hết V lít khí CO2 (hoặc SO2) vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 (hoặc Ba(OH)2) thu b mol kết tủa - Nếu a = b phản ứng tạo kết tủa V có giá trị - Nếu a > b có TH: V có giá trị + Chỉ tạo kết tủa: nCO2 = n↓ + Phản ứng tạo muối Khi cho khí CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (hoặc Ba(OH)2) - Ban đầu thu kết tủa, sau đun nóng dung dịch thu thêm dung dịch bazơ OH - vào lại thu kết tủa phản ứng tạo muối Khi cho khí CO2 (hoặc SO2) tác dụng với hỗn hợp dung dịch NaOH, Ca(OH)2, NaOH, Ba(OH)2 - Giải toán cách viết phương trình ion rút gọn: CO2 + OH- →HCO3CO2 + 2OH- →CO32- + H2O Đặt T = nOH-/nCO2,có TH xảy Câu 1: Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch NaOH, phản ứng kết thúc thu dung dịch X Dung dịch X chứa A NaHCO3 B Na2CO3 C NaOH D Na2CO3 NaHCO3 Câu 2: Dẫn khí CO2 vào dung dịch NaOH dư, phản ứng kết thúc thu dung dịch Y Dung dịch Y chứa A Na2CO3 NaOH dư B NaHCO3 C Na2CO3 D Na2CO3 NaHCO3 Câu 3: Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, tượng hoá học xảy A có kết tủa trắng, kết tủa khơng tan CO2 dư B có kết tủa trắng, kết tủa tan CO2 dư C khơng có kết tủa D khơng có tượng xảy Câu 4: Hấp thụ hồn tồn 0,1 mol khí CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol NaOH, thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu thu m gam chất rắn Giá trị m A.12,6 B 10,6 C 10 D 16,2 Câu 5: Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít (đktc) khí CO2 vào 150 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Khối lượng chất tan có dung dịch Y A 9,5 gam B 5,3 gam C 4,2 gam D 10,6 gam Câu 6: Sục từ từ 560 ml khí CO2 (đktc) qua 0,2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M Hiện tượng thí nghiệm xảy A Có kết tủa trắng B Khơng có tượng C Có kết tủa trắng, sau kết tủa tan phần D Có kết tủa, sau kết tủa khơng tan Câu 7: Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH) 2, sau thêm vào dung dịch vài giọt dung dịch NaOH Hiện tượng quan sát A Xuất kết tủa B Xuất kết tủa trắng, sau tan hết C Xuất kết tủa trắng, sau kết tủa tan hết, kết tủa lại xuất D Khơng có tượng Câu 8: Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 thu dung dịch X Dung dịch X chứa A Ca(HCO3)2 B CaCO3 C Ca(HCO3)2, CaCO3 D Ca(HCO3)2 CO2 dư Câu 9: Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí SO2 vào dung dịch chứa gam NaOH thu dung dịch X Khối lượng muối dung dịch X A 9,45 gam B 12,6 gam C 11,5 gam D 10,4 gam Câu 10: Cho 16,8 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch X Nếu cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thu lượng kết tủa Tài liệu ôn thi THPTQG Nguyễn Mạnh Việt – Trường THPT Gia Lộc II A 19,7 gam B 88,65 gam C 118,2 gam D 147,75 gam Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 15 gam CaCO3 dung dịch HCl, cho khí hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 0,4 M dung dịch X Cho lượng dư dung dịch BaCl vào dung dịch X thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,25 gam B 17,49 gam C 29,55 gam D 9,85 gam Câu 12: Cho luồng khí CO dư qua ống sứ chứa 8,46 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe 3O4 Fe2O3 nung nóng Sau phản ứng, thu m gam chất rắn Khí thoát sau phản ứng hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi dư, tạo thành 12 gam kết tủa Giá trị m A 6,54 B 4,36 C 8,72 D 2,18 Câu 13: Hấp thụ hoàn tồn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Giá trị m A 10,00 B 5,00 C 1,97 D 19,70 Câu 14: Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 29,55 B 19,70 C 9,85 D 39,40 Câu 15: Hấp thụ hồn tồn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu dung dịch chứa 33,8 gam hỗn hợp muối Giá trị a A 0,4 B 0,3 C 0,5 D 0,6 Câu 16: Hấp thụ hồn tồn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 10 gam kết tủa Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 3,36 D 1,12 Câu 17: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu dung dịch X Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol chất tan dung dịch X A 0,4M B 0,6M C 0,1M D 0,2M Câu 18: Dẫn V lít đktc khí CO2 qua 100 ml dung dịch Ca(OH) 1M thu gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu kết tủa Giá trị V A 3,136 lít B 1,344 lít C 1,344 lít 3,136 lít D 3,36 lít 1,12 lít Câu 19: Cho 3,36 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 575ml dung dịch Ba(OH) aM thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a A 0,18 M B 0,2 M C 0,25 M D 0,3 M Câu 20: Hấp thụ hoàn tồn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a (cho C = 12, O = 16, Ba = 137) A 0,032 B 0,04 C 0,048 D 0,06 Câu 21: Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M KOH x mol/lít, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu 11,82 gam kết tủa Giá trị x A 1,6 B 1,2 C 1,0 D 1,4 Câu 22: Hấp thụ hồn tồn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m A 19,70 B 17,73 C 9,85 D 11,82 Câu : Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M Ba(OH)2 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 3,940 B 1,182 C 2,364 D 1,970 Câu 24: Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch Ca(OH) 1M thấy xuất 25 gam kết tủa Giá trị V A 5,6 B 16,8 C 11,2 D 5,6 16,8 Câu 25: Hấp thụ hết V lít khí CO (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH) 0,5 M, thấy xuất 3,94 gam kết tủa Giá trị V A 0,448 B 1,792 C 0,75 D 0,448 1,792 Câu 26: Dẫn V lít (đktc) khí CO qua 100 ml dung dịch Ca(OH) 1M thu gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu kết tủa Giá trị V A 3,136 B 1,344 C 1,344 3,136 D 3,36 1,12 Câu 27: Hấp thụ hồn tồn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M Ca(OH)2 0,2M Sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m Tài liệu ôn thi THPTQG Nguyễn Mạnh Việt – Trường THPT Gia Lộc II A 3,75 B 11,25 C 7,5 D 15 Câu 28: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(OH) 1M Sau phản ứng thu 59,1 gam kết tủa Giá trị V A 6,72 lít B 11,2 lít C 15,68 lít D 6,72 lít 15,68 lít Câu 29: Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH aM, dung dịch thu có khả tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M Giá trị a A B 0,75 C 2,5 D 1,5 Câu 30: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M dung dịch Ca(OH) 0,1M Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch X lượng kết tủa thu A 15 gam B gam C 10 gam D gam Câu 31: Hòa tan hết 0,2 mol FeO dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu khí SO2 (sản phẩm khử nhất) Hấp thụ hồn tồn khí SO2 sinh vào dung dịch chứa 0,07 mol KOH 0,06 mol NaOH, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 12,18 B 19,71 C 15,32 D 22,34 Câu 32: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M KOH 0,1M thu dung dịch X Cơ cạn tồn dung dịch X thu gam chất rắn khan? A 2,58 gam B 2,22 gam C 2,31 gam D 2,44 gam Câu 33: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M NaOH 0,06M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 19,70 B 23,64 C 7,88 D 13,79 Câu 34: Hấp thụ hồn tồn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH 0,1 mol Ba(OH)2, thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,775 B 9,850 C 29,550 D 19,700 Câu 35: Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m A 9,85 B 8,865 C 4,925 D 5,91 Câu 36: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M Ba(OH)2 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 3,940 B 1,182 C 2,364 D 1,970 Câu 37: Nhiệt phân 30 g hỗn hợp X gồm CaCO MgCO3 thời gian, thu 25,6 g hỗn hợp chất rắn Y Hấp thụ tồn lượng khí CO tạo thành vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,3M; KOH 0,1M Ba(OH)2 0,5M Sau phản ứng, khối lượng kết tủa thu tối đa A 7,88 gam B 9,85 gam C 19,7 gam D 5,91 gam Câu 38: Thổi từ từ a mol CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH) thấy xuất kết tủa tăng dần, sau kết tủa tan phần, lọc dung dịch thu m gam kết tủa Mối quan hệ m a, b A m = 100 (2b-a) B m = 100 (a-2b) C m = 100b D m = 100a Câu 39: Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại Ba vào nước thu dung dịch A Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO (đktc) vào dung dịch A thu b gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng dung dịch A giảm 7,42 gam so với ban đầu Biết phản ứng xảy hoàn toàn, giá trị a b lần lư ợt A 10,96 11,82 B 10,96 15,76 C 8,22 11,82 D 8,22 17,76 Câu 40: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,02M Ba(OH) 0,02M Sau phản ứng hoàn toàn thu 1,97 gam kết tủa dung dịch X Cho dung dịch KOH vào dung dịch X lại thu kết tủa Giá trị V A 1,12 B 0,224 C 1,344 0,224 D 1,12 0,224 Câu 41: Dung dịch A chứa x mol Ca(OH)2 Hấp thụ hết 0,06 mol CO2 vào dung dịch A 2a mol kết tủa Mặt khác, hấp thụ hết 0,08 mol CO2 vào dung dịch A thu a mol kết tủa Giá trị x a A 0,08 0,04 B 0,05 0,02 C 0,06 0,02 D 0,08 0,05 Câu 42: Cho V lít (đktc) khí CO2 hấp thụ hết vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(OH)2 1M Khi kết thúc phản ứng, thu 59,1 gam kết tủa Giá trị lớn V A 6,72 B 11,2 C 15,68 D 17,92 Tài liệu ôn thi THPTQG Nguyễn Mạnh Việt – Trường THPT Gia Lộc II Câu 43: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02 M thu 0,5 gam kết tủa Giá trị tối thiểu V A 0,336 B 0,112 C 0,224 D 0,448 Câu 44: Cho a mol khí CO2 hấp thụ hết vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu 39,4 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa, thêm vào dung dịch nước lọc lượng dư dung dịch NaOH lại thu 19,7 gam kết tủa Giá trị a V tương ứng A 0,3 1,5 B 0,2 1,5 C 0,3 D 0,4 1,5 Câu 45: Hấp thụ hết V lít khí CO vào dung dịch chứa 0,42 mol Ca(OH)2 thu a gam kết tủa Tách lấy kết tủa, sau thêm tiếp 0,6V lít khí CO lại thu thêm 0,2a gam kết tủa Thể tích khí đo đktc Giá trị V A 7,84 B 5,60 C 6,72 D 8,40 Câu 46: Sục từ từ đến hết V lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,8M, thu a gam kết tủa Nếu sục từ từ đến hết 2,2V lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,8M thu a gam kết tủa Giá trị V, a A 4,48 39,4 B 2,24 39,4 C 4,48 15,68 D 6,72 15,68 Câu 47: Hòa tan hồn tồn 30 gam muối CaCO3 dung dịch HCl Hấp thụ hết lượng khí sinh vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 aM, thu 14,95 gam muối axit Ba(HCO3)2 Giá trị lớn a A 0,5 B 2,5 C D 1,5 Câu 48: Hấp thụ hồn tồn V lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch A chứa KOH 0,1M Ca(OH)2 0,05M thu gam kết tủa Giá trị lớn V A 7,168 B 4,928 C 3,584 D 2,688 Câu 49: Phân huỷ hoàn tồn a gam CaCO3, cho khí CO2 thu hấp thụ hết vào dung dịch chứa b gam NaOH, thu dung dịch Y Biết Y vừa tác dụng với dung dịch KOH, vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 Quan hệ a b A 0,4a < b < 0,8a B a < b < 2a C a < 2b < 2a D 0,3a < b < 0,6a Câu 50: Một hỗn hợp khí X chứa đồng thời N2, CO H2 Đốt cháy 4,48 lít hỗn hợp khí X lượng O2 vừa đủ dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi dư thấy tách 10 gam kết tủa, thu dung dịch X có 0,56 lít khí Biết khí đo đktc, khối lượng dung dịch nước vôi tăng hay giảm gam? A tăng gam B giảm 4,25 gam C giảm 8,65 gam D tăng 5,75 gam Câu 51: Hấp thụ hoàn tồn 4,48 lít (đktc) CO2 vào 240 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M kết tủa A dung dịch B Khối lượng dung dịch B so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu sẽ A tăng 8,8 gam B giảm 8,8 gam C tăng 4,8 gam D giảm 4,8 gam Câu 52: Hỗn hợp X gồm CuO Fe2O3 Hoà tan hoàn toàn 44 gam X dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu dung dịch chứa 85,25 gam muối Mặt khác, khử hoàn toàn 22 gam X CO (dư), cho hỗn hợp khí thu sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa Giá trị m A 76,755 B 73,875 C 147,750 D 78,875 Câu 53: Lên men 15 gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu sẽ A tăng 3,4 gam B giảm 3,4 gam C tăng 16,6 D giảm 16,6 Câu 54: Nung 13,4 gam hỗn hợp gồm MgCO3, BaCO3 CaCO3 thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 5,8 B 6,5 C 4,2 D 6,3 Tài liệu ôn thi THPTQG Nguyễn Mạnh Việt – Trường THPT Gia Lộc II Câu 55: Sục từ từ 0,6 mol CO2 vào V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M thu 2x mol kết tủa Mặt khác sục 0,8 mol CO2 vào V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M thu x mol kết tủa Giá trị V x A 1,0 0,2 B 1,2 0,3 C 1,5 0,5 D 1,0 0,4 Câu 56: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M Ba(OH)2 0,375M thu 11,82 gam kết tủa Giá trị lớn V A 1,344 B 4,256 C 2,576 D 6,944 Câu 57: Dẫn từ từ 4,928 lít CO2 (đktc) vào bình đựng 500 ml dung dịch X gồm Ca(OH)2 xM NaOH yM thu 20 gam kết tủa Mặt khác, dẫn từ từ 8,96 lít CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch X thu 10 gam kết tủa Giá trị x y tương ứng A 0,2 0,4 B 0,4 0,2 C 0,2 0,2 D 0,4 0,4 Câu 58: Hoà tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K Ba vào nước, thu dung dịch X 5,6 lít khí H2 (đktc) Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu m gam kết tủa Giá trị m A 49,25 B 39,40 C 19,70 D 78,80 Câu 59: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hòa tan hồn tồn 21,9 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y, có 20,52 gam Ba(OH)2 Hấp thụ hồn tồn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị m A 21,92 B 23,64 C 39,40 D 15,76 Câu 60: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2, kết thí nghiệm thể đồ thị sau: Giá trị a x A B 1,8 3,6 C 1,6 3,2 D 1,7 3,4 Câu 61: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 phản ứng kết thúc Kết thí nghiệm thể đồ thị sau: Giá trị x A 0,2 B 0,3 C 0,4 Tài liệu ôn thi THPTQG D 0,5 Nguyễn Mạnh Việt – Trường THPT Gia Lộc II Câu 62: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (đơn vị chất tính theo mol): Tỉ lệ a : b A : B : C : D : CHUYÊN ĐỀ: OXIT P2O5, AXIT H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Một số ý: * Khi cho H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2): Đặt T = nOH nH3PO4 - →Xét tỉ lệ: có trường hợp xảy - OH OH OH → HPO42-  → H2PO4-  → PO43H3PO4  - * Khi cho P2O5 tác dụng với dung dich kiềm coi toán H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm P2O5 + H2O →2H3PO4 H3PO4 + dung dịch kiềm → Câu 1: Cho 12 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88 gam dung dịch H3PO4 20% thu dung dịch X Dung dịch X chứa muối sau: A Na3PO4 B NaH2PO4 Na2HPO4 C NaH2PO4 D Na2HPO4 Na3PO4 Câu 2: Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4 Sau phản ứng, dung dịch có muối A KH2PO4 K2HPO4 B KH2PO4 K3PO4 C K2HPO4 K3PO4 D KH2PO4 K2HPO4 K3PO4 Câu 3: Thêm 300 ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1M Sau phản ứng, thu dung dịch X, cô cạn dung dịch X thu chất A NaH2PO4 B NaH2PO4 Na2HPO4 C Na3PO4 D Na2HPO4 Na3PO4 Câu 4: Cho mol axit H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa mol NaOH sau phản ứng thu muối A NaH2PO4, Na2HPO4 B Na2HPO4, Na3PO4 C NaH2PO4, Na3PO4 D Na2HPO4, NaH2PO4, Na3PO4 Câu 5: Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với 120 ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu m gam muối Giá trị m A 5,22 B 9,46 C 8,7 D 3,48 Câu 6: Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M thu muối photphat trung hòa Giá trị V A 200 B 170 C 150 D 300 Câu 7: Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu hỗn hợp gồm chất A K3PO4 KOH B KH2PO4 K2HPO4 C KH2PO4 H3PO4 D KH2PO4 K3PO4 Câu 8: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu chất rắn khan gồm A K3PO4 KOH B K2HPO4 K3PO4 C KH2PO4 K2HPO4 D H3PO4 KH2PO4 Tài liệu ôn thi THPTQG Nguyễn Mạnh Việt – Trường THPT Gia Lộc II Câu 9: Trộn 21,84 gam KOH với 10,65 gam P2O5 thu dung dịch X chứa muối sau A K3PO4 B KH2PO4 K2HPO4 C KH2PO4 D K2HPO4 K3PO4 Câu 10: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu có chất: A H3PO4, KH2PO4 B K3PO4, K2HPO4 C K3PO4, KOH D K2HPO4, KH2PO4 Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho oxi lấy dư Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng, dung dịch thu A NaH2PO4, Na2HPO4 B Na2HPO4, Na3PO4 C NaH2PO4, Na3PO4 D Na3PO4 Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 4,65 gam P O2 dư Cho toàn sản phẩm tạo thành tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch X Khối lượng chất tan có dung dịch X A 10,65 gam B 18 gam C 19,1 gam D 2,4 gam Câu 13: Oxi hóa hồn tồn 3,1 gam photpho khí oxi dư Cho toàn sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X Khối lượng muối X A 16,4 gam B 14,2 gam C 12,0 gam D 11,1 gam Câu 14: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu 3m gam chất rắn khan Giá trị m A 8,52 B 12,78 C 21,30 D 7,81 Câu 15: Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 9,46 gam muối Giá trị V A 120 B 100 C 60 D 240 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 4,65 gam P O2 dư Cho toàn sản phẩm tạo thành tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch X Khối lượng chất tan có dung dịch X A 10,65 gam B 18 gam C 19,1 gam D 2,4 gam Câu 17: Cho 500 ml dung dịch H3PO4 0,5M phản ứng hoàn toàn với 400 ml dung dịch chứa NaOH 0,625M Ba(OH)2 0,5M, tổng khối lượng muối tạo thành là: A 42,75 B 57,00 C 53,73 D 47,40 Câu 18: Cho m gam P2O5 vào lít dung dịch NaOH 0,2M KOH 0,3M đến phản ứng hồn tồn thu dung dịch X Cơ cạn dung dịch X cẩn thận thu 35,4 g hỗn hợp muối khan Giá trị m là: A 28,4 gam B 7,1 gam C 14,2 gam D 21,3 gam Câu 19: Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch X Cô cạn X, thu 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan Giá trị m A 1,76 B 2,13 C 4,46 D 2,84 Tài liệu ôn thi THPTQG ... dung dich kiềm coi toán H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm P2O5 + H2O →2H3PO4 H3PO4 + dung dịch kiềm → Câu 1: Cho 12 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88 gam dung dịch H3PO4 20% thu dung dịch. .. ml dung dịch NaOH aM, dung dịch thu có khả tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M Giá trị a A B 0,75 C 2,5 D 1,5 Câu 30: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M dung dịch Ca(OH) 0,1M Sục 7,84... khí CO2 thu hấp thụ hết vào dung dịch chứa b gam NaOH, thu dung dịch Y Biết Y vừa tác dụng với dung dịch KOH, vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 Quan hệ a b A 0,4a < b < 0,8a B a < b < 2a C a
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề. Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ, Chuyên đề. Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay